• BIST 1.431,780
  • Altın 494,31
  • Dolar 8,5250
  • Euro 10,0800
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Bursa 25 °C
  • Antalya 27 °C
  • İzmir 27 °C

Yoğun bakım yatakları tescil başvuruları hakkında duyuru

Yoğun bakım yatakları tescil başvuruları hakkında duyuru
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yoğun bakım yatakları tescil başvuruları hakkında duyuru yayımlandı.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 

Sayı: 81595070-622.02   15.01.2017
Konu: Yoğun Bakım Yatakları Tescil Başvuruları

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 20/09/2016 tarih ve 622.02.E-264 sayılı genel yazımız.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna, Üniversitelere ve özel sektöre ait sağlık tesisleri bünyesinde faaliyet gösteren bazı yoğun bakım tür ve seviyelerinde (özellikle üçüncü seviye yenidoğan yoğun bakım yatakları) Bakanlığımız planlamasının ve ülke ihtiyaçlarının çok üstünde yapılandırılmış olduğu ve dolayısıyla efektif kullanılamayan bir kapasite oluşmasına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

Bu durumun kontrol altına alınması amaçlanarak Genel Müdürlüğümüzce, 81 il valiliğine gönderilen ilgide kayıtlı genel yazı ile yoğun bakım yataklarının tescili talebiyle il sağlık müdürlüklerine yapılan başvurular İçin tescil öncesinde Genel Müdürlüğümüzün onayının alınması ve tescil işlemlerinin alınan onaya göre gerçekleştirilmesi talimatı verilmiştir.

Hal böyle iken, ilgide kayıtlı yazı gereği yoğun bakım yataklarının artırımı, seviyelerinin yükseltilmesi ve tescili talebiyle Genel Müdürlüğümüze iletilen başvurularda; seviyesine göre tescilli veya geçici tescilli mevcut yatak sayıları, talep sonrası oluşacak yeni seviye ve seviyelerine göre yatak dağılımları açıkça belirtilmediği gibi fiili durumun aksine sehven hatalı bildirimlerde bulunulduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla, yapılan başvurular hakkında Genel Müdürlüğümüzce, sağlıklı bir değerlendirme yapılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, tescil izni verilmesi talepli yoğun bakım başvurularının aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılması gerekli görülmüştür.

1- Yoğun bakım servislerinin tescil iş ve işlemlerinin, 20/07/2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yürütülmesi zorunludur.

2- İlinizdeki sağlık tesislerince, müdürlüğünüze yapılan yoğun bakım servislerine ilişkin başvurular, bu yazı ekine konulan; "Erişkin Yoğun Bakım Yatak Tescil Başvuru Formu (Ek-1)" ve "Yenidoğan/Çocuk Yoğun Bakım Yatak Tescil Başvuru Formu (Ek-2)" formatına uygun olarak düzenlenecek ve müdürlüğünüzce onaylandıktan sonra Genel Müdürlüğümüze üst yazı ekinde iletilecektir.

3- Tebliğin 5 inci maddesinin (s) bendi gereği; KVC yoğun bakım hariç, aynı seviyede olmak kaydıyla genel yoğun bakım çatısı altında birlikte yapılandırılan koroner, dâhili ve cerrahi yoğun bakım servislerinin türü, seviyesi ve seviyesine göre ayrılan yatak sayılan fonu (Ek-1) üzerinde ve üst yazılarda anlaşılır bir şekilde belirtilecektir.

4- Yatak artırımı ve seviye yükseltilmesi talepli başvurularda mevcut yoğun bakım yataklarının türüne ve seviyesine göre gerçekleşen yıllık yatak doluluk oranlan ekli formlar (Ek-1 ve Ek-2) üzerinde gösterilecektir.

5- Tebliğin 6'ncı maddesinin (b) bendi gereği; yatak sayısı on ve altında olan erişkin yoğun bakım servisleri,  tek servis olarak düzenlenebilmekte, on'dan fazla yatağı olan yoğun bakım servislerinin ise en fazla altı ila on yataktan oluşan birden fazla birime ayrılması gerekmekte olup bu tür yapılanmaların üst yazılarınızda detaylı olarak belirtilmesi uygun olacaktır,

6- Tebliğin 21'inci maddesinin beşinci fıkrasında yer verilen düzenleme uyarınca; üçüncü seviye yoğun bakım servisinde boş yatağı bulunmayan sağlık tesislerinde; üçüncü seviye yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastaların takip ve tedavilerinin, uygun ver bulununcaya kadar, sorumlu uzman tabip tarafından hastanın epikrizinde belirtilmesi şartıyla birinci ve ikinci seviye yoğun bakım servislerinde Bağlanabilmesine imkân tanınmıştır. Hasta mağduriyetinin Önlenmesini amaçlayan ve hasta için uygun yer bulununcaya kadar olan süre ile sınırlandırılmış olan bu uygulamanın; özellikle özel sağlık tesisleri tarafından, birinci ve ikinci seviye yoğun bakıma ihtiyacı olan hastaların sürekli üçüncü seviye yoğun bakım yataklarına yatırılarak tedavi edilmek suretiyle rutin bir uygulama haline getirildiği tespit edilmiştir. Tebliğ hükümleri, yoğun bakım hizmetlerinin sunum özelliği ve SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) uygulamaları gereği, yoğun bakım hizmetlerinin; mevcut yoğun bakım yatak sayısının (seviyelerine göre dağılım için uygun sayıda olması kaydıyla), erişkin ve çocuk yoğun bakım servislerinde birinci, ikinci ve üçüncü, çocuk yoğun bakım servislerinde ise İkinci ve üçüncü seviye olarak tescil edilmek suretiyle sunulması esasına uyulması gerekmektedir. Bu nedenle, yoğun bakım yataklarının tamamının üçüncü seviye olarak tescili talebiyle yapılan başvurular Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Yoğun bakım servisleri; mevcut yatak sayısının seviyelerine göre dağılıma uygun olduğu takdirde, her seviye için 4 yataktan (genel yoğun bakım çatısı altında yapılandırılan branş yoğun bakımlar için bu şart aranmayacaktır) az olmamak üzere, türüne ve seviyesine göre 08/07/2011 tarihli ve 20996 sayılı Bakan Onayı ile uygulamaya konulmuş olan "Türkiye'de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri (2011-2023)" planlama kitabında belirlenen aşağıdaki oranlara uygun olarak düzenlenmesi ve tescil başvurularının da buna göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yazının tebliği tarihinden önce müdürlüklerce kesin tescili yapılmış olan yoğun bakım yatakları, tescil işleminin gerçekleşmiş olması nedeniyle kapsam dışındadır. Ancak, bu yatakların her hangi bir sebeple yeniden tescili söz konusu olduğunda tescil işlemleri, bu esaslara uygun olarak yürütülecektir. Geçici tescille faaliyet gösteren yatakların kesin tescili için yapılacak başvurularda yeniden tescil işlemi yapılması gerektiğinden aşağıdaki oranlara riayet edilecektir.

8- Yoğun Bakım servislerinde türüne ve seviyesine göre ayrılacak yatakların belirlenmesinde; erişkin yoğun bakım yatakları için; birinci seviyede (4/15), ikinci seviyede (5/15), üçüncü seviyede (6/15), çocuk yoğun bakım yatakları için: ikinci seviyede (3/5), üçüncü seviyede (2/5), yenidoğan yoğun bakım yatakları için; birinci ve ikinci seviyede (2/5), üçüncü seviyede (1/5) oranları esas alınacaktır.

9- Tebliğin 14'üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği; özel sağlık tesisleri bünyesindeki yoğun bakım servislerinin tescilinde faaliyet izin belgesinde belirtilen yoğun bakım yatak sayısı esas alınacak ve tescili talep edilen yatak sayısı faaliyet izin belgesinde yazılı olan yoğun bakım yatak sayılarım aşmayacaktır.

10- Tebliğin "Nöbet hizmetleri" başlıklı 20' nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği; özel sağlık tesisleri bünyesinde üçüncü seviye yoğun bakım hizmetlerinin uzman düzeyinde ve kesintisiz verilebilmesi için; ilgili uzmanlık dalında en az üç uzman tabibin bulunması, bu uzmanlık dalındaki normal poliklinik, klinik, ameliyat ye benzeri rutin hizmetlerin aksatılmaması ve ilgili uzmanlık dallında 24 saat uzman tabip bulundurulacağının hastane yönetimi tarafından taahhüt edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tescil talebi yapılan yoğun bakım servisleri için ilgili branşta aktif çalışan uzman tabip sayıları ekli formlar üzerinde belirtilecektir.

11- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı sağlık tesisleri bünyesinde oluşturulması gereken yoğun bakım servislerine ait tür, seviye ve yatak planlamaları 2011-2023 Bakanlık planlamasında kurum bazlı olarak belirlenmiş olduğundan, planlamalara uygun olarak yapılan tescil başvurulan için Genel Müdürlüğümüzden izin alınmasına gerek görülmemektedir. Ancak, yoğun bakım planlamalarının revizyonu talebiyle yapılacak başvurular, ilgili müdürlüklerce hazırlanacak ayrıntılı bir gerekçe raporu ile birlikte iletildiği takdirde değerlendirilecek ve uygun bulunması halinde revize edilebilecektir.

Bundan böyle, Bakanlığımıza yapılacak olan yoğun bakıra yatak artırımı, seviye yükseltilmesi ve tescil talepli başvurularda buna göre işlem tesis edilmesi, daha önce Genel Müdürlüğümüze iletilmiş ancak henüz cevaplandırılmamış olan yoğun bakım tescil başvurularına ilişkin taleplerin, bu genel yazı esaslarına ve ekli (Ek1 ve Ek-2) formlara uygun olarak yeniden düzenlenerek gönderilmesi gerektiği

hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EKLER:

1- Erişkin Yoğun Bakım Yatak Tescil Talep Formu (3 sayfa)

2- Çocuk/Yenidoğan Yoğun Bakım Yatak Tescil Talep Formu (1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği                                            Bilgi
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)      Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

 

Yazının aslı ve ekleri için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

 

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 41762 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim