• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Bursa 5 °C
  • Antalya 15 °C
  • İzmir 11 °C

Taşınırlar ile Sağlık Ulaşım Araçları / Taşıtların Devir, Hurda, Hibe, Satın Alma İşleri

Taşınırlar ile Sağlık Ulaşım Araçları / Taşıtların Devir, Hurda, Hibe, Satın Alma İşleri
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Taşınırlar ile Sağlık Ulaşım Araçları / Taşıtların Devir, Hurda, Hibe, Satın Alma İşleri hakkında duyuru yayımlandı.

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı :80981279/809.99/185    08.03.2016
Konu: Taşınırlar ile Sağlık Ulaşım Araçları/Taşıtların
      Devir, Hurda, Hibe, Satın Alma İşlemleri

..KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE

İlgi:   07.03.2016 tarihli ve 80981279/5458.157 sayılı Makam Onayı.

Kurumumuz Genel Sekreterlik ve Sağlık Tesislerine ait taşınırların, sağlık ulaşım araçlarının, her türlü taşıtların ve iş makinalarının bedelsiz devri, satışı, hurdaya ayırma, imha ve terkin işlemlerinde, "Üst Yönetici Yetkisi ile Sağlık Ulaşım Araçları/Taşıtların Devri, Hurda, Hibe, Satın Alma" konulu Makam Onayı yazımız ekinde gönderilmekte olup, mezkûr Makam Onayı doğrultusunda işlem yapılması hususunda;

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Uz. Ecz.İrem MÜHÜRCÜ
Daire Başkanı

EK:
1.Makam Oluru (3 Sayfa)

DAĞITIM:
89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 80981279/809.99.157       07.03.2016
Konu: Üst Yönetici Yetkisi ile Sağlık Ulaşım Araçları/Taşıtların Devir, Hurda, Hibe, Satın Alma İşlemleri

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği (Sıra No:51) 6 Şubat 2016 tarihli ve 29616 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Genel Tebliğin Taşınırların Kayıtlardan Çıkarılması Başlıklı 9 uncu maddesinde; "Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi gereğince, taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo LD bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınır. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması, belirlenen limitler dâhilinde ise harcama yetkilisinin, limit üzerinde ise ilgili üst yöneticinin onayı ile yapılır. Devir, satış, imha, hurdaya ayırma ve terkin işlemlerinin birden fazla taşınırı ihtiva etmesi halinde söz konusu limitler taşınır bazında değil, işlem bazında uygulanır." şeklinde hüküm yer almaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Üst yöneticiler başlıklı 11 inci maddesinde; "Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır." hükmü ile üst yönetici tarif edilmektedir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayıyla yürürlüğe giren Kamu Hastaneleri Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki Yönerge'nin Üst yönetici başlıklı 31'nci maddesinde;

"(1) Kurumun üst yöneticisi Kurum Başkanıdır.

(2) Üst yöneticiliğe yüklenilen görev ve yetkiler, ilgili kanunî düzenlemelerin izin vermesi halinde, bu düzenlemelerin izin verdiği ölçüler dâhilinde merkez teşkilatında ana hizmet birimi amirlerine, taşra teşkilatında ise Genel Sekretere devredilebilir." şeklinde yer alan hüküm doğrultusunda üst yöneticiliğe yüklenen görev ve yetkiler Genel Sekreterlere devredilebilmektedir.

237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 7 inci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının araç ihtiyaçlarını hizmet alımı suretiyle karşılamaları, bunun ekonomik ve uygun olmadığı zorunlu durumlarda, diğer yollarla (hibe, satın alma) araç edinmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Aynı Kanunun 10 uncu maddesinin 1 fıkrasında; Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsinin, adedinin, hangi hizmette kullanılacağının ve kaynağının yılı Bütçe Kanunu'na bağlı T işaretli cetvelde gösterileceği hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden yılı bütçe kanunlarında kurumumuzun edinebilmesine izin verilen taşıt sayıları, sağlık kurum ve kuruluşları arasında sağlık hizmet sunumunda verimliliğin arttırılması ilkesinden hareketle ihtiyaca göre dengeli bir şekilde dağıtımının yapılması önem arz etmektedir.

Diğer taraftan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Kurumumuza bağlı sağlık tesislerine ait Genel Bütçe ve Döner Sermaye kaynaklı taşınırların hurdaya ayırma (HEK) ve devir işlemlerinde sınırları açıkça belirtilerek kayıtlardan çıkartılmasında; Kurumumuz 08.01.2015 tarihli 5458.9 sayılı "Üst Yönetici Yetkisi ile Sağlık Ulaşım Araçları/Taşıtların Devri, Hurda, Hibe, Satın Alma" konulu Yetki Devri ile Genel Sekreterliklere yetki devri yapılmıştır. Ancak söz konusu yetki devrinin üst yönetici (Kurum Başkanının) tarafından belirli dönemler dahilinde yenilenmesi gerekmektedir.

Buna göre;

1)  Kurumumuza bağlı Genel Sekreterlik ve Sağlık Tesislerine ait Genel Bütçe ve Döner Sermaye kaynaklı taşınırların (sağlık ulaşım araçları ile her türlü taşıtlar ve iş makineleri hariç) Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kayıtlardan çıkartılmasında Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğlerinde belirlenen limitlerin üzerinde olup, üst yöneticinin onayı gereken durumlarda;

a) Taşınırların ayrı kamu idareleri arasındaki devirlerinde 250.000-TL'ye (250.000 TL dahil) kadar,

b) Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devirlerinde 1.000.000-TL'ye (1.000.000- TL dahil) kadar,

c) Taşınırların imha ve hurdaya ayırılmasında, satışında ve terkin edilmesinde 500.000-TL'ye (500.000-TL dahil) kadar,

Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterlerine üst yöneticilik yetkisinin verilmesi, belirlenen limitleri aşan işlemlerin ise Kurum Başkanlığımızca yapılması,

2) Kurumumuza bağlı Genel Sekreterlik ve Sağlık Tesislerine ait Genel Bütçe ve Döner Sermaye kaynaklı sağlık ulaşım araçları ile her türlü taşıtlar ve iş makinelerinin satın alınması, bedelsiz devri, satışı, hurdaya ayırma, imha ve terkin işlemlerinde Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan Tebliğde belirlenen limitler dahil olmak üzere Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Üst Yöneticinin (Kurum Başkanı) onayı ile yapılması,

a) Aynı Genel Sekreterlik ile bağlı Sağlık Tesisleri arasında ve aynı Genel Sekreterliğe bağlı Sağlık Tesisleri arasındaki araçların devrinde Üst Yöneticinin (Kurum Başkanı) onayı alınmadan; Genel Sekreterlik ve Sağlık Tesisi Hastane yöneticiliği onayına müteakip, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek araç devri yapılması ve Kurumumuza bilgi verilmesi,

b) Diğer Kamu idarelerden Kurumumuza ve Kurumumuzdan diğer kamu idarelerine araç devirleri, Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Say:1) kapsamında Kurumumuzca Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak onay verilmesi,

c) Ambulans hizmeti verme özelliğini kaybeden ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar, hizmet aracına dönüştürülmek istenildiğinde, aracın ambulans olarak hizmet verme özelliğini yitirdiğinin bildirir, Teknik Kanaat Raporu'nun 3 kişilik teknik komisyon ( en az bir makine müh.) tarafından düzenlenerek, ruhsat fotokopisi ile Kurumumuza gönderilmesi verilecek onay sonrası aracın dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve dönüşümü yapılan aracın ruhsatına işletilmesi ve Kurumumuza bilgi verilmesi,

d) Kurumumuz bilgisi dışında kesinlikle hibe araç kabulü yapılmaması, yurt içi ve yurt dışından hibe edilmek istenilmesi halinde, aracın Merkezi Bütçe Kanunu T cetvelindeki yeri, cinsi, modeli, markası ve hibe kaynağı, ruhsat bilgileri açık surette kurumumuza bildirilmesi ile Kurumumuz makam onayı gönderilmeden hibe araç teslim veya satın alınmaması, hiçbir şekilde gayri hukuki araç temini yapılmaması,

Ayrıca halen yürürlükte olan 08.01.2015 tarihli 5458.9 sayılı "Üst Yönetici Yetkisi ile Sağlık Ulaşım Araçları/Taşıtların Devri, Hurda, Hibe, Satın Alma" konulu makam olurunun yürürlükten kaldırılması hususunda;

Takdir ve tensiplerinize arz ederim.

Dr. Abdülvahit SÖZÜER
Kurum başkan Yardımcısı

 

OLUR

…./…../…..

 

Prof. Dr. Alper CİHAN
Kurum Başkanı

Duyurunun aslı için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3619 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim