• BIST 11172.75
  • Altın 2536.018
  • Dolar 32.8908
  • Euro 35.8245
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Bursa 26 °C
  • Antalya 30 °C
  • İzmir 27 °C

Tam Gün Yasa Taslağı

Tam Gün Yasa Taslağı
Sağlık Bakanlığının uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve bir çok hekimin geleceğini ilgilendiren tam gün yasa tasarısı taslağı olarak adlandırılan “Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sağlık Bakanlığının uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve bir çok hekimin geleceğini ilgilendiren tam gün yasa tasarısı taslağı olarak adlandırılan “Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” Başbakanlığa gönderildi.

Haber: Dr. İbrahim Ersoy - Soner Abacı - Fatma Ergüzeloğlu


Kamu ya da özelde çalışan tüm hekimlerin merakla beklediği tam gün yasa tasarısının detayları belli oldu. Başbakanlığa gönderilen ve diğer kamu kurumlarının görüşüne açılacak olan taslak bu sürecin tamamlanmasının ardından görüşülmek üzere TBMM’ye gönderilecek.
11 sayfa ve 1’i geçici 13 maddeden oluşan taslakta şu hususlar yer alıyor:


TÜM SÖZLEŞMELİ PERSONELE DÖNER
Hazırlanan taslağın birinci maddesinde 209 sayılı Döner Sermaye Kanunu’nda değişiklik yapılamsı öngörülüyor. Bu kanunda yapılan değişiklikle tüm sözleşmeli personelin ek ödemeden yararlandırılması sağlanıyor. Kısmi zamanlı çalışma ortadan kalktığı için kısmi zamanlı çalışan personele ait ek ödeme oranları ile ilgili hükümler kaldırılıyor.

Ek ödeme oranlarında belirlenen tutarları mesai saatlerinde hak eden personelin mesai dışında çalışmasını da teşvik etmek amacı ile ikinci bir ek ödeme yapılması sağlanıyor. Ancak bu yapılacak ek ödeme tavan oranların yüzde 50’sini aşamayacak.

Aynı madde ile profesör ve doçentlerin ek ödeme oranları klinik şef ve şef yardımcıları ile idari sağlık müdür yardımcılarının da hastane müdürleri ve eczacılarla eşitleniyor.

Gene aynı madde ile ihtiyaç halinde, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personelin kısmi zamanlı olarak veya belirli vakalar ve işler için görevlendirilmesini önü açılıyor. Bu şekilde görevlendirilecek personele yapıtırılacak iş karşılığında döner sermayeden ek ödeme yapılabilecek.


ÜNİVERSİTELERDE KISMİ STATÜ KALKIYOR
Üniversitelerde de kısmi statü tamamen kaldırılıyor. Üniversitelerde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri statüsünde çalışan personel ile profesör ve doçentlerin gelir getirecek şekilde özel sektörde çalışmasına müsade edilmeyecek.

Bu personel; özel mevzuatıyla belirlenen görevler ile araştırma-geliştirme faaliyetleri, seminer, konferans gibi faaliyetler ile telif hakları konuları hariç kamu kurum ve kuruluşları dışında gelir getirici bir bedel karşılığında mesleğini icra edemeyek.


TIP FAKÜLTELERİNDE DÖNERE DÜZENLEME
Tasarının 3. maddesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan değişiklikle üniversitelerde çalışan sözleşmeli personel de döner sermaye kapsamına alındı. Tıp fakültelerinde dağıtılacak olan ek ödeme dağılım esasları, Yükseköğretim Kurulunun hazırlayacağı yönetmelik ile belirlenecek. Ancak bu yönetmelik Maliye Bakanlığının onayından sonra yürürlüğe girecek.

Yine ihtiyaç halinde üniversitelerde görev yapan sağlık personeli kısmi zamanlı veya belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilecek. Bu görevlendirilecek personele döner sermaye ödemesi yapılabilecek.


ÖZEL ÇALIŞMAYA SON
Aynı taslak maddesi ile üniversite içerisinde özel çalışma uygulamasına da son veriliyor. 209 sayılı kanunda yapılan düzenlemeye paralel bir şekilde, tavan tutardaki ek ödemenin tamamını hak eden personele mesai dışında çalışması durumunda kanuni oranların yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılabilecek. “Hoca farkı” olarak bilinen ücretlendirmeler ise tamamen kaldırılıyor.


ASKERİ HEKİMLER KAPSAM DIŞI
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun Ek 2. maddesine eklenen “Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde görev yapan tabip, diş tabibi ve uzman tabipler çalışma saatleri dışında meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edebilirler” fıkrasının eklenmesiyle askeri hekimlerin serbest çalışma hakları korundu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Medimagazin’e verdiği son röportajında askeri hekimlerin kapsam dışı bırakılması konusunda Silahlı Kuvetlerin de bakanlıkla aynı görüşte olduğunu ifade etmişti.


YABANCI HEKİMLERİN ÖNÜ AÇILDI
Taslağın 5. maddesinde yapılan değişiklikle Türkiye’de yabancı uyruklu hekimlerin çalışmasının önü açıldı. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda değişiklik yapan maddede, tıp fakültelerinden alınan diplomaların denklik işlemleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı yetkileri kaldırılıyor. Bu yetkiler doğrudan Yükseköğretim Kuruluna bırakılıyor.


BİRDEN FAZLA MUAYENEHANE YASAK
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile hekimlere tanınan özel hastane ve diploması olması halinde eczane açabilme hakları da kaldırılıyor.

Hekimler birden fazla muayenehane açamayacağı gibi;

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler başka bir yerde çalışamayacak. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler serbest olarak mesleklerini icra edebilecek. Yani SGK ile sözleşmesi bulunmayan özel hastanelerde çalışanlar sadece muayenehane açabilecek.

Bu madde kapsamına giren birden fazla kurumda çalışma ile işyeri hekimliğine ilişkin esasları Sağlık Bakanlığı belirleyecek


RADYASYONLA ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAAT
Taslağın 7. maddesi ile iyonlaştırıcı radyasyona mağruz kalarak çalışan personelin çalışma süresi diğer kamu görevlileri gibi 40 saat olarak belirlenmiş. Ancak çalışanların mağruz kaldığı radyasyon dozu takip edilecek. Çalışma süresinin içerisinde doz limitlerinin aşılması durumunda personele verilecek izin süreleri ve alınacak diğer tedbirler yönetmelikle belirlenecek.


NÖBET ÜCRETLERİ
8. madde ile nöbet ücretleri 2 kat arttırılarak yeniden düzenlenmiş. Mevcut düzenlemelere göre sadece 25’den fazla yatağı bulunan yataklı tedavi kurumlarında ödenen nöbet ücretleri mesai saatleri dışında hizmet sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde genişletilmiş.

Sağlık personelinin dışında nöbete kalan diğer hizmet sınıfı personele de nöbet ücreti getirilmiş.

Nöbet ücreti ödenebilmesi için nöbet süresinin kesintisiz 8 saat olması hükmü 4 saate indirilerek aylık 80 saatten fazlası için ödeme yapılamaması hükmü kaldırılmış.
İcap nöbetlerinde uygulanan normal nöbet ücretinin yüzde 30 olan oranı ise yüzde 50’ye çıkartılmış.

Nöbet ücretlerine esas olacak göstergeler ise taslakta şu şekilde yer almış:

Klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip: 120

Tabip, Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda, bu tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda uzmanlık unvanı doktora aşaması ile kazanmış olanlar: 110

Diş tabibi: 100

Mesleki yüksek öğrenim görmüş personel: 80

Lise dengi mesleki eğitim görmüş persone: 60

Diğer personel: 40


HEKİME GÖREV TAZMİNATI
Taslakla kamuda çalışan hekim, diş hekimi ve eczacılara görev tazminatı verilmesi de öngörülüyor. Kamuda çalışmayı teşvik etmek için getirilen bu uygulama için, “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinin C bendinin 1. numaralı alt bendinde yer alan ‘7000’den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘ve Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı unvanlı personele’ ibaresi eklenmiştir” hükmü getirildi.


ÇALIŞMA SAATİ 40’A İNDİRİLDİ
Taslağın 10. maddesi ile haftalık 45 saat olan çalışma süresi diğer kamu görevlileri gibi 40 saate indirildi.

Yine aynı maddede 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 4. maddesi yürürlükten kaldırılarak Türk vatandaşı olmayan hekimlerin Türkiye’de çalışmalarının yolu açılmış.


KAMUYA DÖNÜŞE KOLAYLIK
Taslağın geçici 1. maddesi ile daha önce Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışan ve istifa ile ayrılan personele geri dönüş kolaylığı getirilmiş. Bu personelin, kanunun yürürlüğe girmesiden sonra 3 ay içerisinde başvurması halinde aynı görev yerine veya burada durumuna uygun kadro olmaması halinde ihtiyaç duyulan münhal yerlere açıktan ataması yapılacak.


UYGULAMA 2009’DA

Kanunun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 5., 8. ve 10. maddesinin 2. fıkrası hemen yürürlüğe girecek. Yani yabancı hekimlerin Türkiye’de çalışmasının önü açılacak ve nöbet ücretleri taslakta belirtilen şekli ile uyglamaya girecek. Kanunu diğer maddelerinin uygulamaya girmesi için belirlenen tarih ise 1.1.2009

Bu haber toplam 3676 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim