• BIST 10676.65
  • Altın 2418.603
  • Dolar 32.1985
  • Euro 34.8747
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Bursa 24 °C
  • Antalya 29 °C
  • İzmir 27 °C

Yatarak Tedavilerde İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Hastanelerce Temini hk. SGK Basın Duyurusu

Yatarak Tedavilerde İlaç ve Tıbbi Malzemelerin Hastanelerce Temini hk. SGK Basın Duyurusu
SGK web sayfasında, yatarak tedavilerde ilaç ve tıbbi malzemelerin hastanelerce temini uygulaması hakkında Basın açıklaması yayımlayarak, 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe giren “yatarak tedavilerde ilaç ve tıbbi malzemelerin hastanelerce temini uygulaması h

SGK web sayfasında, yatarak tedavilerde ilaç ve tıbbi malzemelerin hastanelerce temini uygulaması hakkında Basın açıklaması yayımlayarak, 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe giren “yatarak tedavilerde ilaç ve tıbbi malzemelerin hastanelerce temini uygulaması hakkında” aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasına gerek duyulduğunu belirtmiştir.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 
BASIN AÇIKLAMASI
 
15/6/2007 TARİHİ İTİBARI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ GEREĞİNCE 01.01.2008 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN “YATARAK TEDAVİLERDE İLAÇ VE TIBBİ MALZEMELERİN HASTANELERCE TEMİNİ UYGULAMASI HAKKINDA” AŞAĞIDA BELİRTİLEN AÇIKLAMALARIN YAPILMASINA GEREK DUYULMUŞTUR.
 
Bilindiği üzere, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretler ile tedavi yardımlarının verilmesine ilişkin esas ve usullerin belirlendiği “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” (SUT) 25/5/2007 tarih, 26532 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış ve 15/6/2007 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Sağlık Uygulama Tebliği hazırlık çalışmaları Kurumumuz, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile üniversiteler ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile yürütülmüştür. Ayrıca ilk kez Sağlık Uygulama Tebliği yayımı ile yürürlük tarihleri farklılaştırılmış ve hem sağlık hizmeti sunucuları hem de vatandaşlarımıza yürürlük tarihi öncesinde bilgilendirme yapılması sağlanmıştır.
Sağlık Uygulama Tebliğinin yatarak tedavilerde ilaç ve tıbbi malzemelerin hastanelerce temini uygulaması öncesindeki durumu açıklamakta fayda görülmektedir.

1. 15 Haziran 2007 tarihi öncesindeki uygulamalar
a) Yatarak tedavilerde ilaç temini
 
15 Haziran 2007 tarihi öncesinde kamu hastanelerinde yatarak tedavi görmekte olan Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin tedavileri sırasında gerekli görülen ilaçlar hastane eczanesinde bulunmaması durumunda hasta reçetesine yazılmakta ve hasta yakını tarafından eczane eczane dolaşılarak temin edilmekteydi. Yerel eczacı odalarınca hastanelerde temsilcilik bulundurulmakla birlikte, bu sadece belirli hastaneler için geçerliydi. Ayrıca temsilcilikler ilaçları karşılamıyor sadece o gün için hangi eczaneden temin edilebileceği yönünde hasta ve yakınları bilgilendiriliyordu. Zira eczacı odaları, yatan hasta reçetelerinin karşılanacağı eczaneleri sıraya koymakta idi. Örneğin Numune Hastanesinde yatan bir hasta için gerekli görülen ve hastane eczanesinde bulunmayan ilaç için hasta ve yakını eczacı odası temsilcisine gidiyor ve eczacı odası ilacı temin edip bir gün sonra sıradaki eczaneye reçeteyi gönderiyordu. Ancak bunu Rekabet Kurulu uygun bulmadı. Dolayısıyla bundan sonra, reçete karşılığı vatandaş ilacı bulmak için eczaneyi aramak zorunda kalacaktı.
Özel sağlık kurumlarında ise yatarak tedavilerde gerekli görülen ilaçların hastanelerce temini zorunluydu.

b) Yatarak tedavilerde tıbbi malzeme temini
15 Haziran 2007 tarihi öncesinde kamu hastanelerinde yatarak tedavi görmekte olan Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin tedavileri sırasında gerekli görülen tıbbi malzemelerin teminini ile ilgili olarak; Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2006 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği eki Paket İşlem Listesi (EK 9) yer alan ve paket işlem haricinde tanımlananlar hariç tüm tıbbi malzemelerin hastanelerce temini zorunluydu ve hastalara reçete edilmek suretiyle hastane dışından temin edilmemekteydi. Üniversite hastanelerinde ise Paket İşlem Listesinde yanında (*) işareti bulunan işlemler bu liste üzerinden faturalandırılıyor ve yine bu işlemler için gerekli tıbbi malzemeler üniversite hastanelerince temin ediliyordu.
Paket işlem harici tanımlanan malzemeler ile dahili branşlardaki yatarak tedavilerde gerekli görülen tıbbi malzemeler hastalara reçete edilerek hastane dışından temin ediliyordu. Bu durumda da ilaç bölümünde açıklandığı üzere hastalar veya yakınları tıbbi malzeme satıcısını bulmak, istenen tıbbi malzemeyi bedelini kendisi tarafından ödenmek suretiyle temin etmek zorunda kalıyorlar, sonrasında ödedikleri malzeme bedelini tahsil etmek üzere devredilen kurumlara başvuruyorlardı.
Kişilere ödemelerde; reçete edilmek suretiyle hastane dışından temin edilen ortopedik sarf malzemeleri devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanan liste kapsamındaki birim fiyatlar üzerinden, diğer tıbbi malzeme bedelleri de, sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek kaydıyla sosyal güvenlik kuruluşlarınca belirlenen protokol fiyatı üzerinden, protokol fiyatı yok ise yapılacak piyasa araştırması sonucu bulunacak en düşük bedel üzerinden ödenmekteydi. Bu durum özellikle hasta mağduriyetine neden olmaktaydı. Örneğin hastalarımızın 500 YTL ödeyerek fatura karşılığı temin ettiği tıbbi malzeme bedeli, söz konusu malzemenin Devredilen Emekli Sandığı listesindeki fiyatı veya piyasa araştırması sonucu bulunacak fiyatı 300 YTL olduğunda aradaki 200 YTL’lik fark hasta tarafından karşılanmaktaydı.

2. Sağlık Uygulama Tebliği ile getirilen uygulamalar
 
Tüm bu olumsuzlukların tespiti sonrasında Sağlık Uygulama Tebliği hazırlık çalışmalarında, yatarak tedavilerde gerekli görülen ilaç ve tıbbi malzemelerin kamu hastanelerince de temin edilmesi gerekliliği ortaya konuldu ve söz konusu Tebliğde bu yönde düzenlemeler yapıldı.
Tebliğde, yatarak tedavilerde gerekli görülen ilaç ve tıbbi malzemelerin kamu hastanelerince temini zorunluluğunun Tebliğin yürürlük tarihinden 120 gün sonra uygulamaya konulacağı yönünde düzenlemeler yapıldı. Ancak 120 günlük süre içerisinde kamu hastanelerince değişik nedenlerle ihale yapılmaması veya yapılamaması gibi gerekçelerin Kurumumuza intikal ettirilmesi dolayısıyla 10/10/2007 tarih, 5498 sayılı 2007/78 Genelge ile ilaç ve tıbbi malzemelerin kamu hastanelerince temini zorunluluğu 01/01/2008 tarihine ertelenmiştir. Başlangıçtaki 120 günlük süre, ihalelerin yaklaşık 60-70 günde sonlandırılabildiği düşüncesinden hareketle verilmiş olmasına karşın Ekim 2007 tarihinde tekrar ek süre verilmiştir.
Kamu ve özel sağlık tesislerince verilen sağlık hizmetleri karşılığında düzenlenen fatura bedelleri fatura teslim tarihinden itibaren 45 gün içerisinde Kurumumuzca ödeneceği, inceleme işlemlerinin bu süreler içerisinde tamamlanamaması durumunda ise fatura bedelinin %90’ına kadar avans verileceği yönünde Sağlık Uygulama Tebliğinde ve diğer Kurum mevzuatında düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, kamu hastanelerini teşvik etmek, hastanelerin ve ilaç/tıbbi malzeme firmalarını mağdur etmemek amaçlı 45 günlük süreyi beklemeden ilaç ve tıbbi malzemelere ait bedellerin fatura teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili sağlık kurumuna ödeneceği yönünde düzenlemeler yapıldı ve halen uygulanmaktadır.

 

Yine kamu hastanelerince temin edilen tıbbi malzemelerin bedellerinin ödenmesinde 15 Haziran 2007 tarihi öncesinde hastanelerce ödenmekte olan Hazine kesintisi ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintilerinin Kurumca ödeneceği yönünde düzenlemeler yapıldı.
Özetle, hastanelerce temin edilen tıbbi malzeme bedelleri, KDV dahil alış fiyatı üzerine, % 15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek Kuruma fatura edilmekte ve fatura teslim tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde ödenmektedir.

Burada kamu hastanelerince tıbbi malzeme teminine ilişkin ihale yöntemleri konusunda da açıklama yapmakta yarar görülmektedir.
Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Uygulanacak ihale usulleri” başlıklı (18) numaralı maddesine istinaden tıbbi malzeme ve ilaç teminine ilişkin
a) Açık ihale usulü.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü.
c) Pazarlık usulü.
d) Doğrudan temin
yöntemlerinden birinin uygulanması imkanı bulunmaktadır.
Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan sağlık hizmeti sunan idarelerin sürekli biçimde ihtiyaç duydukları mal veya hizmet teminine ilişkin olarak Kamu İhale Kanuna göre gerçekleştirecekleri çerçeve sözleşme uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile çerçeve sözleşme ihalelerine yönelik başvuruları düzenlenmesine yönelik “Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 12/9/2007 tarih, 26641 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Tüm sayılan ihale yöntemlerine karşın kamu ve özellikle üniversite hastanelerince ihalelerin yapılmaması veya yapılamaması üzerinde durulması gereken bir konudur. Medyada son günlerde yer alan haberlerde üniversite hastanelerince tıbbi malzeme teminine ilişkin açılan ihalelere firmaların paralarını alamadıkları gerekçesiyle katılmadıkları, üniversite hastanelerince de Kurumumuzca ödeme yapılmadığı için tıbbi malzeme firmalarına ödeme yapılamadığı iddiaları yer almaktadır. Oysaki yukarıda da açıklandığı üzere yatarak tedavilerde hastanelerce temin edilen tıbbi malzeme ve ilaç bedelleri fatura teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili hastaneye ödenmektedir. Dolayısıyla bu konudaki açıklamaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Kurumumuzca yayımlanan 2007/78 Genelge öncesinde üniversite hastaneleri başhekimleri ile gerçekleştirilen bir toplantıda İstanbul’da kurulu bir üniversitenin başhekimi, ihale yöntemleri ile tüm tıbbi malzemelerin temininin mümkün olduğu, ancak özellikle ortopedi ve beyin cerrahisi ameliyatlarında gerekli malzemelerin bu bölüm öğretim üyelerince ihale yöntemi ile temininin istenmediği, ihale yöntemi ile temin edilirse en uygunun ve en ucuzunun alınacağını, ancak bunun bazı hekimlerce istenmediğini vurgulamıştır. Aslında bu açıklama tüm gerçekleri ortaya koymaktadır.

 

Yine Dokuz Eylül Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Karaelmas Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi hastanelerince yatarak tedavilerde gerekli olan ilaç ve tıbbi malzeme ihalelerinin sonuçlandırıldığı Kurumumuzca bilinmektedir. Bu durumdan da anlaşılacağı üzere istenildiğinde tıbbi malzemelerin ve ilaçların hastanelerce temin edilebileceği açıktır.

Yapılan tüm düzenlemelere karşın yatarak tedavilerde ilaçların temininde aksaklıklara sebebiyet vermemek ve dolayısıyla hastalarımızın mağduriyetini önlemek amacı ile 31/12/2007 tarihinde yayımlanan 2007/97 sayılı Genelge ile yatan hasta reçetelerinin serbest eczanelerden temin edilebilmesi için İlaç Provizyon sistemi kapatılmamış ve yatan hasta reçetelerinin serbest eczanelerden temin edilmesine imkan tanınmıştır.

Yatarak tedavilerde gerekli görülen ve hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar, serbest eczanelerden temin edilebilmektedir ve bugün itibarıyla her hangi bir sorun yaşanmamaktadır.

Sağlık Uygulama Tebliği ile getirilen, 01/01/2008 tarihi itibarı ile yürürlüğe konulan ve özel hastanelerde olduğu gibi yatarak tedavilerde gerekli görülen tıbbi malzeme ve ilaçların kamu hastanelerince temini zorunluluğu ile;

1. Hastalarımızın veya yakınlarının, temin aşamasındaki mağduriyetlerinin önlenmesi,
2. Hastalarca temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin Kurumca kendilerine ödenmesinde ortaya çıkabilecek farkın hastalarca karşılanmasının önüne geçilmesi,
3. Bazı hekim firma arasındaki ilişkilerle ilgili iddiaların sonlandırılması,
4. Kamu hastanelerince ihale yöntemleri ile tıbbi malzeme temininin teşviki ile en uygun malzemenin en uygun fiyata alınmasının sağlanması, dolayısıyla sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması, amaçlanmıştır.
 
Sonuç itibarıyla Kurumumuz, hastanelerce temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin, KDV dahil alış fiyatı üzerine, % 15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden Hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek bulunacak bedel üzerinden ve fatura teslim tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde ödemek suretiyle üzerine düşen görevi yerine getirmektedir.
 
Kamuoyuna duyurulur.
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

BAŞKANLIĞI

Bu haber toplam 2570 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim