• BIST 117.651
  • Altın 167,415
  • Dolar 3,9258
  • Euro 4,8136
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Bursa 12 °C
  • Antalya 11 °C
  • İzmir 10 °C

Yurt Dışından İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu ve Ekleri

Yurt Dışından İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu ve Ekleri
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından "Yurt Dışından İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu ve ekleri" yayımlandı.

YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ VE KULLANIMI KILAVUZU

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Kılavuz, ülkemizde ruhsatlandırılmamış ve/veya ruhsatlandırıldığı hâlde çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan ilaçların şahsî tedavide kullanılmak üzere yurt dışından temini ile söz konusu ilaçların bilimsel veriler doğrultusunda tıbbi, etik, hukukî ve akılcı kullanımını sağlamak ve bu süreçteki usûl ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Kılavuz; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci, 40 ıncı maddeleri, 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun Ek 7 nci maddesi, Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.3 üncü maddesi ile 08/06/2009 tarihli ve 2009/36 sayılı Genelgeye istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Kılavuzda yer alan;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

c)Yurt dışı ilaç kullanımı: Ülkemizde henüz ruhsatlandırılmamış ve/veya ruhsatlandırıldığı hâlde çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan ilaçların şahsî tedavi amacıyla yurt dışından getirtilerek kullanımını,

ifade eder.

Yurt Dışı İlaç Listesi

MADDE 4 – (1) Kurum resmî internet sitesinde yayımlanan Yurt Dışı İlaç Listesinde (Ek-1) yer alan ilaçların reçete bazında yurt dışından ithali için ayrıca Kurum ithalat izni aranmaz. Ancak, Yurt Dışı İlaç Listesinde “Sadece Kurumun Yazılı Onayı ile İthal Edilebilecek İlaçlar” başlıklı kolonda “1” ile işaretlenmiş ilaçlarda ise Kurumdan ithalat izni alınmak zorundadır. Ayrıca "Reçete Türü" başlıklı kolonda "Kırmızı" ve "Yeşil" olarak belirtilen ilaçlarda ise Kurumumuz Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı-Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kontrol Birimi'ne her ithalat için Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname alınmasına ilişkin başvuru yapılması zorunludur.

(2) Yurt Dışı İlaç Listesinde (Ek-1) olmayan bir ilaç reçete edilmiş ise ilgili ilacın yurt dışından ithali için Kurum onayı şarttır.

a) Kurum tarafından ithalatına onay verildiği takdirde ilgili ilaç Yurt Dışı İlaç Listesine (Ek-1) ilave edilir.

b) Kurum tarafından ithaline onay verilen ve verilmeyen ilaçlara ait bilgileri içeren Yurt Dışı İlaç Listesi (Ek-1) her hafta Cuma günü mesai bitimine kadar güncellenerek Kurum resmî internet sitesinden yayımlanır.

c) Başvurulara ayrıca yazılı olarak cevap verilmez. Listenin güncellenmesine kadar geçen süreyi bekleyemeyecek olan ilaç ithalat izin başvuruları bu kapsamda değerlendirilmez.

ç) Reçete arkasına herhangi bir onay işlemi yapılmaz.

(3) Reçete, hastanın takip ve tedavisini üstlenen hekimin imza ve kaşesini taşır. Kurum tarafından yurt dışı ilaç elektronik reçete sistemine geçilmesi plânlanmakta olup, 01/01/2015 tarihinden itibaren, hastanın takip ve tedavisini üstlenen hekimin sadece elektronik veya mobil imzalı reçetesi ve başvurusu kabul edilir.

(4) 01/01/2015 tarihine kadar Yurt Dışı İlaç Listesinde (Ek-1) olmayan ve ilk defa reçete edilen ilacın kullanımı maksadıyla Kuruma yapılacak başvurularda hastanın ve hekiminin bilgilerini içeren reçete ve Sağlık Kurulu Raporu veya İlaç Kullanım Raporu ilk başvuru için yeterlidir. Kurum, talep edilen ilacın özelliğine göre ek form veya belge isteyebilir.

 

(5) 01/01/2015 tarihinden sonra Yurt Dışı İlaç Listesinde (Ek-1) olmayan ve ilk defa reçete edilen ilacın kullanımı maksadıyla Kuruma yapılacak başvuru için gerekli belgeler:

a) Yurt Dışı İlaç Kullanımı Talep Formu (Ek-2)

b) Sağlık Kurulu Raporu veya İlaç Kullanım Raporu örneği,

c) Hasta tarafından okunarak imzalanmış genel “Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu” (Ek-3)

ç) İlgili ilacın ilgili endikasyonda kullanımında etkililiği ve güvenilirliği ile alâkalı kanıt düzeyi yüksek olan bilimsel literatür/literatürler,

d) Hastanın aldığı tedavileri, bu tedavilerle elde edilen yanıtları ve tanıyla ilgili güncel laboratuvar değerlerini içeren epikriz,

(6) İkinci fıkra kapsamında yazılı olarak iletilecek başvurular “Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA” adresine yapılır. 01/01/2015 tarihinden sonra istenen belgelerin tümünün elektronik ortamda iletilebilmesi durumunda yazılı başvuru yapmaya gerek olmayacaktır.

(7) Hekimler Yurt Dışı İlaç Listesinde (Ek-1) bulunan ilaçların kullanımı için hastanın rızasını (yazılı onay) almak zorundadır.

Sağlık Uygulama Tebliğine göre bedeli talep edilecek yurt dışı ilaçlar

MADDE 5 – (1) Ülkemizde onaylı endikasyonu dâhilinde ilaçla tedavisi mümkün olan hastalıklar için yurt dışı ilaç kullanımına izin verilmez. Ancak, bilimsel veriler doğrultusunda belirgin avantaj sağlayan tedavi seçenekleri olması durumunda, yurt dışı ilaç kullanım talebi Kurum tarafından değerlendirilir. Yurt Dışı İlaç Listesinde (Ek-1) endikasyon belirtilen ilaçların o endikasyonlarda kullanımı ve geri ödemesi için ayrıca Kurum izni aranmaz. Bu nedenle Kuruma yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

(2) Başvurular, hastanın takip ve tedavisini üstlenen hekimin imza ve kaşesini taşır. Hasta, hasta yakını, eczacı veya başka şahıslarca başvuru formları düzenlenemez. Kurum tarafından yurt dışı ilaç elektronik reçete sistemine geçilmesi plânlanmakta olup, 01/01/2015 tarihinden itibaren, hastanın takip ve tedavisini üstlenen hekimin sadece elektronik veya mobil imzalı başvurusu kabul edilir.

(3) Kurum tarafından, başvuruda kullanımı talep olunan ilacın ilgili endikasyonda kullanımının bilimsel yönden uygun olup olmadığı  değerlendirilir ve uygunluk onayından sonra ilaç kullanılabilir. İşbu madde kapsamında Kurum izni alınmadan yurt dışı ilaç kullanımına başlanılmış ise geriye dönük bu gibi durumlar için yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

(4) Yurt Dışı İlaç Listesinde (Ek-1) endikasyon belirtilmeyen ya da belirtilen endikasyonlara uymayan ya da ilk defa reçete edilen ve geri ödemesi talep olunan ilacın kullanımı maksadıyla Kuruma yapılacak başvuru için gerekli belgeler:

a) Yurt Dışı İlaç Kullanımı Talep Formu(Ek-2)

b) Sağlık Kurulu Raporu veya İlaç Kullanım Raporu örneği,

c) Hasta tarafından okunarak imzalanmış genel “Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu” (Ek-3)

ç) Bazı ilaçlar için özel hazırlanmış “Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu” ve özel belgeler (Ek-3A-E, Ek-5, Ek-6, Ek-9)

d) İlgili ilacın ilgili endikasyonda kullanımında etkililiği ve güvenilirliği ile ilgili kanıt düzeyi yüksek olan bilimsel literatür/literatürler,

e) Hastanın aldığı tedavileri, bu tedavilerle elde edilen yanıtları ve tanıyla ilgili güncel laboratuvar değerlerini içeren epikriz,

(5) Bu madde kapsamında yazılı olarak iletilecek başvurular “Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA” adresine yapılır.

(6) Uygulanan tedavi sonrası etkililik ve yan etki bakımından olumlu cevap alınan hastalarda tedaviye devam etmek istenir ise iznin son bir ayı içinde başvuru yapılabilir. Başvuruda hekim tarafından yeniden “Yurt Dışı İlaç Kullanım Talep Formu” (Ek-2) doldurulmayacak“Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu (Ek-3)” ve “Etkililik ve Yan Etki Geri Bildirim Formu (Ek-4)” doldurulması yeterli olacaktır.

(7) Kurum, talep edilen ilacın özelliğine göre ek form veya belge isteyebilir; gerektiğinde hastalıkla ilgili olarak yapılmış özel laboratuvar tetkiklerinin sonuçlarını da talep edebilir. (Kemik iliği biyopsisi, histopatoloji değerlendirme sonuçları ve benzeri)

(8) Hastalığın ilerlemesi, hastanın hayatını kaybetmesi, ilaç alerjisi ve ciddi advers etkiler gibi olumsuz bir durum gelişmesine bağlı olarak tedavinin sonlandırılmasını gerektiren hallerde en geç 5 (beş) işgünü içinde Kuruma tedaviyi üstlenen hekim tarafından gerekçesiyle birlikte yazılı veya 01/01/2015 tarihinden itibaren e-başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda bilgi verilmesi zorunludur.

(9) Uygun bulunmayan başvurular için hastanın doktoru tarafından bilimsel olarak geçerliliği bulunan itirazlar olması durumunda başvuru yeniden değerlendirilebilir.

(10)  Yurt dışı ilaç kullanım izni şahsî (hasta bazında) olup, hastanın içinde bulunduğu özel klinik durum için verilir. Herhangi bir hasta için verilen izin; benzer teşhis konulmuş fakat farklı klinik seyre sahip diğer hastalara emsal teşkil etmeyeceği gibi, Bakanlığın ilaçla ilgili genel bir sağlık stratejisini de yansıtmaz.

(11)  Kurum, hastanın ilerleyen veya değişen klinik durumundan dolayı söz konusu izni iptal edebilir, doz ve uygulama süresinde değişiklik yapabilir.

Yurt dışı ilaç tedariki

MADDE 6 - (1) 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun Ek 7 nci maddesi, Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.3 üncü maddesine istinaden ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27 nci maddesi ile Kurumumuza verilen görev ve yetki çerçevesinde, Kurumca belirlenen şartları (Ek-7) yerine getirmek suretiyle yurtdışından ilaç temini uygun ve yeterli görülen tedarikçilerin listesi(Ek-8)  Kurum resmî internet sitesinde ilan edilir.

(2) Kurumca, tedarikçilerin stokta bulundurma zorunluluğu olan ilaçlar Yurt Dışı İlaç Listesinde (Ek-1) “Stok Zorunlu İlaçlar” başlıklı kolonda “1” ile işaretlenmiş olarak ilan edilir. Tedarikçiler listede stok zorunlu olarak işaretlenmeyen ilaçları da stoklarında bulundurabilirler.

Yasaklar

MADDE 7- (1)  Kurum tarafından verilmiş izinler doğrultusunda yapılan tedaviler ve bunlardan elde edilecek sonuçlar, Bakanlık dışında herhangi bir kurum/kuruluş ve/veya üçüncü kişiler ile paylaşılamaz, amacı dışında kullanılamaz. Bu kapsamda elde edilen veriler ile Kurum tarafından bilimsel yayın yapılabilir. Bunun haricinde herhangi bir kurum/kuruluş ve/veya üçüncü kişilerce bilimsel yayın amacıyla (vaka takdimi hariç) kullanılabilmesi için Kurum izni alınması zorunludur. Yine bu kapsamda elde edilen veriler ilaç ruhsatlandırma çalışmalarına esas veri olarak kullanılamaz. Gizlilik ilkelerine riayet etmeyenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

            Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Kılavuz onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Kılavuz hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ekler;
 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 6776 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim