• BIST 8009.33
  • Altın 1903.159
  • Dolar 28.9305
  • Euro 31.824
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Bursa 11 °C
  • Antalya 11 °C
  • İzmir 16 °C

Yoğun bakım sık sorulan sorular/cevaplar (İstanbul SGK)

Yoğun bakım sık sorulan sorular/cevaplar (İstanbul SGK)
SUT 2007 nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 2007/71 sayılı genelge ile yoğun bakım fiyatlandırması değiştirilmiş, uygulama ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile ilişkili olarak hizmet sunuculardan çok sayıda soru

SUT 2007 nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 2007/71 sayılı genelge ile yoğun bakım fiyatlandırması değiştirilmiş, uygulama ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile ilişkili olarak hizmet sunuculardan çok sayıda soru geldiğinden aşağıdaki açıklayıcı duyuruya ihtiyaç duyulmuştur.

1.Yoğun bakımda fiyatlara neler dâhildir neler değildir?
Genelgenin 8/B maddesi ücretlendirmenin paket işlem fiyat listesi uygulama ilkeleri doğrultusunda yapılacağını belirtmektedir.

SUT 2007 24.2.2.1. Paket işlem tanımı

Paket işlemler; dâhili ve cerrahi branşlarda sık karşılaşılan hastalıkların tedavisi sırasında hizmet içeriği bakımından hasta bazında çok fazla değişiklik göstermeyen ve bu nedenle yaklaşık maliyeti önceden tahmin edilebilen tüm işlemleri kapsar. Paket işlem fiyatları ortalama fiyatları gösterdiğinden, bazı hastalar için yapılacak olan teşhis ve tedavi giderlerinin ortalama fiyat üstüne çıkma ihtimali bu hizmetlerin verilmesine hiçbir şekilde engel teşkil etmeyecektir. Zira diğer bazı hastaların teşhis ve tedavi giderleri de ortalama fiyatın altında kalabilecektir.

 

Sağlık kurumları, uygulama çerçevesinde vaka seçimi yapamazlar, hastanın tedavisi tamamlanıncaya kadar hastaneden taburcu edemezler. Hastanenin yoğun bakım seviyesi hastanın seviyesinden düşük kalıyor ise uygun başka bir merkeze sevk yapılabilir.

 

Sağlık kurumu, tedavi ile ilgili bilgi, belge ve raporların bir örneğini isteği halinde hastaya vermek zorundadır.

 

Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere yoğun bakım tedavisi esnasında olağan olarak yapılan tüm uygulamalar tedavi kapsamı içerisindedir. Yine tebliğin aşağıdaki ilgili maddesinde paketin içeriği tanımlanmıştır.

 

SUT 2007 24.2.2.2. Paket işlemlerin kapsamı

 

Paket işlem fiyatlarına; yatak ücreti, poliklinik, operasyon ve girişimler, anestezi ilaçları, ilaç (kan ürünleri hariç), kan bileşenleri (eritrosit süspansiyonu, tam kan, trombosit, plazma, v.b.), sarf malzemesi, anestezi ücreti, laboratuar, patoloji ve radyoloji tetkikleri, refakatçi ücreti gibi tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dâhildir. Ancak, fiyatlar, her paket işlem fiyatı için ayrı ayrı belirtilen istisnaları kapsamaz. Bu istisnalar, ayrıca faturada gösterilerek faturalandırılır.

 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere yoğun bakım tedavisinin doğal parçası olan tüm işlemler fiyata dâhildir.

 

2.İstisnalar var mıdır, varsa nelerdir?

 

Paket işlem fiyat listesi uygulama ilkelerinde ilaçlar ve kan bileşenleri fiyata dâhil tutulmuştur. Geçmişteki uygulamada ilaçlar hariç olarak uygulanmaktaydı. Yeni uygulama fiyatları belirlenirken kullanılan ortalama ilaç bedelleri hesaplanarak fiyatlar belirlenmiştir. Kurumca ayrıca istisna tutulabilecek ilaçlar dışında tüm ilaçlar fiyata dâhildir. Hastalara ayrıca reçete yazılmaması gerekmektedir.

 

Kan bileşenleri, sıklıkla kan ürünleri ile karıştırılmaktadır. Kan bileşenleri bağış ile alınan tam kanın ayrıştırılması ile elde edilen eritrosit, plazma, trombosit süspansiyonu ile afarez ile elde edilen trombositten ibarettir. Kan ürünleri ise plazmanın fabrikasyonla ayrıştırılmasıyla elde edilen albümin, globulin, faktörler gibi ürünler için kullanılan bir ifadedir.

 

Tebliğ ve genelge ile getirilen hükümler çerçevesinde kan bileşenlerinden eritrosit ve plazma ile kan ürünlerinden albümin fiyata dâhil olarak düzenlenmiştir, ayrıca faturalanamaz. Albümin dışındaki tüm kan ürünleriyle( globulinler, faktörler vb.) trombosit süspansiyonu ve aferez trombosit bedelleri ayrıca fatura edilebilecek ve kurumumuzca ödenecektir.

 

3.İleri görüntüleme tetkikleri fatura edilebilecek mi?

 

Yoğun bakımdaki hastalara uygulanan rutin olmayan ileri tetkikler (MR, Tomografi vb.) ayrıca faturalanmakta ve ödenmektedirler. Bu konuda herhangi bir değişiklik yoktur.

 

4.İleri tedavi uygulamaları nasıl fatura edilecek?

 

Yoğun bakımda yatarken yapılan trakeostomi, küçük cerrahi girişimler gibi işlemler fiyata dâhildir, ayrıca faturalanamaz. Ancak hemofiltrasyon vb gibi ileri işlemlerle, hastanın ihtiyaç duyacağı orta ve büyük cerrahi işlemler ayrıca ödenmek üzere fatura edilir.

 

5.Yoğun bakımdaki hastaya yapılan konsültasyonlar nasıl fatura edilecek?

 

Tebliğin ilgili maddeleri gereği konsültasyon ücretleri fiyata dahildir, ayrıca faturalanamaz.

 

6.Yoğun bakım hastasına yapılacak operasyon ve tedavilerden fark alınabilir mi?

 

Yoğun bakım hizmeti verilip kurumumuza faturalandırılan hiçbir hastadan genelgenin 8/A maddesi uyarınca hiçbir gerekçe ile ilave ücret alınamaz.

 

7.Operasyon sonrası yoğun bakım ücreti nasıl fatura edilecek?

 

Üniversite ve eğitim hastaneleri tarafından yapılan ve EK–8 den faturalanabilen operasyonlar sonrasında yoğun bakım tedavisi gereken hastaların işlemleri, Yoğun Bakım Hizmetleri paketindeki, birinci basamak yoğun bakımdan faturalanabilecektir. Birinci basamak post operatif vakalar tanımı sadece EK–8 den faturalandırılabilen operasyonlar sonrası işlemler için uygulanabilecektir. Paket işlemlerden faturalanan işlemler bu kategoriye girmez.

 

Operasyon sonrası yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarda rutin yoğun bakım dönemi operasyon fiyatlarına dâhil olup ayrıca faturalandırılmayacaktır. Komplikasyon ve eşlik eden hastalıklar durumunda ise SUT un ilgili maddesi gereğince ( 24.2.2.7 ) tedavi sürelerinin aşıldığı tarihten sonraki dönemdeki yoğun bakım işlemleri yoğun bakım hizmetleri paketlerinden faturalanabilecektir.

 

SUT 2007 24.2.2.7. Komplikasyonlar ve eşlik eden hastalıklar

 

a) Paket işlem kapsamında tedavisi yapılan hastaya, Tebliğ eki EK–9 Listesinde yer almayan bir tedavi gerektiren komplikasyon ortaya çıkması durumunda, komplikasyonun tedavisine ait ücret, Tebliğ eki EK–8 Listesinde yer alan tutarların %10 eksiğiyle faturalandırılır.

 

b) Hastanın önceden bilinen risk faktörleri (diabetes mellitüs, hipertansiyon, morbid obezite, alkolizm, vb) veya eşlik eden hastalıklarının (hemofili, lösemi, immun yetmezlikler, organ yetmezlikleri, maligniteler, immun ve otoimmun, romatolojik hastalıklar vb) bulunması ve bunlarla ilgili olarak gelişen komplikasyonlarda bu indirim uygulanmaz. Bu hastalarda eşlik eden hastalıklarla ilgili (hemofili, lösemi, immun yetmezlikler, organ yetmezlikleri, maligniteler vb) teşhis ve tedavi hizmetleri Tebliğ eki EK–8 Listesi üzerinden ayrıca faturalandırılır.

 

c) Hastanın tedavisi sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle, aşağıda belirtilen tedavi süresinin aşılması halinde;

 

A Grubu ameliyatlarda; ameliyat gününden sonra: 15 günü,

 

B Grubu ameliyatlarda; ameliyat gününden sonra: 10 günü,

 

C Grubu ameliyatlarda; ameliyat gününden sonra: 8 günü,

 

D Grubu ameliyatlarda; ameliyat gününden sonra: 5 günü,

 

E Grubu ameliyatlarda; ameliyat gününden sonra: 3 günü,

 

geçen her bir yatış günü için verilen tedavi hizmetleri, Tebliğ eki EK–8 Listesi fiyatları esas alınarak ayrıca fatura edilir.

 

ç) Hastaya uygulanan işlem sonrasında, işleme bağlı olarak ortaya çıkabilecek komplikasyon (yara revizyonu gibi) nedeniyle ikinci bir müdahaleye gerek duyulması halinde bu müdahalenin aynı sağlık kurumu tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ilave ücret talep edilemez.

 

8.Yatış esnasında basamağı değişen hastanın tedavisi nasıl fatura edilecek?

 

Gerek tebliğde gerekse genelgede epikrizin ayrıntılı düzenlenmesi hususu açıkça belirtilmiştir. Hastanın epikrizi günlük düzenlenmeli, değerlendirilebilmesi için gerekli tüm bilgiler epikrizde ayrıntılı olarak yer almalıdır. Hastanın kliniğinin değişmesi ve bir üst basamağa geçmesi durumunda gelişmeler epikrizde belirtilmeli ve ertesi günden itibaren yeni klinik tabloya göre faturalama ilgili basamaktan yapılmalıdır.

 

Birinci ve sekizinci gün uygulamaları hastanın yatış günleri esas alınarak uygulanacak 1. 8. ve 15…… günlerde hangi klinik basamakta ise faturalama oradan gerçekleştirilecek.

 

Hastanın düzelme sürecinde yukarıdaki kuralın benzeri geçerli olacaktır.

 

9. Genelgeden önce yatmış olan ve halende yatışı devam eden hastaların işlemleri nasıl fatura edilecek?

 

Genelgenin yürürlüğe girdiği 1.09.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yeni paket fiyattan, ondan önceki günleri eski fiyattan faturalanacaktır.

 

10.Tedavisine başlanmış hastanın sevki durumunda yapılacak işlemler nasıl fatura edilecek?

 

İlk hastane üç günden daha kısa sürede sevk etmiş ise hepsi diğer günlerden faturalandırılır. Sevkedilen merkez hastanın geldiği günü 1.gün kabul ederek devam eder.

 

11.Üç günden uzun yatan ve mekanik ventilatöre ihtiyacı olmayan 1. basamak vakalar nasıl fatura edilecek?

 

3 günden uzun yatan 1. basamak vakalarda mekanik ventilatöre ihtiyaç olsun olmasın haftanın ilk günü, ilk gün ücretinden faturalandırılır.

 

12. Fototerapi ve exchange transfüzyon işlemleri nasıl fatura edilecek?

 

Yoğun bakımda yatmayan hastanın fototerapi ve exchange transfüzyon işlemleri EK–8 den faturalandırılır.

 

Yeni doğan yoğun bakım hastaları için her iki işlem de paket fiyata dâhildir.

Bu haber toplam 39182 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim