• BIST 10471.32
  • Altın 2458.977
  • Dolar 32.7488
  • Euro 35.0201
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Bursa 26 °C
  • Antalya 30 °C
  • İzmir 29 °C

THSK ile TİTCK Kampüsü yapım işleri ile ürün ve hizmetlerin temin edilmesi işine ilişkin düzeltme ilanı

THSK ile TİTCK Kampüsü yapım işleri ile ürün ve hizmetlerin temin edilmesi işine ilişkin düzeltme ilanı
THSK ile TİTCK Kampüsü yapım işleri ile ürün ve hizmetlerin temin edilmesi işine ilişkin izleme ve değerlendirme danışmanlık hizmet alımı düzeltme ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU İLE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİNE İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI DÜZELTME İLANI

Sağlık Bakanlığından:

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüsü Yapım İşleri İle Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı işi 6428 Sayılı “Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adı ve Adresi                     :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat :6Kızılay – Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 585 64 92 - 0 312 585 64 94

c) Elektronik Posta Adresi      :  [email protected]

2 - İhale konusu danışmanlık

     hizmet işinin

a) Niteliği, türü ve tutarı          :  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüsü Yapım İşleri İle Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Danışmanlık Hizmet Alımı kapsamında teknik şartnamede belirtilen hizmetlerin; konusunda deneyimli bir firmadan alınması amaçlanmaktadır.

b) Yapılacağı yer                    :  Ankara

c) İşin başlama ve bitirme

    tarihi                                   :  Sözleşmenin süresi; 6 (altı) yıl olup Danışman’a ait işyeri teslim tarihinden itibaren 12 (oniki) ayı inşaat öncesi ilk aşama ile kesin ve uygulama projelerinin (bir kısmı) tasarım aşaması için, şirket tarafından inşaat ruhsatının alınmasından sonra yapılan projeye ait yer teslim tarihinden itibaren 3 (üç) yılı inşaat (inşaat kontrollüğü) aşaması ile kabul aşaması (bu aşamada uygulama projelerinin geri kalan kısmı da birlikte yürütülecektir) için, 2 (iki) yılı işletmeye geçişi müteakip Nihai Tamamlama Belgesi’nin imzalanmasına kadar geçecek olan süredir. Yukarı da ki aşamalar süresinden önce bittiği zaman diğer aşamaya geçilecektir.

3 - İhalenin

a) Usulü                                  :  6428 sayılı Kanunun 3’ üncü maddesinin altıncı bendine ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ ncı maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü.

b) Yapılacağı yer                    :  Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay – Ankara

c) Tarihi ve saati                     :  13/05/2015 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen bilgi formları.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler.

İsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 5.000.000,00 TL’ den az olamaz.

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler.

İsteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur.

İsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıllık ortalama cirolarının 3.000.000,00 TL’ den daha düşük olmaması gerekmektedir.

İstekliler, son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tabloları sunması gerekmektedir. Söz konusu mali tablolar bilanço esasına tabi teşebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek kazanç defterinden oluşmalıdır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler.

İsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, yapımla ilgili benzer bir işin;

Danışmanlık hizmetini en az % 80’ i oranında gerçekleştirmek koşuluyla, ihale konusu bir işi veya benzer bir işi gerçekleştirmeleri asgari şart olarak istenmektedir. Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez.

4.3.2. Personel Durumu Koşulu.

4.3.2.1. TAMAMLAMAYA KADAR OLAN TEKNİK PERSONEL DURUMU

İşin başlangıcından “Nihai Tamamlama Belgesi’nin idare tarafından onaylanmasına kadar olan süredeki teknik personel durumuyla ilgilidir.

4.3.2.1.1. Kilit Teknik Personel

Tablo 1: Kilit Teknik Personelin Pozisyon ve Nitelikleri

 

SIRA NO

POZİSYON

ASGARİ TECRÜBE

ADET

DENEYİM (YIL)

1

Proje Koordinatörü veya Sorumlu Müdür

En az 10.000 m2 kapalı alana sahip Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya Beşeri İlaç Üretim, Test ve Analiz veya Referans Laboratuvar kompleksi olan bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin ve uygulama projelerinde tasarım yapmış veya tasarımı denetlemiş veya inşaatın denetiminde proje koordinatörü olarak çalışmış olmak

1

10

2

Proje Müdürü

En az 10.000 m2 kapalı alana sahip Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya Beşeri İlaç Üretim, Test ve Analiz veya Referans Laboratuvar kompleksi olan bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin ve uygulama projelerinde tasarım yapmış veya tasarımı denetlemiş veya inşaatın denetiminde Proje müdürü olarak çalışmış olmak

1

10

3

Kalite Kontrol Sorumlusu

Tasarım veya inşaat aşamaları boyunca etkili ve güvenilir bir kalite güvence programını geliştirmek ve uygulamak için rehber kılavuzlar ve kontrol listeleri (checklist) oluşturma konusunda uzmanlığını belgelemiş olmak

1

10

4

Tasarım Yöneticisi (Kesin ve Uygulama Projesi )

En az 10.000 m2 kapalı alana sahip Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya Beşeri İlaç Üretim, Test ve Analiz veya Referans Laboratuvar kompleksi olan bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin ve uygulama tasarım yapmış veya tasarımı denetlemiş veya inşaatın denetiminde Tasarım Yöneticisi olarak çalışmış olmak

1

10

5

İnşaat Yöneticisi

En az 10.000 m2 kapalı alana sahip Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya Beşeri İlaç Üretim, Test ve Analiz veya Referans Laboratuvar kompleksi olan bir projenin proje tasarım, ön, avan, kesin ve uygulama tasarım yapmış veya tasarımı denetlemiş veya inşaatın denetiminde İnşaat Yöneticisi olarak çalışmış olmak

1

10

6

Sözleşme Yöneticisi

Tasarım veya inşaat aşamaları boyunca sözleşme ve önemli dokümanların kayıtları ve idaresi konusunda uzmanlığını belgelemiş olmak

1

5

4.3.2.1.2. Taahhüt Teknik Personel

a) Tam Süreli (Full-Time) Çalışması Zorunluluğu Olan Kesin ve Uygulama Projeleri ve Şantiye Taahhüt Teknik Personeli

Tablo 2a – Tam Süreli (Full-Time) Çalışması Zorunluluğu Olan Kesin ve Uygulama Projesi ve Şantiye Taahhüt Teknik Personelinin Pozisyon ve Nitelikleri

 

SIRA NO

GÖREVLENDİRME ALANI

ADET

DENEYİM (YIL)

1

Tesis Üst Otomasyonu

 

 

1a

Tesis Üst Otomasyon Uzmanı

1

10

2

Mimari Ekip

 

 

2a

Mimari Proje Koordinatörü

1

10

2b

Planlama ve Proje Mimarı

1

10

2c

İnce Yapı Mimarı

1

10

3

İç Mimari Ekip

 

 

3a

İç Mimari Proje Koordinatörü

1

10

4

Statik Ekibi

 

 

4a

Statik Proje Koordinatörü

1

10

4b

Betonarme Statik Uzmanı

1

10

5

Mekanik Ekibi

 

 

5a

Mekanik Proje Koordinatörü

1

10

5b

HVAC Konusunda Uzman Makine Mühendisi

1

10

5c

Sıhhi Tesisat Uzman Makine Mühendisi

1

10

5d

Elektro-mekanik Otomasyon Uzmanı

1

10

6

Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Mühendis Ekibi

 

 

6a

Elektrik Proje Koordinatörü

1

10

6b

Kuvvetli Akım Konusunda Uzman Mühendis

1

10

6c

Zayıf Akım ve Data Konusunda Uzman Elektrik Mühendisi

1

10

7

Yangın Güvenlik Ekibi

 

 

7a

Yangın Güvenlik Proje Koordinatörü

1

10

8

Peyzaj Mimarlık Ekibi

 

 

8a

Peyzaj Mimari Proje Koordinatörü

1

10

 

b) Kısmi Süreli (Part-Time) ve/veya Geçici Süre Çalışabilecek Olan Kesin ve Uygulama Projesi ve Şantiye Taahhüt Teknik Personeli

Tablo 2b – Kısmi Süreli (Part-Time) ve/veya Geçici Süre Çalışabilecek Olan Kesin ve Uygulama Projesi ve Şantiye Taahhüt Teknik Personelinin Pozisyon ve Nitelikleri

 

SIRA NO

GÖREVLENDİRME ALANI

ADET

DENEYİM (YIL)

1

Mimari Ekip

 

 

1a

Cephe Uzmanı ve Çatı Uzmanı Mimar

1

10

1b

Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya Referans Laboratuvarları* Konusunda Uzman Mimar

1

10

1c

Deneysel hayvan ünitesi Konusunda Uzman Mimar

1

10

1d

Biogüvenlik alanları Konusunda Uzman Mimar

1

10

2

İç Mimari Ekip

 

 

2a

Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya Referans Laboratuvarı* Konusunda Uzman İç Mimar

1

10

2b

Ofis ve Ortak Mekanlar Konusunda Uzman İç Mimar

1

10

2c

Oditoryum Konusunda Uzman İç Mimar

1

10

3

Engelli ve Erişebilirlik Ekibi

 

 

3a

Engelli Erişebilirliği Konusunda Uzman Mimar veya Mühendis

1

10

4

Statik Ekibi

 

 

4a

Çelik Taşıyıcı Statik Uzmanı

1

10

4b

Cephe Statik Uzmanı

1

10

5

Mekanik Ekibi

 

 

5a

Gaz Tesisatı Konusunda Uzman Makine Mühendisi

1

10

5b

Enerji Planlayıcısı

1

10

6

Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Mühendis Ekibi

 

 

6a

Aydınlatma Uzmanı

1

10

6b

Veri Merkezi Uzmanı

1

10

7

Yangın Güvenlik Ekibi

 

 

7a

Yangın Zonlaması Konusunda Uzman Mühendis

1

10

7b

Yangın Söndürme ve Alarm Tesisatı Konusunda Uzman Mühendis

1

10

8

Peyzaj Mimarı

 

 

8a

Peyzaj Mimarı

1

10

9

BREEAM Ekibi

 

 

9a

BREEAM Uzmanı

1

10

10

Akustik Ekibi

 

 

10a

Yapı Akustiği Uzmanı (Lab.* Alanları için)

1

10

10b

Hacim Akustiği Uzmanı (Oditoryum ve diğer Alanlar için)

1

10

11

Biyogüvenlik Ekibi

 

 

11a

Biyogüvenlik Uzmanı

1

10

 

* Laboratuvar: BSL2, BSL3, BSL4 ve referans laboratuvarlarını kapsayan biyomedikal laboratuvarlarıdır.

c) İş Programına Uygun Olarak Belli Zamanlarda Çalıştırılacak Danışman Teknik Personeli

Tablo 2c - İş Programına Uygun Olarak Belli Zamanlarda Çalıştırılacak Danışman Teknik Personelin Pozisyon ve Nitelikleri

 

SIRA NO

GÖREVLENDİRME ALANI

ADET

DENEYİM (YIL)

1.

Tesis Fiziksel Yapı Güvenlik Uzmanı

1

10

2.

Laboratuvar* Ekipman Planlayıcısı

1

10

3.

Asansör Uzmanı ve Yürüyen Merdiven Uzmanı

1

5

4.

Laboratuvar* İş Akışı Planlayıcı

1

10

5.

Biyomekanik ve Kalibrasyon Cihaz Uzmanı

1

10

6.

Oditoryum Sahne Tasarımı Uzmanı

1

10

7.

Hidroloji Uzmanı

1

10

8.

Jeoloji Mühendisi

1

10

9.

Bölgesel Ekolojist

1

10

10.

Rutubet ve Nem Uzmanı

1

10

11.

Rüzgâr Uzmanı

1

10

12.

Çevre ve İş Güvenliği Uzmanı

1

5

13.

Trafik Uzmanı

1

5

14.

PPP Teknik Uzmanı

1

3

15.

PPP Finans Uzmanı

1

3

16.

PPP Hukuk Uzmanı

1

3

17.

Tesis Güvenlik Uzmanı

1

10

18.

CFD-HVAC Teknik Uzmanı

1

5

19.

BSL-3 ve BSL-4 İşletme Uzmanı

1

10

20.

BSL-3 ve BSL-4 Uzman Kullanıcı

1

10

21.

Bina Bakım, Onarım ve Yenileme Servisi Uzmanı

1

10

22.

Güvenlik Uzmanı

1

10

23.

Temizlik Servisi Uzmanı

1

10

24.

Yemek Servisi Uzmanı

1

10

25.

Çamaşırhane Servisi Uzmanı

1

10

26.

Kreş Bakım Servisi Uzmanı

1

10

27.

Yaşlı Bakım Evi Servisi Uzmanı

1

10

 

* Laboratuvar: BSL2, BSL3, BSL4 ve referans laboratuvarlarını kapsayan biyomedikal laboratuvarlarıdır.

d) Kilit Teknik Personel, Taahhüt Teknik Personelin özelliklerini anlatan özet tablo aşağıdaki gibidir.

Tablo 3 – Kilit Teknik Personel, Taahhüt Teknik Personelin Niteliklerini Anlatan Özet Tablo

PERSONEL DURUMU VE ÖZELLİKLERİ

Kilit Teknik Personel

Taahhüt Teknik Personel

Tam Süreli

(Tablo 1)

Tam Süreli

(Tablo 2a)

Kısmi Süreli ve/veya Geçici Süreli

(Tablo 2b)

İş Programına Göre Belli Zamanlarda

(Tablo 2c)

Teklif tarihinden önce işe alınmış ve teklif tarihi itibarıyla ihaleye girecek isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunluluğu

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Geçmişte yaptıkları benzer işler ile ilgili olarak detaylı bir CV ve iş deneyim belgelerini Teklif Verme esnasında sunma zorunluluğu

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Sözleşme imzalanma tarihinden önce işe alınmış ve sözleşme tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olma zorunluluğu

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Alt yüklenici / danışmanlardan temin edilecek taahhüt teknik personelin, ihaleyi kazanan istekli ile birlikte çalışacaklarına dair iş sözleşmelerini, sözleşme imza tarihi itibarıyla ihaleyi kazanan istekli tarafından sunulma zorunluluğu

Geçerli değil

Geçerli değil

Evet

Hayır

Teklif verme esnasında CV ve iş deneyim belgesi sunma zorunluluğu olmamasına rağmen komisyon değerlendirilmesinde avantaj sağlamak için ihaleye girecek istekli tarafından sunulduğu takdirde, bu kişilerin CV ve iş deneyim belgelerini teklifte sunabileceğine dair kişilerden alınmış izin yazısını teklif ile birlikte sunma zorunluluğu

 

Geçerli değil

Evet

Evet

Evet

İsteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişinin bünyesinde çalışamazlar.

Çalışamaz

Çalışamaz

Çalışabilir

Çalışabilir

 

4.3.2.2. NİHAİ TAMAMLAMAYA KADAR OLAN TEKNİK PERSONEL DURUMU

1) Madde 4.3.2.1 Tablo 1’de belirtilen “Kilit Teknik Personel”, Tablo 2a’da belirtilen, “Tesis Üst Otomasyon Uzmanı”, “Mimari Proje Koordinatörü”, “Mekanik Proje Koordinatörü” ve “Elektrik Proje Koordinatörü” personelinin bu sürede de çalıştırılmaya devam ettirilmesi zorunludur.

2) Ancak, söz konusu Proje’nin işleri öncelikli olmak ve aksatılmamak kaydıyla Danışman’ın bünyesinde görev yaptıkları bu süre boyunca, başka projelerde çalışabilir.

3) Bu teknik personel yanında, iş programı ve iş akışı ile uyumlu bir şekilde yeterli sayı ve nitelikte diğer gerekli teknik personelinin de çalıştırılması zorunludur.

4.3.3. Metodoloji ve Organizasyon Yapısı

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.3.4. Organizasyon Planı ve İş Programı

İsteklilerin, işin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri “Organizasyon Planı’’ ve Teknik Personele ait zaman çizelgesi ile çalışma planlarını gösterir “İş Programı’’ nı teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.3.5. Yönetim ve Teknik Personel Kadrosu

İstekliler, ihale konusu iş için önerdikleri Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel için 4.3.2. maddesinde belirtilen belgeleri teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler :

4.4.1. 20.000 m2 kapalı alana sahip Biyomedikal veya Biyoteknoloji veya Beşeri İlaç Üretim, Test ve Analiz veya Referans laboratuvar kompleksi veya BSL3 veya BSL4 laboratuvarı ile ilgili bir projenin kontrolörlük veya denetim danışmanlığını yapmış olmak veya Kamu Özel Ortaklığı [Public Private Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI) , Privately Financed Projects (PFP), vb.] Modeli ile yapılmış Sağlık Tesisi yapım işinin kontrolörlük ve/veya denetim danışmanlığını yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap numarasına 5.000,00 TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinde ihale dokümanı temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

11 - Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2930/1-1

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 6540 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim