• BIST 2.857,18
  • Altın 1027.195
  • Dolar 17.9498
  • Euro 18.2364
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Bursa 19 °C
  • Antalya 24 °C
  • İzmir 21 °C

10 TL Katılım Payı Yürütmeyi Durdurma Kararı Hakkında Açıklama ve Karar

Av.Bülent Özer

Sağlık Sektörünün çok değerli ilgilileri; Danıştay 10'uncu dairesinin 10 TL Katılım Payı alınmasına ilişkin vermiş olduğu Yürütmeyi Durdurma kararının Tüm Türkiye'ye ve Özel Sağlık Sektörüne hayırlı olmasını diliyorum, umarım bundan sonraki süreçte daha da adil uygulamalar getirilerek sektörün önü açılır.

Sayın ilgililer, şu an verilen karar karşısında sanki bugünden itibaren 10 TL'nin artık alınmayacağı gibi yanlış bir düşünce mevcuttur, bu karar ile 10 TL alınmayacağı gibi bir husus mevcut değildir, süreç şu şekilde olacaktır; 

1-) Danıştay kararı davalı kuruma yani SGK'ya tebliğe çıkarılacaktır.

2-) Kararın SGK'ya tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde SGK Danıştay'ın vermiş olduğu karara uymak durumundadır.

3-) SGK bu karar karşısında yeni bir düzenleme yapacaktır, bu düzenleme;

    a-) Devlet Hastaneleri ve Özel Sağlık Kurumlarından alınacak katılım payı eşitlenebilir (3 TL , 5 TL gibi)

    b-) Kanun değişikliğine gidilerek başka bir uygulama getirilebilir.

    c-) Katılım payı hem devlet hem özel sağlık kurumlarından hiç alınmayabilir.(Çok düşük bir ihtimal)

Sonuç olarak; şu anki mevcut 10 TL Katılım Payları aynen devam etmekte ve alınması gerekmektedir, alınmaması durumunda 10.000 TL cezası olduğunu unutmamakta fayda vardır ve kararın SGK'ya tebliğ edildikten sonraki süreci takiben SGK'nın yapacağı düzenlemeler doğrultusunda çalışmalarınıza yön vermenizi önemle duyururum. Bu süreçteki gelişmeler duyurulacaktır, tekrar hayırlı olmasını diler çalışmalarınızda başarılar dilerim, saygılarımla.

 

Türkiye Sağlık İşletmeleri Derneği Vekili
Av.Bülent Özer
Tel : 0312 229 20 76 Faks : 0312 229 20 96
Cep : 0532 281 78 43 - 0535 260 61 97


          T.C.

D A N I Ş T A Y

ONUNCU DAİRE

Esas No : 2008/11388

 

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen : Türkiye Sağlık işletmeleri Derneği

 

Vekili                                        :   Av. Bülent Özer

Uğur Mumcu Cad. Uğur Mumcu'nun Sokağı, No:63/3    Gaziosmanpaşa / ANKARA

Davalı                                       :   Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı       ANKARA

Vekili                                        :   Av. Sema Aydın, Mithatpaşa Cad. No:7

Sıhhiye/ANKARA

Davanın Özeti                           : 29.9.2008 tarih ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1. maddesinin 1. fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi            :   Erkan Yılmaz

Düşüncesi                                 :   5510 sayılı Yasanın 68. maddesine göre, sağlık hizmetinden, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi şeklinde yararlanan kapsamdaki kişilerden alınacak katılım payı tutarının ve bu tutarın ödenmesine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi gerekmektedir. Kurumun, bu madde ile ilgili olarak yönetmelik çıkarmak şeklinde sahip olduğu düzenleme yetkisini, tebliğ çıkarmak suretiyle kullanmasında yasaya uyarlık görülmemektedir.

5510 sayılı Yasanın 68. maddesinde, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalardan, katılım payının farklı alınmasına olanak sağlayan bir kural bulunmamaktadır. İdarece, katılım payının farklı uygulanmasını gerektiren nesnel ve somut bir neden gösterilmediği gibi, yasada belirtilen ölçüt de dikkate alınmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı                       :   Ergün Özcan

Düşüncesi                                 : Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, davalı idarenin savunmasının geldiği görülmekle yürütmenin durdurulması istemi yeniden incelendi, gereği görüşüldü :

Dava, 29.9.2008 tarih ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1. maddesinin 1. fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, "Katılım Payı Alınması" başlıklı 68. maddesinde, 63 üncü maddede sayılan sağlık hizmetlerinden, ayakta tedavide hekim ve diş hekimine muayene olmak suretiyle yararlananlardan, iki lira tutarında katılım payı alınacağı; katılım payı tutarının, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılacağı; katılım payını, birinci basamak hizmet sunucularında yapılan muayenelerde almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye veya tekrar yasada belirlenen tutara getirmeye; ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde ise, önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı dikkate alınmak suretiyle yarısına kadar indirmeye veya beş katına kadar artırmaya; gerektiğinde bu tutarları yasada belirtilen tutarlara getirmeye veya indirmeye; katılım paylarını gelir veya aylık alan kişilerin gelir veya aylıklarından, çalışanların ücret veya maaşlarından mahsup edilmek suretiyle tahsile ve katılım paylarının ödenme usulünü belirlemeye kurumun yetkili olduğu; katılım payı tutarının ve bu payın tahsil usulü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların, kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği kurala bağlanmıştır.

Her ne kadar 5510 sayılı Yasanın 107. maddesine dayanılarak 28.8.2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği çıkarılmış ise de; bu yönetmeliğin "Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı" başlıklı 33. maddesi ile "Katılım payı tahsili" başlıklı 37. maddesinde, Yasanın 68. maddesi tekrarlanmış olup, kapsamda bulunan hak sahiplerinin ödeyeceği katılım payı tutarının ve bu payın tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

Katılım payı alınmasına ilişkin uygulamanın ve aynı zamanda dava konusu tebliğin dayanağı olan 5510 sayılı Yasanın yukarıda aktarılan 68. maddesine göre, finansmanı kurumca sağlanan sağlık hizmetlerinden, ayakta tedavide hekim veya diş hekimine muayene olmak suretiyle yararlananlardan alınacak katılım payı tutarını ve bu tutarın tahsiline ilişkin usul ve esasları yönetmelikle düzenleme yetkisine sahip olan idarenin, bu yetkisini tebliğ çıkarmak suretiyle kullanmasında yasaya uyarlık görülmemektedir.

Öte yandan, 5510 sayılı Yasanın 68. maddesinde, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalardan, katılım payının farklı alınmasına olanak sağlayan bir kural bulunmamasına karşın, Tebliğin 6. maddesi ile yapılan düzenlemede; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşunun, aynı basamakta yer almış olsa dahi, özel sağlık kurum ve kuruluşuna başvuran hastadan, kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalara nazaran daha yüksek tutarda katılım payı alınması kurala bağlanmıştır. İdarece, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalardan, katılım payının farklı alınmasını gerektiren nesnel ve somut bir neden gösterilmediği gibi, yapılan düzenlemede yasada belirtilen kriter de (önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı) dikkate alınmamıştır.

Bu durumda, yukarıda yapılan açıklama ve değinilen mevzuata göre, 29.9.2008 tarih ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1. maddesinin 1. fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu aşamada gerçekleştiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 29.9.2008 tarih ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1. maddesinin 1. fıkrasının, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının yürütülmesinin durdurulmasına, bu kararın tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceğinin davalı idareye duyurulmasına, 3.4.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan                     Üye                        Üye                        Üye                 Üye

Mehmet                   Ahmet ibrahim         Tülin                      Emin               Celalettin

ÜNLÜÇAY                 BAŞPINAR               BERBEROĞLU         ÖZDEMİR          ÖZKAN

 

Bu yazı toplam 2862 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim