• BIST 9530.47
 • Altın 2461.383
 • Dolar 32.5002
 • Euro 34.7562
 • Ankara 19 °C
 • İstanbul 20 °C
 • Bursa 19 °C
 • Antalya 18 °C
 • İzmir 20 °C

Zeyilname-2 yayımlanmıştır

Zeyilname-2 yayımlanmıştır
Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesinde değişiklikler yapılmış olup; bu değişikliklere ilişkin ZEYİLNAME-2 yayımlanmıştır. Yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde imzalanması gerekmekte olup;

Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesinde değişiklikler yapılmış olup; bu değişikliklere ilişkin ZEYİLNAME-2 yayımlanmıştır. Yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde imzalanması gerekmekte olup; imzalamayan özel sağlık hizmeti sunucularının sözleşmeleri Kurum tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir.  SOSYAL G
ÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

ZEYİLNAME-2

2009 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ
SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ

1) Sözleşmenin (1.3.8) Maddesinde yer alan, Tam Zamanlı Hekim tanımı;

Kadrolu Çalışma : “Tabip veya uzman tabibin bir sağlık hizmeti sunucusunda iş sözleşmesiyle kadrolu çalışmasıdır. İş sözleşmesinde tabibin veya uzman tabibin haftanın hangi günlerinde ve günün hangi saatlerinde çalışacağı, nöbet tutup tutmayacağı ve başka bir sağlık hizmeti sunucusunda çalışıp çalışmayacağı, çalışacak ise mesul müdür iznine bağlı olarak çalışacağı belirtilmelidir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

2)Sözleşmenin (1.3.9) Maddesinde yer alan, Yarı Zamanlı Hekim tanımı;

Kısmi Zamanlı Çalışma : “Bir sağlık hizmeti sunucusunda kadrolu çalışan tabip ve uzman tabibin, günlük çalışma saatleri açıkça belirli olmak kaydıyla, diğer özel sağlık hizmeti sunucularında sözleşmeye bağlı çalışmasıdır.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

3)Sözleşmenin, (3.1.2.1) numaralı maddesi; “zorunlu durumlarda randevu süresinin”
ibaresinden sonra gelmek üzere “tanı amaçlı tahlil ve tetkikler için 10 (On) günü, tedavi
işlemleri için ise 30 (Otuz) günü geçmemesini kabul eder. Aksi takdirde bu sözleşmenin (5.1.10)
numaralı maddesine göre işlem yapılır.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

4) Sözleşmenin (3.1.6) Sağlık Personeli başlıklı maddesi;

“Sağlık hizmeti sunucusu, hastalara hizmet verebilmek için sözleşme kapsamındaki branşlarda kuruluş ve faaliyetiyle ilgili tabi oldukları mevzuat ile sözleşmede belirtilen özel koşullara uygun olarak hekim ve sağlık personeli bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.

Sağlık hizmeti sunucusunun ruhsatında/faaliyet izin belgesinde bulunan ve Kurumla sözleşme yaptığı tüm branşlarda, her bir branş için en az bir hekim bulundurması zorunludur.

Yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olan tabipler, bir özel sağlık hizmeti sunucusunda tercihe bağlı olarak bir dalda kadrolu, diğer dalda kısmi zamanlı olarak çalışabilirler.

Kısmi zamanlı çalışma en fazla iki özel sağlık hizmeti sunucusunda yapılabilir. Muayenehanede çalışılacak ise muayenehanenin yanında başka bir özel sağlık hizmeti sunucusunda da çalışılabilir.

Sağlık hizmeti sunucusu, bünyesinde görev yapacak hekimlerin kadrolu ve/veya kısmi zamanlı çalışma durumlarını gösterir hizmet akdi belgeleri (iş sözleşmeleri) ile birlikte adlarına düzenlenmiş olan personel çalışma belgelerini de Kuruma iletmekle yükümlüdür.

Bu madde hükümlerine uyulmaması durumunda bu sözleşmenin (5.1.10) ve (4.6) numaralı maddelerine göre işlem yapılır.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

5) Sözleşmenin (3.1.7.2) numaralı maddesine “ilave ücreti gösterir belgeyi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ hastanın taburcu edildiği tarihte ibaresi eklenmiştir.

6) Sözleşmenin (3.1.10.4) numaralı maddesinin sonuna ;

“Sağlık hizmeti sunucusunu devralan yeni sahibi, sağlık hizmeti sunucusunun sözleşmeden doğan borçlarından ve cezalarından bir yıl süre ile sorumludur. Sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerde, kapanmasını izleyen 6 (Altı) ay içerisinde, aynı adreste tüm demirbaşları ile bir başka kişiye geçmesi de devir sayılır.

Birleşmelere ilişkin değişiklikleri Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren 30 (Otuz) gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Sağlık hizmeti sunucusunun sahibi tüzel kişiliklerinin birleşmesi halinde eski mesul müdürlerinin sorumluluğunda faaliyetine devam eder. Zamanında bildirim yapılmadığının tespiti halinde bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.” şeklinde yeni hüküm eklenmiştir.

7)Sözleşmenin (3.1.12) numaralı maddesinin ikinci paragrafında yer alan, “ Kurum ücret
tarifesinde her zaman zeyilname gerektirmeden” ibaresinden sonra gelmek üzere “sözleşme
şartlarında ise zeyilname ile” ibaresi eklenmiştir.

8) Sözleşmenin (3.1.14) numaralı maddesinden sonra gelmek üzere;

3.1.15. “Sağlık hizmeti sunucusu Kurum mevzuatında belirlenmiş belgeleri usulüne uygun olarak hastaya vermekle yükümlüdür. Gerek yükümlülüklerinden kaynaklanan gerekse eksik belge düzenlenmesi nedeniyle hastaya ödeme yapılamaması durumunda, hastaya ödenmesi gereken tutar sağlık hizmeti sunucusunun Kurumdaki alacağından mahsup edilerek hastaya iade edilir.” şeklinde yeni bir madde tanımlanmıştır.

9) Sözleşmenin (3.2.1) numaralı maddesi; “Ayaktan başvurularda, sağlık hizmeti sunucusu için günlük muayene sınırı, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında kadrolu çalışan uzman hekim sayısının 50 (elli) rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak muayenedir. Bu sayıya aynı branştaki kısmi zamanlı çalışan hekimlerin yapacağı muayeneler de dahildir. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için sağlık hizmeti sunucusuna ödeme yapılmaz; ödeme yapılmış ise bu sözleşmenin (4.6) numaralı maddesine göre tahsil edilir ve yine bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.

Ancak, adlarına ruhsat/faaliyet izin belgesi düzenlenmiş olan tarihte yürürlükte olan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan sağlık hizmeti sunucularındaki ruhsata esas zorunlu dört ana branştan en fazla iki branşta halen kısmi zamanlı hekim çalışması durumunda her bir kısmi zamanlı hekim için günlük muayene sınırı toplam 25 (yirmibeş) muayenedir. Bu sınır aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için sağlık hizmeti sunucusuna ödeme yapılmaz; ödeme yapılmış ise bu sözleşmenin (4.6) numaralı maddesine göre tahsil edilir ve yine bu sözleşmenin (5.1.10) numaralı maddesine göre işlem yapılır.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

10)    Sözleşmenin (3.2.6) numaralı maddesinde yer alan, “Ayrıca tam zamanlı her bir kardiyoloji uzman hekiminin yapabileceği en fazla 50 (elli)” ibaresi sözleşme metninden çıkarılarak yerine “Sağlık hizmeti sunucusunun günlük” ibaresi eklenmiştir.

11)    Sözleşmenin (4.7) numaralı maddesine “ücret ve koşullarda,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ şekil şartlarında” ibaresi eklenmiştir.

12)Sözleşmenin (4.8) numaralı maddesinden sonra gelmek üzere;

4.9. SUT’a uygun fatura düzenlenmemesi nedeniyle haklarında sözleşmenin (5.1.7) numaralı maddesinin uygulanmasını gerektiren fiilin, bilerek ve haksız kazanç sağlamak amacıyla yapıldığının tespiti halinde bu fatura bedelleri ödenmez.

4.10. Fatura incelemeleri sonucunda Kurumca yapılan kesinti tutarına, birinci itiraz süresi içinde itiraz edilmeyerek ikinci itiraz süresi içinde başvurulması halinde, itiraz edilen tutarın %2’si Kuruma irad kaydedilerek değerlendirmeye alınır.

2009 yılı sözleşmesi kapsamında sunduğu sağlık hizmetlerine ilişkin Kuruma iletmiş olduğu faturalarından yapılan kesinti tutarlarına süresi içinde başvurmamış olması nedeniyle itirazı değerlendirmeye alınmayan özel sağlık hizmeti sunucuları, dava açmış ise davadan feragat etmek kaydıyla bu zeyilnameyi imzalamalarından itibaren 1 (Bir) ay içinde başvurmaları halinde bu madde hükmünden yararlanırlar.” şeklinde yeni iki madde tanımlanmıştır.

13)Sözleşmenin (5.1.7) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.1.7. Fatura ve eki belgelerin düzenlenmesi ile ilgili olarak;

5.1.7.1. SUT’un (25.3.1) ve (25.3.2) numaralı maddelerinde yer alan belgeleri SUT’ta öngörülen şekilde usulüne uygun düzenlemediğinin veya bu belgelerin hiç iletilmediğinin tespiti halinde; bir fatura döneminde uygulanacak cezai şart tutarı, aynı belge türünde 1.000,00 TL (Bin) toplamda ise 7.000,00 TL’yi (Yedibin) geçmemek üzere her bir belge için 200,00 TL (ikiyüz) tutarında,

5.1.7.2. Bir fatura döneminde uygulanacak cezai şartların toplam tutarı 10.000,00 TL’yi (Onbin) geçmemek üzere, SUT’un (25.2.1) ve (25.4) numaralı maddelerinde ayrı fatura edilmesi gerektiği belirtilenlerden;

-Adli mercilere bildirmekle yükümlü oldukları faturaları, Kuruma ayrı fatura etmediğinin tespit edilmesi halinde, her bir fatura için 2.000,00 TL ( İkibin),

-Bunun dışındaki faturaları Kuruma ayrı fatura etmediğinin tespiti halinde, her bir fatura için 1.000,00 TL ( Bin),

-Ait olduğu branş dışında Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde her bir fatura için 500,00 (Beşyüz) TL tutarında,”

14) Sözleşmenin (5.1.11) numaralı maddesi “Bu sözleşmenin (3.1.3.1) numaralı
maddesinin ihlal edilmesi durumunda, bir fatura döneminde uygulanacak ceza tutarı toplamda
uygulanacak olan cezanın 5 (beş) katını geçmemek üzere; ilave ücret alınan her bir hasta için,
cezanın tebliğ edildiği tarihten önceki son 6 (altı) aylık fatura ortalaması;

-   0 (Sıfır) - 100.000,00 TL (Yüzbin) ye kadar olan sağlık hizmeti sunucuları için 5.000,00 TL (Beşbin),

-   100.001,00 TL (Yüzbinbir) - 500.000,00 TL (Beşyüzbin) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 7.500,00 TL (Yedibinbeşyüz),

-   500.001,00 TL (Beşyüzbinbir) - 1.000.000,00 TL (Birmilyon) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 10.000,00 TL (Onbin),

-   1.000.001,00 TL (Birmilyonbir) ve üzeri olan sağlık hizmeti sunucuları için 15.000,00 TL (Onbeşbin) tutarında,” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

15) Sözleşmenin (5.2) numaralı maddesi iptal edilmiştir.

16) Sözleşmenin (5.3) numaralı maddesi: “Bu sözleşmenin (5.1) numaralı maddesinde
sayılan fiillerden, (5.1.7) numaralı maddede yer alan fiiller ve fesih gerektiren fiiller dışındaki
aynı fiillerin veya farklı fiillerin geriye dönük son bir yıl içinde üçüncü fiil olarak tespit edilmesi
halinde yazılı uyarıya gerek kalmaksızın bu sözleşmenin (6.3.1) numaralı maddesi uyarınca işlem
yapılır.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

17)    Sözleşmenin (5.5) numaralı maddesine “tahsil edilir.” cümlesinden sonra gelmek üzere “Sözleşmenin (5.1.7) ve (5.1.11) numaralı maddelerinde yer alan fiiller hariç olmak üzere bir fatura döneminde aynı fiilin birden fazla tespit edilmesi halinde tek bir cezai şart uygulanır.” ibaresi eklenmiştir.

18)    Sözleşmenin (5.7) numaralı maddesine “Ancak, katlamalı cezaları kaldıran ve doğrudan feshi gerektiren hükümleri yeniden düzenleyen değişiklik hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra tebliğ edilen cezai şartlara katlama, feshi gerektiren hükümler için de doğrudan fesih işlemi uygulanmaz.” şeklinde yeni bir paragraf eklenmiştir.

19) Sözleşmenin, (5.11) numaralı maddesinden sonra gelmek üzere;

5.12. Sağlık hizmeti sunucusu cezai şartın taraflarına tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde Kurum taşra teşkilatına itiraz edebilir. İtirazlar cezai şartın uygulanmasını durdurur. Bu süre içerisinde itiraz edilmediği takdirde cezai şart kabul edilmiş sayılır.” şeklinde yeni bir madde eklenmiştir.

20) Sözleşmenin   (6.3.1) numaralı maddesine “cezaların sağlık hizmeti sunucusuna”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ tespit ve” ibaresi eklenmiştir.

21)   Sözleşmenin, (6.3.4) numaralı maddesinden “(5.1.1), (5.1.2), (5.1.3), (5.1.4)
numaralı maddelerinde sayılan fiillerin ve ” ibaresi çıkarılmıştır.

22) Sözleşmenin (6.6) numaralı maddesinde yer alan; “Bu fiillerin tekrarı halinde, aynı
fiilin son bir yıl içinde ikinci fiil olarak tespit edilmesi halinde uygulanacak cezai şart, (5.1)
numaralı maddede belirlenen asgari cezai şart tutarının iki katından az olamaz. Aynı fiillerin son
bir yıl içinde üçüncü fiil olarak tespit edilmesi halinde uygulanacak cezai şart, (5.1) numaralı
maddede belirlenen asgari cezai şart tutarlarının dört katından az olamaz.” ibaresi metinden
çıkarılmıştır.

23) Sözleşmede geçen “Tam zamanlı hekim” e yapılan atıflar “Kadrolu çalışma” ya, “Yarı zamanlı hekim” e yapılan atıflar ise “Kısmi zamanlı çalışma” ya yapılmış sayılır.

Zeyilnamenin 9. (dokuzuncu) maddesi 01/12/2009 tarihinde, diğer hükümler imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Bu zeyilnamede belirtilen hükümleri okudum ve aynen uyacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.

Sağlık Hizmeti Sunucusu                                               Kurum adına yetkili

        adına yetkili

İsim :                                                                           İsim :

İmza :                                                                          İmza :

Tarih : .../.../2009                                                         Tarih : .../.../2009

Faaliyet Adresi :                                                             Faaliyet Adresi :

Bu haber toplam 11665 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Sosyal Güvenlik Kurumu 2023 yılı sözleşmeleri ile ilgili müesseselerin ve satış merkezlerinin dikkatine29 Aralık 2022 Perşembe 19:10
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İle Resmi Kurumlar /Resmi Sağlık Kurumları Arasında Ismarlama Protez ve Ortez Teminine İlişkin Sözleşme hakkında duyuru-29.12.202229 Aralık 2022 Perşembe 15:22
 • 2022 Yılında Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları Bulunan Kamu Üniversite Sağlık Hizmeti Sunucularından Alacaklarının Terkin Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında duyuru26 Aralık 2022 Pazartesi 15:25
 • 2023 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi19 Aralık 2022 Pazartesi 17:13
 • 2023 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu/Vakıf Üniversiteleri Sağlık Hizmetleri Satın Alım Sözleşmesine İlişkin Duyuru19 Aralık 2022 Pazartesi 17:05
 • 2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu/Vakıf Üniversiteleri Sağlık Hizmetleri Satın Alım Sözleşmesine İlişkin Duyuru-17.10.202217 Ekim 2022 Pazartesi 16:20
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İle Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri Arasında Protez / Ortez Teminine İlişkin Sözleşme Hakkında Duyuru-06.10.202206 Ekim 2022 Perşembe 11:04
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi hakkında duyuru-06.07.202206 Temmuz 2022 Çarşamba 12:19
 • 2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu/Vakıf Üniversiteleri Sağlık Hizmetleri Satın Alım Sözleşmesi27 Haziran 2022 Pazartesi 13:28
 • 2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi27 Mayıs 2022 Cuma 16:03
 • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim