• BIST 10745.99
  • Altın 2493.09
  • Dolar 32.7826
  • Euro 35.0775
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Bursa 34 °C
  • Antalya 33 °C
  • İzmir 40 °C

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği 25 Mart 2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

25 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29306


YÖNETMELİK

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

 

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI VE

ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncımaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurum: Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarını,

b) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,

c) Giriş Sınavı Kurulu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavı kurulunu,

ç) KPSS (B): B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

d) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan türü 3’ü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Kuruma ait hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına, boş kadro ve ihtiyaç durumuna göre, KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı sonundaki başarı sıralamasına göre atama yapılır.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

c) Hukuk fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 7 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru tarihi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı, KPSSP3 asgari puan, atama yapılması planlanan kadro sayısı, kadronun sınıfı ve derecesi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce, Resmî Gazete’de ve kurumun internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru işlemleri ve sekretarya hizmetleri

MADDE 8 – (1) Sınava başvuru, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Sınava katılmak isteyen adaylar, kurum veya kurumun internet adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri forma eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği).

b) Üç adet vesikalık fotoğraf.

c) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

ç) Özgeçmiş.

d) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin, son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumca da onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar kuruma ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer alan giriş sınavı ve Sınav Kurulu ile ilgili sekretarya hizmetleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve yükseköğretim kurumlarında Personel Daire Başkanlığınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında Genel Sekreterlikçe yürütülür.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek için Başvuru İnceleme Komisyonu kurulur. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Başvuru İnceleme Komisyonu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve yükseköğretim kurumlarında Personel Daire Başkanı başkanlığında, bir şube müdürü ile bir hukuk müşaviri veya avukattan; Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında Genel Sekreter başkanlığında bir şube müdürü ile bir hukuk müşaviri veya avukattan oluşur.

(3) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar kurumun internet sitesinde duyurulur.

Sınav konuları

MADDE 10 – (1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

(2) Kurum gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirleyebilir.

Sınav Kurulu

MADDE 11 – (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına hukuk müşaviri ve avukat alımında Sınav Kurulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanının veya belirleyeceği Başkan Vekilinin başkanlığında, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri arasından seçilen bir üye, Genel Sekreter, Personel Daire Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri olmak üzere beş asıl üye ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından hukukçu öğretim üyeleri arasından seçilen iki yedek üyeden oluşur.

(2) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına hukuk müşaviri ve avukat alımında Sınav Kurulu, Üniversitelerarası Kurul Başkanının başkanlığında, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşaviri ve Üniversitelerarası Kurul Başkanı tarafından hukukçu öğretim üyeleri arasından belirlenen bir üyeden oluşan beş asıl üye ve Üniversitelerarası Kurul Başkanı tarafından hukukçu öğretim üyeleri arasından belirlenen iki yedek üyeden oluşur.

(3) Yükseköğretim kurumlarına hukuk müşaviri ve avukat alımında Sınav Kurulu, Rektörün veya belirleyeceği Rektör Yardımcısının başkanlığında, Genel Sekreter, Personel Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri ile Rektör tarafından varsa hukukçu öğretim üyeleri arasından belirlenen bir üye olmak üzere beş asıl ve Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından belirlenen iki yedek üyeden oluşur.

(4) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Sınav Kurulu, sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Sınavın değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Sınavın sadece yazılı yapılması halinde, Sınav Kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının değerlendirme notu, kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele her üye tarafından ayrı ayrı yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte Sınav Kurulu başkanına teslim edilir. Üyelerin her birinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak yazılı sınav başarı notu belirlenir. Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği günü takip eden beş gün içinde kurumun internet sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Sadece yazılı sınav sonucuna göre atama yapılması halinde, bu sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(2) Sınavın yazılı ve sözlü yapılması halinde, ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

(3) Sınavın sadece sözlü yapılması halinde, başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sözlü sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(4) Sözlü sınavda adaylar;

a) 10 uncu maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen hukuk müşaviri ve avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amirin onayına sunulur. Onaylanan başarı listesi kurumun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 15 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 16 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Kurumca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atama ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 17 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

d) Mal bildirimi.

Hukuk müşaviri ve avukat kadrosuna atanma

MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanırlar.

(2) Adayların hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

(3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Bildirim

MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3226 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim