• BIST 107.401
  • Altın 173,640
  • Dolar 4,1031
  • Euro 4,9999
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Bursa 14 °C
  • Antalya 17 °C
  • İzmir 17 °C

Uzman Ebe ve Hemşirelerin hizmet tazminat oranları hakkında görüş yazıları (TKHK)

Uzman Ebe ve Hemşirelerin hizmet tazminat oranları hakkında görüş yazıları (TKHK)
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Uzman Ebe ve Hemşirelerin hizmet tazminat oranları hakkında görüş yazıları yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı: 13421922-869-E620     04.05.2016
Konu: Uzman Ebe/Hemşire

... KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

 

İlgi  : a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli ve E. 1992 sayılı yazısı
          
b) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.04.2016 tarihli ve E.4649 sayılı yazısı

Başkanlığımıza ulaşan çok sayıda yazıdan sağlık tesislerinde ebe/hemşire olarak görev yapan personelin kendi alanlarında lisans üstü eğitimi tamamlaması nedeniyle Kamu Görevlileri Geneli Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan Üçüncü Dönem Toplu Sözleşmenin 22 nci maddesine istinaden tazminat oranına 5 puan ilave edilip edilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Bölümünün "Uzman Hemşire ve Uzman Ebe Tazminatı" başlıklı 22 nci maddesinde "25.02.1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 11.04.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir" ibaresi yer almaktadır.

6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 8 inci maddesinde; "Lisans mezunu hemşireler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışırlar. ...", ayrıca 1219 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında da; "Lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak çalışırlar. " hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilebilmesi için personelin diplomalarının uzman ebe/hemşire olarak Bakanlıkça tescil edilmesinin yeterli olacağı ve bu işlem yalnızca diploma tesciline dayandığından söz konusu ödemeden yararlanılabilmesi için ayrıca kadro şartı aranmadığı düşünülmektedir.

Bu tespitlerden hareketle kişilerin diplomalarının uzman ebe/hemşire olarak tescil edilmesi için hangi şartların bulunması gerektiği, diploma tescilinin ne şekilde gerçekleştiği, diploma tesciline ilişkin bilgi, belge ve kayıtların hangi birimde tutulduğu ve nasıl temin edileceği, bu yönde gelen taleplere ilişkin kurumumuzca nasıl bir işlem tesis edilmesi gerektiği hususlarında yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve uygulamaya açıklık getirilmesi bakımından Başkanlığımızca Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup görüş talebimiz üzerine gelen ilgi (a) ve (b) cevabi yazılar ekte gönderilmektedir.

Buna göre Genel Sekreterliğiniz ve bağlı sağlık tesisleri bünyesinde görev yapan lisans mezunu hemşireler ile lisans mezunu ebelerin meslekleriyle ilgili belirlenmiş bir yüksek lisans programını bitirmeleri halinde;

a) Yüksek lisans diplomaları İl Sağlık Müdürlüğünce tescil edilmiş olanlara 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararma ekli II-Sayılı Özel Hizmet Tazminatı cetvelinden kadro unvanı ve dereceleri itibariyle yararlanmakta oldukları özel hizmet tazminatı oranlarına 5 puan ilave edilerek taraflarına ödeme yapılması,

b) Yüksek lisans diplomaları tescil edilmemiş olanların ise diplomaları İl Sağlık Müdürlüklerince tescil edildikten sonra aynı şekilde özel hizmet tazminatı oranlarına 5 puan ilave edilerek taraflarına ödeme yapılması,

c) Toplu sözleşmenin söz konusu hükmü 01.01.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olduğundan 01.01.2016 tarihi öncesine ilişkin herhangi bir ödeme yapılmamak üzere uzman ebe/hemşire unvanının ihraz edilmesinde ve ödemeye hak kazanılmasında tescil tarihinin esas alınması ve tescil tarihini takip eden aybaşından itibaren ödeme yapılması,

Gerekmektedir.

Söz konusu taleplere ilişkin yukarıdaki açıklamalar ve ekli görüş yazılan doğrultusunda işlem tesis edilmesini ve konunun Birliğinize bağlı tüm sağlık tesislerine duyurulmasını rica ederim.

Prof. Dr. Alper CİHAN
Kurum Başkanı

Dağıtım:
89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

EK:
İlgi yazılar

 

T.C.
SA
ĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 49675148/929
Konu: Uzman Ebe / Hemşire

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

İlgi      : 01/04/2016 tarihli ve 439 sayılı yazınız.

Başkanlığınıza muhtelif tarihlerde ulaşan sağlık tesislerinde hemşire ve ebe olarak görev yapan personelin yüksek lisans diplomalarında unvanının uzman hemşire veya ebe olarak geçmesi nedeniyle, Kamu Görevlileri Geneli ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan Üçüncü Dönem Toplu Sözleşmenin 22 nci Maddesine istinaden tazminat oranına 5 puan ilave edilip edilemeyeceği hususu ile diplomalarının tescili için hangi şartların bulunması gerektiğine dair ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 8 inci maddesinde; "Lisans mezunu hemşireler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışırlar, ve 1219 sayılı Tababeti ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında; "Lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak çalışırlar" hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda; anılan kanunlarda da bahsedildiği üzere uzman ebe veya hemşire unvanına sahip olabilmesi için yüksek lisans diplomalarının tescil edilmesi gerekmektedir.

Diploma tesciline esas mevzuatlara göre unvanların tescili edildiğinden, ebelik ve hemşirelik alanında yüksek lisans yapan personele ait Anabilim Dalı ile Alt Programlarının bildirilmesi ve tescil için gönderilen diplomalarda tescile esas bilgilerin yer almadığından sorun yaşandığı, Genel Müdürlüğümüze muhtelif dönemlerde gelen müracaatlar üzerine, 09/10/2015 tarihli ve 929-7926 sayılı yazımızla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmiş olup anılan kurumun 09/03/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunun kararı ile diplomalarda tescile esas bilgilerin yer alması ile ilgili kararının üniversitelere gönderildiğine dair 28/03/2016 tarihli 17970 sayılı yazıları ile Bakanlığımıza bildirildiği anlaşılmıştır.

Yardımcı sağlık personeli diplomasının tescil iş ve işlemleri 14/06/2013 tarihli ve 21387 sayılı makam oluru ile İl Sağlık Müdürlüklerine devri gerçekleştirilmiş olup ancak ebelik yüksek lisans hususu 15/04/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1219 sayılı Tababeti ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 47. Maddesine sonradan eklendiğinden dolayı anılan kurumdan ebelere ait Anabilim Dalı ile Alt Programlarının Bakanlığımıza bildirilmediğinden diploma tescili yapılamamaktadır.

Konu ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 08/01/2016 tarihli ve E.271 sayılı yazımızla ebelerin Anabilim Dalı ile Alt Programlarının bildirilmesi istenmiş ve henüz bir cevap alınamadığından tescil işlemleri yapılamamakta olup anılan kurumun bildirmesi halinde ebelik yüksek lisans diplomalarının tescil işlemi gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan; diploma tescili verilerine ulaşma hususu ise ÇKYS siteminde tescili yapılan diplomaların bilgileri mevcut olup ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan ve Bakanlığımız resmi internet sitesinde bulunan Yardımcı Sağlık Personeli Bilgi Bankasından da ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Hüseyin ZIRH
Bakan a.
Daire Başkanı

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 10696366
Konu: Uzman Ebe/Hemşire

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA
(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

İlgi       : 01.04.2016 tarihli ve E.349 sayılı yazınız.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3'üncü Dönem Toplu Sözleşme'nin ikinci kısım üçüncü Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme bölümünün 22'nci maddesinde anılan uzman ebe veya uzman hemşire unvanına sahip personele öngörülen dereceleri itibariyle yararlanmakta oldukları özel hizmet tazminatlarına 5 puan eklenmesi düzenlemesinden personelin faydalanabilmesi için kadro şartı aranıp aranmayacağı, kadro şartı aranmayacak ise kişilerin diplomalarının uzman ebe/hemşire olarak tescil edilmesi için hangi şartların bulunması gerektiği, diploma tescilimin nerede ve ne şekilde tutulduğu konularında genel sekreterliğine verilecek cevaba esas olmak üzere Genel Müdürlüğümüz görüşünü talep eden ilgi yazınız incelenmiştir.

23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3'üncü Dönem Toplu Sözleşme'nin ikinci kısım üçüncü Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme bölümünün 22'nci maddesinde "25.02.1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 01.04.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San 'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara eki (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibariyle yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca 25.02.1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu'nun 8'inci maddesinde "Lisans mezunu hemşireler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman hemşire olarak çalışırlar."" hükmü, 01.04.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 47'inci maddesinin 2'inci fıkrasında ise "Lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak çalışırlar. " hükmü yer almaktadır.

 

T.C.
SA
ĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 10696366
Konu: Uzman Ebe/Hemşire

Yukarıda anılan toplu sözleşmenin ilgili hükmünden yararlanabilmek için uzman ebe veya uzman hemşire unvanının ihraz edebilmenin şart olduğu anlaşılmakta olup personelin uzman hemşire veya uzman ebe kadrosuna atanmış olması ile ilgili bir düzenleme içermemektedir. Diğer taraftan Hemşirelik Kanun'u ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un ilgili maddelerinde ise uzman ebe veya uzman hemşire unvanında çalışabileceklerin hangi şartlara sahip olması gerektiği belirlenmiş ancak bu şartları taşıyanların uzman ebe - uzman hemşire kadrosuna atanabilmesiyle ilgili bir hususuna da yer verilmemiştir.

Bu itibarla Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3'üncü Dönem Toplu Sözleşme'nin ikinci kısım üçüncü Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme bölümünün 22'nci maddesinden personelin yararlandırılması için personelin uzman ebe veya uzman hemşire kadrosuna atanmış olma şartının aranmamasının gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Dr. İsmail KARTAL
Genel Müdür

 

 

Yazıların aslı için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 7273 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim