• BIST 9244.75
  • Altın 2038.854
  • Dolar 31.1374
  • Euro 33.8258
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Bursa 14 °C
  • Antalya 13 °C
  • İzmir 16 °C

'Tam Gün Yasası' komisyondan geçti

'Tam Gün Yasası' komisyondan geçti
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, ''Tam Gün Yasa Tasarısını'' kabul etti. Üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına öngören tasarı neler getiriyor?

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, ''Tam Gün Yasa Tasarısını'' kabul etti. Üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına öngören tasarı neler getiriyor?


Komisyonda kabul edilen üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına ilişkin hükümler de içeren yasa tasarısına göre, devlet veya üniversite hastanelerinde görev yapan hekimler, özel hastanelerde çalışamayacak, muayenehane açamayacak.

Tasarı, devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinde çalışmayı tercih edecek hekimlerin ücretlerinde artış yapılmasını da içeriyor.

ÖĞRETİM ELEMANLARI, ÜNİVERSİTEDE DEVAMLI STATÜDE GÖREV YAPACAK ÖĞRETİM ELEMANLARI, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN BAŞKA YERLERDE

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, doktorlar için ''Tam Gün Yasa Tasarısı' olarak adlandırılan, düzenleme benimsendi.

Komisyonda kabul edilen Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, devlet veya üniversite hastanelerinde görev yapan hekimler, özel hastanelerde çalışamayacak, muayenehane açamayacak.

Buna göre, personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; klinik şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800'ünü geçemeyecek.

Bu ödemeler, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700, pratisyen tabip ve diş tabiplerinde yüzde 500, idari sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250, başhemşirelerde yüzde 200, diğer personelde ise yüzde 150 ile sınırlı olacak.

İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri hizmetlerde çalışan personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanacak.

Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere, mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara bu oranların yüzde 30'unu, diğer personele yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılacak.

Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemeyecek.

-ÜNİVERSİTE ELEMANLARI-

Yükseköğretim Kanununa göre Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenler, ilave ödemelerden yararlanmamak kaydıyla, Bakanlık merkez veya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yaptıkları unvan için belirlenen ek ödemeden faydalandırılacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması halinde, ilgilinin isteği ve kurumlarının onamasıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli, haftanın belirli gün veya saatlerinde veya belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilecek. Yıl veya ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirme halinde bu kişilere, sadece görevlendirildikleri sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden ödeme yapılacak.

Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere ise kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, toplamda tavan oranları geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinde kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410'u, uzman tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerine yüzde 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 180'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmadan döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılacak. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde, aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak.

-TIP FAKÜLTELERİNDE DE TAM GÜN ÇALIŞMA-


Tasarıya göre, öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapacak. Bu durumda, üniversitelerin tıp fakültelerinde görev yapan öğretim elemanları da tam gün çalışacak.

Öğretim elemanları, bu Kanun ile diğer kanunlarda belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş göremeyecekler, ek görev alamayacaklar, serbest meslek icra edemeyecekler.

Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari 10 saat ders vermekle yükümlü tutulacak. Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise haftada asgari 12 saat ders verecekler.

Öğretim elemanlarının, ders dışındaki uygulama, seminer, proje, bitirme ödevi ve tez danışmanlıklarının kaç ders saatine karşılık geldiği; kendi üniversitesi dışındaki devlet veya vakıf üniversitelerine bağlı yükseköğretim kurumlarında haftada verebileceği azami ders saatleri ve uzaktan öğretim programlarında verdikleri derslerin örgün öğretim programlarında verilen kaç ders saatine karşılık geldiği YÖK tarafından belirlenecek.

-REKTÖRLERİN DERS ZORUNLULUĞU YOK-

Rektör, rektör yardımcısı, başhekim, başhekim yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğü bulunmayacak. Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları, bu madde hükümlerine göre, haftada asgari 5 saat ders vermekle yükümlü olacak.

-MESLEK KURULUŞLARINDA GÖREV ALABİLECEKLER-

Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin kabul etmesi, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam edecek. YÖK, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda görevlendirilenler hariç olmak üzere bu fıkra uyarınca görevlendirilenler döner sermayeden yararlanamayacak.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile dernek veya vakıfların yönetim ve denetim organlarında görev yapanlar bakımından ayrıca bir görevlendirme kararı aranmayacak. Ancak, bu görevler, öğretim elemanının bu Kanundan kaynaklanan mesaisini aksatmayacak şekilde yürütülecek.

-ÜNİVERSİTELERDE DÖNER SERMAYE-

Yükseköğretim kurumlarında, üniversite yönetim kurulunun önerisi ve YÖK'ün onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilecek. Kurulacak döner sermaye işletmesinin başlangıç sermayesine ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinde bu amaç için ödenek öngörülmek şartıyla katkı sağlayabilecek.

Döner sermaye işletmesi faaliyetlerinden elde edilen gelirler, birimler itibarıyla ayrı hesaplarda izlenecek.

Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye, üniversite yönetim kurulu kararı ile artırılabilecek. Artırılan sermaye tutarı yıl sonu karlarından karşılanacak.

Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra kalan yıl sonu karı, döner sermaye işletmesinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ertesi yılın gelirine ilave edilecek.

Döner sermaye işletmesinden verilen hizmetler dolayısıyla öğretim elamanları adına her ne nam altında olursa olsun ayrıca ücret talep edilemeyecek.

-TIBBİ CİHAZ ALIMI-


Süreklilik arz eden hizmet alımları ile maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan tıbbi cihazların hizmet alımı yoluyla temini veya kiralanması için döner sermaye kaynaklarından gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilecek.

Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın yüzde 5'i, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için kullanılacak.

Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, üniversite yönetim kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, her bir proje için avans verilmek suretiyle de kullandırılabilecek.

-DÖNER SERMAYE PAYLARI-

Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri bakiyesinden, bu yerlerde; gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşan ek ödeme matrahının yüzde 800'ünü geçemeyecek.

Bu oran, araştırma görevlilerine ise yüzde 500, bu yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine yüzde 600, araştırma görevlilerine ise yüzde 300 olarak uygulanacak.

Devlet Memurları Kanununa tabi personel (döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil) ile sözleşmeli olarak çalışan personele ek ödeme matrahının; hastaneler başmüdürü için yüzde 250'si, başhemşireler için yüzde 200'ü, diğerleri için yüzde 150'si, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil servis hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 200'ü geçmeyecek şekilde aylık ek ödeme yapılacak.

Sözleşmeli personele yapılacak ek ödeme matrahı, sözleşmeli personelin çalıştığı birim ve bulunduğu pozisyon unvanı itibarıyla aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel dikkate alınarak belirlenecek. Emsali bulunmayan sözleşmeli personelin ek ödeme matrahı ise brüt sözleşme ücretlerinin yüzde 25'ini geçemeyecek.

-MESAİ DIŞI ÇALIŞMA-

Nöbet hizmetleri hariç, mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak da personele unvanlarına göre, yüzde 20 ile yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde ayrıca aylık ek ödeme yapılacak.

Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulması halinde ilgilinin isteği ve kurumlarının onamasıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli, haftanın belirli gün veya saatlerinde veya belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilecek.

Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ve toplamda tavan oranları geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Tabipler ile diş hekimi öğretim üyeleri, başka yerde bilimsel danışmanlık yaptığında döner sermayeden pay alabilecek.

-ÖĞRETİM ÜYELERİNE 1 YIL SÜRE-

Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılacak. Yapılacak ek ödemenin tutarı, ek ödeme matrahının, rektörler için yüzde 600'ünü, rektör yardımcıları için yüzde 300'ünü, genel sekreterler için yüzde 200'ünü geçemeyecek.

Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılacak. Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü için yüzde 250'sini, bunların yardımcıları için yüzde 100'ünü; tıp ve diş hekimliği fakülteleri dekanları ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri başhekimleri için yüzde 500'ünü, bunların yardımcıları için yüzde 300'ünü geçemeyecek.

Bu tasarının kanunlaşarak Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte kısmi statüde görev yapan öğretim üyelerinden, yayım tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde talepte bulunanlar, devamlı statüye geçirilecek. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılacak.

-SAĞLIK KURUMLARI-

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'da değişiklik öngören tasarı, Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, görevlerini yapabilecekleri sağlık kurumlarını da yeniden belirliyor. Buna göre, hekimler şu kuruluşlardan yalnızca birinde görev yapabilecek:

-Kamu kurum ve kuruluşları.

-Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları; Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri.

-Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları; Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri; serbest meslek icrası.

Tabipler, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumunca branş bazında sözleşme yapılan özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversiteleri, yalnızca sözleşme yaptıkları branşlarda hasta kabul edebilecek. Mesleğini serbest olarak yapanlar, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla hastaların teşhis ve tedavisini yapabilecekler. Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kamu tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler iş yeri hekimliği yapabilecek.

TABİPLER, ''TIBBİ KÖTÜ UYGULAMADAN'' DOĞACAK ZARARLAR VE BU NEDENLE KENDİLERİNE YAPILACAK RÜCULARI KARŞILAMAK ÜZERE ZORUNLU SİGORTA YAPTIRACAK

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, doktorlar için ''Tam Gün Yasa Tasarısı' olarak adlandırılan, düzenleme benimsendi. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ya da serbest olarak çalışan tabipler, ''tıbbi kötü uygulamadan'' doğacak zararlar ile bu nedenle kendilerine yapılacak rücuları karşılamak üzere, sigorta yaptırmak zorunda olacak.

Komisyonda kabul edilen Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlarla, kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorunda olacak. Söz konusu sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda ise kurum bütçelerinden ödenecek.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ya da mesleklerini serbest yapan tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kişilere verebilecekleri zararlarla bu nedenle kendilerine yapılacak rücuları karşılamak üzere mesleki mali sorumluluk sigortası yaptıracaklar.

Zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası, mesleklerini serbest olarak yapanların kendileri, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların ilgili özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yaptırılacak.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların sigorta primlerinin yarısı kendileri tarafından, yarısı istihdam edenler tarafından ödenecek.

Zorunlu sigortaları yaptırmayanlara, sigortası yaptırılmayan her kişi için 5 bin TL idari para cezası verilecek.

-HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ-

İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerlerde çalışan personel için haftalık çalışma süresi 35 saat olacak. Bu süre içinde Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen radyasyon dozu, limitleri ayrıca dikkate alınacak.

Söz konusu çalışma süresi içinde doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirlerle aşıldığı takdirde izinle geçirilecek süreler yönetmelikle belirlenecek.

-NÖBET ÜCRETLERİ-

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde, haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutan, ancak bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere) ücret ödenecek.

Ücretler, tasarıda hazırlanan gösterge rakamlarının, aylık katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanacak. Ancak ayda 130 saatten fazla çalışma süresi için ödeme yapılmayacak. Ücretler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Söz konusu ücretlerin hesaplanmasında kullanılan tazminat oranları yeniden düzenlendi.

İcap nöbeti tutan ancak karşılığında kurumunca izin kullanmasına izin verilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, her bir icap nöbeti saati için, (icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere) aynı ücretin yüzde 40'ı tutarında nöbet ücreti ödenecek. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbetinin süresi, aylık 120 saati geçemeyecek. Ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanacak.

-SAĞLIK BAKANLIĞI İLE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ-

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimleri, Bakanlık ve üniversitelerce karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde, birlikte kullanılabilecek. Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde, döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esaslar, Maliye Bakanlığı ve YÖK'ün görüşü alınarak, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

-TSK KADROLARINDA BULUNANLAR-

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan personelden, rütbelerine göre, öğretim üyesi tabip, öğretim üyesi diş tabibi, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatındaki dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar, tasarıda belirtilen oranları geçmemek üzere, orgeneral aylığının brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı, ayrıca ödenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli sivil öğretim üyesi tabipler ile Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine de tasarıda belirtilen oranları geçmemek üzere, en yüksek devlet memuru aylığının, brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenecek.

-TSK'NIN SAĞLIK PERSONELİ İHTİYACI-

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına bağlı eğitim hastaneleri ile askeri tıp fakültesinde öğretim üyesi veya tabip ihtiyacı doğması halinde, TSK Sağlık Komutanlığının talebi üzerine, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından öncelikli olarak görevlendirme yapılacak.

TSK'ya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması ve TSK Sağlık Komutanlığının talep etmesi halinde, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda veya üniversite hastanelerinde görevli öğretim üyeleri ile diğer sağlık personeli, haftanın belirli gün veya saatlerinde ya da belirli vakalar ve işler için, Sağlık Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından görevlendirilecek.

TSK kadrolarında bulunan öğretim üyesi diş tabipleri de sağlık hizmetleri tazminatından yararlanacak. Sağlık hizmetleri tazminatının oranlarını, Maliye Bakanlığının görüşü, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü üzerine Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek.

Sağlık Bakanlığında vekaleten atama ve görevlendirilenler ile kanunun ilgili maddesince ek ödeme alanlar hariç, döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alanlar, tabip ve diş tabipleri ile uzmanlar; sigorta priminin işveren payı da dahil tamamını ödeyerek, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olmak kaydıyla ilave olarak sigorta primine tabi tutulacak.

Tasarı, ilave prim ödemesinde bulunanlardan, malullük, yaşlılık, vazife malullüğü, emeklilik aylığı ya da sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanmasına hak kazananlara verilecek ilave aylık ödemesini de düzenliyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışırken 26 Mayıs 1999 ile 26 Mayıs 2009 tarihleri arasında görevinden çekilen, çekilmiş sayılan tabip, uzman tabip ve uzman olanlar, kanunun yayımından itibaren 6 ay içinde başvururlarsa, görevden ayrıldıkları ildeki Sağlık Bakanlığına ait kurum, kuruluşlara açıktan atanabilecek. Bu yerlerde ihtiyaç olmaması halinde, atamalar, ihtiyaç olan yerlere yapılacak.

Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabipleri, açıktan atanabilecekler.

-GÖRÜŞMELER...-

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl başkanlığında toplanan komisyona, tasarıyla ilgili bilgi verdi.

Vatandaşın sağlık hizmetine daha kolay ve hakkaniyet içinde ulaşabilmesini sağlamak için tasarının hazırlandığını belirten Akdağ, ''Hekimin hastadan doğrudan para almasını gerektiren sistemi ortadan kaldırarak hem hasta haklarını korumak hem de hekim hasta ilişkisinde güveni tesis etmek için; sayıca yetersiz olan hekim kapasitesini verimli ve etkili kullanarak hekimler üzerindeki iş yükünü adaletli ve dengeli hale getirebilmek için bu kanunu yapıyoruz'' dedi.

Akdağ, tasarının kanunlaşmasıyla birlikte ''sadece para ödeyenin üniversite hastanelerinde veya özel muayenehanelerde hekimini seçmesi'' döneminin biteceğine dikkati çekerek, devlet ve üniversite hastanelerinde hasta kuyruklarının daha da azalacağını söyledi.

Bu kanun ile hekimlerin daha rahat ve ideal bir hizmet ortamı bulacağına değinen Akdağ, ''Tam Gün Kanunu ile hekimlerimizin mali haklarında iyileştirmeler yapılması öngörülmektedir. Hekimlerimize mesai dışı çalışma karşılığı ek ödeme verilmesi, nöbet ücretlerinin artırılması, mali sorumluluk sigortası ile hekimlerimize mali güvence sağlanması konularında getirilen düzenlemeler ile hekimlerimizin moral motivasyonu artacak'' diye konuştu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş, beyin ölümünün bildirilmesinin mecburi olmasına rağmen sadece yüzde 3'ünün bildirildiğini, bildirilenlerin yüzde 60'ının organının alınması konusunda hasta yakınlarının ikna edildiğini kaydetti.

Durmuş, beyin ölümü bildiriminin artırılması için mükafat veya ceza sistemi uygulanması gerektiğini, organ nakil ekibine maddi katkı sağlanması gerektiğini savundu.

Sağlık Bakanı Akdağ, organ bağışçılığının teşvik edilmesinden yana olduğunu belirterek, son 6 yılda beyin ölümü bildirimi ile organ bağış oranının 3 kat arttığını kaydetti.

CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ise mesleğini serbest icra eden diş hekimlerinin ihmal edildiğini ileri sürerek, Sosyal Güvenlik Kurumuyla anlaşmalarının sağlanmasını talep etti. Köse, özel sektörde çalışan 12 bin diş hekiminin mağduriyetinin giderilmesi için tasarıda değişiklik önerdi. Sağlık Bakanı Akdağ, özel muayenehanesi olan diş hekimleriyle sosyal güvenlik kurumunun sözleşme yapmasında herhangi bir engel bulunmadığını bildirdi.

Haber7Bu haber toplam 4175 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim