• BIST 1.910,41
  • Altın 779.43983
  • Dolar 13.7021
  • Euro 15.487
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Bursa 15 °C
  • Antalya 10 °C
  • İzmir 16 °C

Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarında Hangi Testler Yapılmalıdır?

Prof.Dr. Paşa Göktaş

Bu konu, yer yer gündeme gelmekte ve tartışma konusu olmaktadır. En son olarak Sağlık Bakanlığı tarafından, ilgili kurumlardan tekrardan görüş istenildiği belirtilmektedir. Muhtemelen bunun da nedeni, konuyla ilgili yer yer ortaya çıkan itirazlardır.

Konuyu dar bir bakış açısıyla değil, geniş bir perspektifle ele almak gerektiği kanısındayız. Geleneksel yaklaşımların, bu konuda artık çok da geçerli olmadığını söylemek durumundayız. Bu nedenle, konunun günümüz gerçekleri, teknolojideki gelişmeler ve ülkemizin gereksinimleri göz önüne alınarak çözümlenmesinde yarar görülmektedir.

Öncelikle, ülkemizde nasıl bir laboratuvar uzmanına gereksinim olduğu sorusunun

yanıtını vermek gerektiği kanısındayız.

 

TÜRKİYE’NİN GEREKSİNİMİ NASIL BİR LABORATUVAR UZMANIDIR?

 

Bu soruyu da ikiye ayırmak gerekiyor :

•Rutin laboratuvarların gereksinimi nasıl bir laboratuvar uzmanıdır?

•Araştırma laboraratuvarlarının gereksinimi nasıl bir laboratuvar uzmanıdır?

Bugün için, ülkemizde 4500’den fazla birimde laboratuvar testleri yapılmaktadır. Bu birimlerin çoğunluğu, ileri uzmanlık özellikleri gerektirmeyen, sınırlı sayıda rutin tetkiklerin yapıldığı birimler durumundadır. Küçük ilçe ve kasaba hastaneleri, poliklinikler,sağlık grup başkanlıkları, küçük özel hastaneler, tıp merkezleri, özel dal merkezleri gibi birimlerde yapılan laboratuvar tetkikleri sınırlı olup, genellikle rutin tetkiklerden oluşmaktadır.

Bu tür kuruluşlarda görev yapacak laboratuvar uzmanı, rutin tetkikler konusunda eğitim ve bilgi sahibi olacak nitelikte yetişmiş olmalı, hem mikrobiyoloji, hem biyokimya , hem hematoloji ve hem de klinik yaklaşımlar konusunda belirli ve yeterli bir bilgi ve donanıma sahip olmalıdır.

Demek ki, bu nitelikte bir uzmanlık eğitimi verilmeli ve ülkemizin bu gereksinimlerine cevap verecek bir uzman tipi yetiştirilmelidir.

Bu nitelikte bir uzman “ Klinik Laboratuvar Uzmanı” niteliğinde olmalı, 2 yıl civarında Mikrobiyoloji, 2 yıl civarında Biyokimya, 1 yıl da İnfeksiyon, Dahiliye, Çocuk Hastalıkları gibi klinik branşlarda eğitim alarak, 5 yıllık bir eğitim süresine sahip olmalıdır.

Böyle bir uzman örneği, ülkemizde rutin laboratuvar testleri yapılan birçok kuruluşun gereksinimini karşılayacaktır. Aynı zamanda, bu tür kuruluşlarda hem Mikrobiyoloji, hem de Biyokimya uzmanı istihdam edilemeyeceği için, verimli ve ekonomik bir yol da olacaktır.

Küçük hastanelere ve birimlere, farklı laboratuvar branşlarından uzmanların istihdamı gerekmeyecektir.

Bu nedenle, ülkemizde bir gereksinim haline gelen “ Klinik Laboratuvar Uzmanı” tarzında bir uzmanlık eğitimi başlatılmalıdır. Mevcut Mikrobiyoloji ve Biyokimya uzmanlarından da isteyenler, belirli kurs ve sertifikalarla desteklenerek, Klinik Laboratuvar Uzmanı olarak görevlendirilmelidir.

Daha büyük hastanelerde (örneğin 100 yatak üzeri), eğitim ve araştırma hastanelerinde, Hıfzıssıhha gibi uzmanlık gerektiren kurumlarda, araştırma kurumlarında ve üniversite hastanelerinde ise istihdam edilecek uzmanlar, Mikrobiyoloji ve Biyokimya uzmanları olabilir. Bu nitelikteki Mikrobiyoloji ve Biyokimya uzmanlık eğitimleri de ayrı ayrı devam etmeli ve süresi 4 yıl olmalıdır. Ancak ağırlıklı uzmanlık eğitimi, Klinik Laboratuvar Uzmanı amacına yönelik olmalıdır.

 

HANGİ TÜR LABORATUVARDA HANGİ TİP TESTLER YAPILMALIDIR?

 

Belirttiğimiz “Klinik Laboratuvar Uzmanı” nın bulunduğu laboratuvarda, Mikrobiyoloji ve Biyokimya alanına giren birçok rutin test yapılabilir.

Bugün için böyle bir uzmanlık resmen bulunmamaktadır. Ancak, fiilen bu görev birçok birimde uzmanlar tarafından yerine getirilmektedir. Birçok küçük birimde laboratuvar testleri üretilmekte olup, bunların çoğu rutin testlerdir ve bu testlerin sorumluluğunu çoğu durumda Mikrobiyoloji veya Biyokimya branşına mensup bir uzman yürütmektedir.

Bu alanda kargaşayı önlemek amacıyla, Mikrobiyoloji ve Biyokimya bölümlerinin ortak alan testlerini belirlemek uygun olacaktır. Ortak alan testleri ile, spesifik alan testleri belirlenmeli ve birbirinden ayrılmalıdır.

Eğer bir birimde yalnızca bir Mikrobiyoloji ya da Biyokimya uzmanı varsa, bu ortak alan testlerini yapabilmelidir. Bunun dışında, kendi spesifik alan testlerini de doğal olarak yapacaktır. Eğer bu birimde, iki ayrı uzmanlık alanından uzmanlar varsa, her iki uzman grubu yalnızca spesifik alan testlerini yapacak, ortak alan testlerini yapmak söz konusu olmayacaktır.

 

Mikrobiyoloji ve Biyokimya Uzmanlarının yapabileceği ortak alan testleri şu testler olabilir:

Hemogram

Sedimentasyon hızı

ASO

CRP

RF

Gebelik testi

Periferik yayma

Kan Grubu

Kanama Zamanı

Pıhtılaşma Zamanı

Protrombin Zamanı

Tam idrar tetkiki

Üre

Kan şekeri

Total kolesterol

Trigliserid

ALT

AST

GGT

Ürik asit

CK

Total bilirubin

Kreatinin

Sodyum

Potasyum

Kalsiyum

Bu liste, belki daha genişletilebilir. Bu listedeki tetkikleri, her iki branş uzmanları da yapabilir. Bunlar dışındaki testler, spesifik alan testlerine girecektir.

 

TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER

 

Son dönemde teknolojideki gelişmeler de, bölümler arasındaki duvarları esnetmiştir. Üretilen pek çok cihaz hem mikrobiyoloji ve seroloji, hem de biyokimya, tümör markerları, hormonlar gibi testleri yapabilecek özelliktedir.

 

UZMAN DENETİMİNİN SAĞLANMASI VE UZMANLARIN VERİMLİ KULLANIMI

 

Ülkemizde 4500’den fazla birimde laboratuvar tetkiki yapılmaktadır. Tüm laboratuvar uzman sayımız ise 2600 civarındadır. Bunun 1100 civarı Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon, 900 civarı Biyokimya ve 600 civarı da Mikrobiyoloji uzmanıdır.

Her uzmanı laboratuvar testi yapılan bir birimde görevlendirsek bile, bazı laboratuvar birimleri uzmansız ve denetimsiz kalacaktır. Laboratuvar testi yapılan birimlerin denetimsiz ve uzmansız kalması, en büyük tehlikedir. Bu nedenle, her uzman büyük laboratuvar birimlerinde branşına göre, küçük laboratuvar birimlerinde ise branş ayrılmaksızın görev alabilmelidir. Böylelikle, olabildiğince uzmansız ve denetimsiz laboratuvar birimi bırakılmamalıdır.

Bu halde bile, laboratuvar testi yapılan birimlerin yarıya yakını açıkta kalmaktadır. Bu açığı gidermek için de, bir uzman birden fazla, part-time olarak iki birimde ( bir asıl, bir ikinci birim) sorumlu olarak görev alabilmeli, denetimsiz ve uzmansız laboratuvar birimi bırakılmamalıdır.

Bu hesaba göre, laboratuvar branşlarda tamgün çalışmayı gerçekleştirmek olanaksızdır. Part-time çalışma zorunlu görünmektedir. Sorunlar ancak bu yolla çözülebilecek durumdadır. Tamgün çalışma sorun çözme yerine, sorun yaratacak nitelikte görünmektedir.

Maalesef yönetim bilimi subjektif niyetler ve nutuklarla bağdaşır nitelikte değildir. Veriler ve istatistikler, matematik hesaplar esastır. Bu hesaplar da, yukarıda belirtilen sonuçları ortaya çıkarmaktadır.

Umarız, konulara çözüm ararken, subjektif heveslere dayalı zorlamalar yönünde değil, bilimsel istatistiksel verilere dayalı akılcı çözümler üretilir ve bu sayede hem insanlar mutsuz olmaz, hem de ülke kazanır.

 

MİKROBİYOLOJİ VE BİYOKİMYA LABORATUVARINDA YAPILACAK SPESİFİK ALAN TESTLERİ

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Yapılacak Testler

Her türlü infeksiyon etkeni mikroorganizmanın incelenmesine dayalı testler bu gruptadır. Mikroskop, mikrobiyoloji laboratuvarının temel enstrümanlarından birisidir. Dolayısıyla, mikroskobun kullanıldığı tüm bakteriyolojik, parazitolojik, direkt ya da fluoresan boyamaya dayalı testler mikrobiyoloji laboratuvarında yapılmalıdır.

Mikrobiyolojinin ikinci temel alanı, immünolojidir. Immünolojinin pratikteki uygulaması ise serolojidir. Dolayısıyla, immünoloji ve seroloji temeline dayalı tüm aglutinasyon, presipitasyon, fluoresan antikor, ELISA, kemiluminisans ve radyoizotopik testler (infeksiyon markerları, otoimmünite testleri, spesifik proteinler ve akut faz reaktanları) mikrobiyoloji laboratuvarının konusudur.

Yine moleküler biyolojik testler de mikrobiyoloji laboratuvarının temel alanlarından birisidir.

Hematoloji, uzmanı bulunduğu birimlerde kendi uzmanıyla temsil edilmelidir. Ancak, uzman bulunmayan birimlerde mikrobiyoloji laboratuvarı bünyesinde devam etmelidir. Zaten ülkemizde de, genelde böyle devam etmektedir. Bunun da nedeni, hematolojinin büyük ölçüde mikroskop ve mikroskopi ile ilgili olmasıdır. Hücre incelemesi ve mikroskopisi, doğal olarak mikrobiyolojinin önemli bir alanıdır ve hematolojik incelemelere en büyük katkıyı ve yararı mikrobiyoloji laboratuvarı sağlayacaktır.

Tam idrar tetkikinde de, mikroskopi bölümü mikrobiyolojinin daha yararlı olacağı bölümdür. Ancak, biyokimyasal incelemeler, biyokimyayı ilgilendirir. Bu nedenle, tam idrar tetkiki her iki bölümde de yer alabilir.

 

Biyokimya Laboratuvarında Yapılacak Testler

Rutin biyokimyasal testler, elektrolitler, enzimler, kardiak belirteçler, tümör belirteçleri, kan gazları, koagulometrik testler, elektroforez testleri, metabolik tarama ve tanı testleri, idrar biyokimyası ve idrar tanı testleri, ilaç düzeyleri, toksikoloji testleri ve hormon düzeyleri biyokimya laboratuvarında yapılmalıdır.

Sevgili arkadaşım Dr. Doğan Yücel’in görüşlerine büyük ölçüde katılmakla birlikte, hematoloji, otoimmünite testleri, immunglobulinler, komplemanlar, akut faz reaktanları konusunda katılmadığımı belirtmeliyim. Bu grup testlerin, neden Mikrobiyoloji-Immunoloji Laboratuvarında yapılması gerektiği yukarıda açıklanmıştır. Zaten klasik Mikrobiyoloji-Immunoloji kitaplarına bakıldığı zaman, kitaplarda ve Mikrobiyoloji eğitimlerinde bu bölümlere ne ölçüde ağırlık verildiği anlaşılacaktır.

Saygılarımla.

 

 

 

 

01/04/2008

Doç. Dr.Paşa Göktaş

Haydarpaşa Numune Eğitim ve

Araştırma Hastanesi

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon

Hastalıkları Şefi

 

 

 

 

EK :

Mikrobiyoloji ve Biyokimya Laboratuvarlarında Yapılacak Spesifik Alan Testleri :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biyokimya Laboratuvarında

Yapılacak Testler

1,25-Dihidroksi Vitamin D

11-Deoksikortizol

17-Hidroksikortikosteroid

17-Hidroksiprogesteron

17-Ketosteroid

25-Hidroksi Vitamin D

3-alfa Androstenedion glukuronid

5 Hidroksi İndol Asetik Asit

5 Hidroksitriptamin (serotonin)

5' Nükleotidaz

ACTH stimülasyon testi

Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA)

ADMA (Asimetrik dimetil arginin)

Adrenalin

Adrenokortikotropik hormon (ACTH)

Alanin aminotransferaz (ALT)

Albümin

Aldolaz

Aldosteron

Alfa- atrial natriüretik peptit ( faktör) (ANF)

Alfa- feto protein (AFP)

Alfa- subunit

Alfa-1 antitripsin

Alfa-1 asitglikoprotein

Alfa-1 mikroglobulin

Alfa-HBDH

Alkalen fosfataz

Alkalen fosfataz (kemiğe spesifik)

Alkalen fosfataz izoenzimleri

Alkol

Aluminyum (atomik absorbsiyon)

Amilaz

Amino asit (florometrik) herbiri

Aminoasit (serum ve vücut sıvıları, HPLC)

Aminoasitler, vücut sıvılarında, Tandem MS

Amniyon sıvısı hücre kültürü

Amonyak (NH3)

Amphetamine

Androstenedion

Angiotensin I düzeyi

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM

Anti diuretik hormon (ADH)

Anti glomerul bazal membran

Anti hemofilik globulin (AHG)

Anti skin antikor

Anti TPO

Anti-Mullerian Hormon (AMH)

Apolipoprotein A alt grupları (her biri)

Apolipoprotein B alt grupları (her biri)

Arsenik (atomik absorbsiyon)

Asetil Salisilik Asit

Asetilkolin reseptör Antikoru

Asetilkolinesteraz

Aseton

Asit fosfataz

Asit Labil Subunit

ASO (Lateks aglutinasyon)

ASO (nefelometrik,turbidimetrik)

Aspartat transaminaz (AST)

Atrial Natriuretik Faktör (ANF)

Bakır (dokuda)

Bakır (serum ve vücut sıvılarında)

Barbiturat düzeyi

Bence-Jones proteini

Beta-2 mikroglobulin

Beta-galaktosidaz

Beta-glukosidaz

Beta-hCG veya total hCG

Beta-hidroksi bütirat

Beyaz küre sayımı

Bikarbonat

Bilirubin (total,direkt)

BNP (brain natriuretic peptide)

BOS İmmunelektroforez

Böbrek taşı analizi

Büyüme hormonu

C peptit

C1 esteraz inhibitörü

C13-Üre Nefes Testi

C3

C4

CA-125

CA-15-3

CA-19-9

CA-549

CA-72-4

Calprotectin (serum,plazma, idrar veya dışkıda)

Cannabinoids

CH 50 Kompleman aktivitesi

Cholecystokinin

Chromogranin A

Civa (atomik absorbsiyon)

CK-MB

Clonazepam (Rivotril)

Cocaine tayini (idrarda)

Corticosteron

CRP Sensitif

Cyclic-AMP (c-AMP)

Cyclic-GMP (c-GMP)

Cyclosporin A

Cytokeratin 18 (TPS=Tissue Polypeptide Specific) Antijen

Cytokeratin 21

Cytokeratin 8/18 Serumda (TPA=Tissue Polypeptide Antijen)

Cytokeratin 8/18 İdrarda ( Mesane Ca Antijen )(UBC Antijen )

Cytokeratin 8/18/19(Monototal )

Çinko (dokuda)

Çinko (serum ve vücut sıvılarında)

Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS))

Dehidroepiandrosteron (DHEA)

Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-S)

Dehidrotestosteron (DHT)

Deksametazon supresyon testi

Demir (serum)

Demir 3 klorür (FeCl3) (idrarda)

Demir bağlama kapasitesi

Deoksipiridinolin (DPD) (idrar)

Diazepam düzeyi

Digitoksin

Digoksin

Doku transglutaminaz Ig A ( Anti-TTg IgA)

Doku transglutaminaz Ig G ( Anti-TTg IgG)

Dopamin düzeyi (çeşitli sıvılarda)

Dopamin Beta Hidroksilaz

Down S.İntegre Test Test ((PAPP-A+F.Beta hCG+E3+hCG+AFP+İnhibin A)

Down Sendromu Dörtlü Test ( AFP, hCG, Free Estriol, Inhibin A)

Down Sendrom İkili Test (PAPP-A+Serbest beta HCG)

Down Sendrom Üçlü Test (E3+hCG+AFP)

D-xylose

Elastin

Epdantoin (Difenilhidantoin)

Epinefrin

Eritrosit plasmalogen analizi (C:16 DMA,C:DMA) (GC/MS)

Estradiol

Estriol (E3) Serbest

Estron (Sülfat)

Etanol

Ethosuximide

Fenilanin yükleme testi

Fenilketonuri (PKU)

Fenobarbital

Fenol

Ferritin

fFN (fötal fibronektin) testi

Folat

Fosfor (P)

Free IgF-1

Fruktoz (spermde)

Fruktozamin

FSH

Gaitada pH

Gaitada sindirim durumu

Gaitada sterkobilin aranması

Gaitada nişasta tayini

Gaitada yağ tayini

Galaktoz

Gamma glutamil transferaz (GGT)

Gastrin

Gebelik testi (idrarda)

Gıda katkı maddeleri provokasyon testleri

Glikojen (lökosit veya karaciğer)

Glikozile hemoglobin (Hb A1C)

Glikozile hemoglobin (Hb A1C) HPLC ile

Glukagon testi

Gluko test (Hastabaşı, glukometrik)

Glukoz

Glukoz 6-fosfat dehidrogenez

Glukoz Tolerans testi

Glukoz-6-fosfataz

Glukoz-STH testi

Haptoglobin

HbA2

hCG testi

HDL kolesterol

Hematokrit (manuel)

Hemoglobin

H-FABP (kardiyak yağ asidi bağlayıcı protein)

Hidroksipirolin

High resolution boyama tekniği

High resolution protein elektroforezi

Histamin

Histamin Release Faktör

Homosistein

Human Fetuin

Human plasental laktojen

Hücre sayımı (vücut sıvıları)

Ig D

IgF-1

IgF-2

IgG indexi

Insulin antikoru

İdrar mikroskobisi

İdrar ozmolaritesi

İdrar tetkiki (Strip ile, otomatik) ve mikroskopisi

İdrar tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)

İlaç düzeyi (FPIA, EMIT, Nefelometrik) (Her bir ilaç için)

İlaç düzeyi (HPLC)

İmmün kompleks (her biri)

İmmün yetmezlik paneli

İmmünofiksasyon elektroforezi

İnhibin A

İnhibin

İnsülin

İnsülin like growth faktör bağlayan protein-3 (IgF BP3)

İnsülin-ACTH-kortizol testi

İnsülin-STH testi

İyonize kalsiyum

İyot (idrarda)

Kalsitonin

Kalsiyum (Ca)

Kan gazları

Kan pH tayini

Kan üre azotu (BUN)

Kantitatif aminoasit analizi (20 aminoasit)

Kapiller serum protein elektroforezi

Kappa hafif zincir

Karanlık alan incelemesi

Karbamazepin

Karboksihemoglobin

Karnitin/açilkarnitin analizi (Tandem MS)

Karsinoembriyonik antijen (CEA)

Katekolaminler ve metabolitleri (Herbiri)

Keton

Kinidin

Klonidin ya da L-Dopa ile büyüme testi

Klor (Cl)

Kolesterol

Kollejen tip I N terminal (NTx) (serum, idrar) herbiri; Ctx (idrar)

Kompleman antijenleri (herbiri)

Kompleman komponent faktör H.

Kompleman komponent faktör I.

Kompleman komponent properdin

Kortikosteron

Kortizol

Kreatin

Kreatin kinaz (CK)

Kreatin kinaz izoenzimleri

Kreatinin

Kreatinin klerens testi

Krom (atomik absorbsiyon)

Kromozom analizi (Amniyon sıvısı)

Kurşun (dokuda)

Kurşun (serum ve vücut sıvılarında)

Kütle CK-MB

Laktat

Laktik Dehidrogenaz (LDH)

Lambda hafif zincir

Lamotrigine

LDH izoenzimleri (elektroforez)

LDL kolesterol

L-dopa-prolaktin supresyon testi

Leptin

Leptin Soluble Reseptör

Lesitin sfingomyelin (L/S)amniyon sıvısı

Lipaz

Lipid elektroforezi

Lipoprotein a

Lityum

Lizozim

Lizozomal prenatal tanı, en az 5 test

Lökosit sayımı (manuel)

Lösin amino peptidaz (LAP)

LRH testi

Lüteinleştiren hormon (LH)

Magnezyum

Makroprolaktin

Mannitol klerensi (CMN)

Melatonin

Metamphetamine

Metanefrin

Methotrexate

MIF testi

Mide suyu analizi

Mikroalbumin

Miyoglobin

Monototal Cytokeratin 8/18/19

Morfin aranması (idrarda)

Myelin Basic Protein (MBP)

N-asetilglikoz aminidaz (NAG)

Nazal provokasyon testleri

Nazal sekresyon incelenmesi

Neonatal bilirubin

Neonatal TSH

Nikel

Nitrik oksit

Noradrenalin

Norepinefrin

Normetanefrin

Nöron spesifik enolaz (NSE)

Nükleer matriks protein (NMP 22)

Oksalat

Oksidatif Kapasite

Oligoklonal BOS, immünoglobulin bant elektroforezi

Opiat tarama (idrarda)

Organik asidemilerin prenatal tanıları (GC/MS)

Organik asit analizi (idrarda)

Organik asitler (özel kromatografi)(herbiri)

Ornitin karbamil transferaz

Ornitin tayini (idrarda)

Osteokalsin

Osteoprotegerin (Kemik metabolizma markerı)

Oxcarbazepine (Trileptal)

Ozmolalite

Östron

Özel kromatografi (İdrar)(herbiri)

Özel kromatografi (Serum)(herbiri)

Pankreas amilazı

PAPP-A (Pregnant Associated Plasma Protein A)

Parathormon (PTH)

PCO2

Pepsinojen I

Pepsinojen II

Periferik yayma (formül lökosit)(manuel)

Paroksismal hastalıkların prenatal tanıları (GC/MS)

Piruvat

Pitresin ACTH kortizol (6 ACTH, 6 kortizol)

Pitresin STH testi (6 HGH)

PO2

Polyansature yağ asitleri (PUFA) analizi (GC/MS)

Porfirin (kalitatif)

Porfirin (Kantitatif)

Porfobilinojen (kantitatif) (idrarda)

Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri)

Potasyum

Prealbumin

Pridinolin

Primidon (Mysolin)

Pro-BNP(pro-brain natriuretic peptide)

Procalcitonin

Progesteron

Prokollajen III (N terminal propeptit)

Prolaktin

Prostat spesifik antijen (PSA)

Prostatik asit fosfataz (PAP)

Protein (serum ve vucut sıvıları, herbiri)

Protein elektroforezi (serum ve vücut sıvıları)

Protein kantitatif (idrarda)

Protein ve albümin (ikisi birlikte)

PSA (Serbest)

Pseudokolin esteraz

Radio-allergo sorbent test (RAST) spesifik IgE

Renin

Retinol Binding Protein (RBP)

Revers T-3 (R-T-3)

Ring testi

Rivalta

Romatoid faktör (RF) ( Nefelometrik-Türbidimetrik)

Rotavirüs RNA elektroforezi

S100 proteini

Safra Asitleri

Sedimentasyon

Seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG)

Selenyum

Sensitif CRP

Serbest beta HCG

Serbest kortizol(İdrar)

Serbest T3

Serbest T4

Serbest testosteron

Seruloplazmin

Serum ACE düzeyi

Serum Amiloid A

Serum immünelektroforezi

Serum Kollajen IV düzeyi

Sifra(Cyfra)

Sirolimus kan düzeyi tayini

Sistatin C

Sistin (idrarda)

Sitrat (idrarda)

Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında, herbiri)

Somatomedin-C (IgF-1)

Somatotropin (STH)

Spesifik IgE (5'li miks)

Spesifik IgE'ler (Herbiri)

Takrolimus

Tam Kan (Hemogram) 18 parametre

Tam Kan (Hemogram) 22 parametre

Teofilin

Thymidine Kinase

Thromboxane B2 (TXB2)

Tiroglobulin

Tiroksin bağlayan globulin (TBG)

Total anti-oksidan aktivite

Total lgE

Total T3 (TT3)

Total T4 (TT4)

Total testosteron

TPA Cytokeratin 8/18 (Tissue Polypeptide Antijen)

Transferrin

TRH prolaktin testi

TRH stimülasyon testi

Trigliserid

Troponin I

Troponin T

TSH

TSH reseptor antikoru

TSH stimülasyon testi

TSH stimülasyon testi (ilaç dahil)

UBC Antijen Cytokeratin 8/18 (Mesane Ca Antijen)

Uriner Kollajen IV düzeyi

Uzun zincirli yağ asitleri (her biri için)

Üçlü test (E3-HCG-AFP)

Üre klerensi

Üreaz testi (Helicobacter pylori)

Ürik asit

Üroporfirin

Valproik Asit

Vanil mandelik asit (VMA)

Vitamin A (karoten)

Vitamin B12

Vitamin C

Vitamin D Reseptör

Vitamin E

Vitamin H (Biotin)

Vücut sıvılarının PH ölçümü

Yağ asidi (gaz kromotografisi)

Yenidoğan taraması (Tandem MS)

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarında

Yapılacak Testler

Actinomyces kültürü

Anaerob kültür

Anti Annexin V

Anti ds DNA IgM

Anti fosfolipid screen

Anti-Gangliosid IgG (IFA,ELISA veya Immunoblotting)

Anti-Gangliosid IgM (IFA,ELISA veya Immunoblotting)

Anti Myokardial antikor

Anti-Nucleosom (IFA,ELISA veya İmmunoblotting)

ANA screen (8 antijen tarama)

ANA 8 profil (IFA,ELISA veya İmmunoblotting)

(ds-DNA, RNP, Sm, SS-A, SS-B, Ccl-70, CENP-B, Jo-1)

ANA 12 profil (IFA,ELISA veya İmmunoblotting)

(ds-DNA, nukleozom, Sm, PO, histon, RNP, SS-A(60),

SS-A(52),SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1)

Anti Over antikoru

Anti-rP (ribosomal phosphoprotein) (ELISA veya Immunobl)otting)

Anti-ss DNA (IFA,ELISA veya İmmunoblotting)

Anti-tTG IgA (Anti-human-tissue-Transglutaminase IgA)

Anti-tTG IgG (Anti-human-tissue-Transglutaminase IgG)

Anti Testiküler antikor

Anti tümör nekrozis faktör (Anti-TNF) Alfa

Antibiyotik duyarlılık testi

Antifungal duyarlılık testi (Herbiri)

Antituberküloz duyarlılık herbiri

ASCA IgA (Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA)

ASCA IgG (Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG)

Aspergillus antijen

Aspergillus antikor

Bakteri tanımlanması (manuel)

Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Otomatik sistem )

Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (yarı otomatik)

Balgam Kültürü

Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (özel zenginleştirme ile)

Boğaz kültürü

Boğmaca kültürü

BOS lateks aglütinasyon testi

Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)

Boyasız direkt mikroskobik inceleme

Burun kültürü

Campylobacter kültürü

Candida Albicans IgA,IgG,IgM (Herbiri)

Candida antijeni

Candida antikor

Candida Kültürü

Candidomannan antijeni

Casoni deri testi

CD4 - CD8

Chlamydia kültürü

Chlamydia psittaci IgM

Clostridium difficile kültürü

Cryptococcus neoformans antijeni

Cryptosporidium antijeni

Çevresel allerjenik mantar saptanması

Dengue Fever Ant. IgG

Dengue Fever Ant. IgM

Difteri antikoru IgG

Difteri kültürü

Direkt parazit incelenmesi

E.coli 0157 H7 kültürü

Ekinokok IgG

Ekinokok IHA testi

ENA screen N (8 antijen tarama, nükleer dahil)

ENA profil N-8 (ELISA veya Immunoblotting)

(Nucleosom, histon, RNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1)

Eritrosit antijenleri (C, c, K, E, e gibi-herbir antijen için)

Ev tozu (mite) akarlarının aranması

Gaita kültürü

Gaitada amib-giardia aranması

Gaitada gizli kan aranması (manuel)

Gardnerella vaginalis kültürü

Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)

Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test)

Gonokok kültürü

Grup A streptokok tayini (lateks veya Elisa)

Haemophilus kültürü

Hantavirüs Rapid Test

Helicobacter pylori kültürü

HSV Tip-8 PCR

HTLV 1+2

Human Herpes Virüs 6 (HHV-6) IgG

Human Herpes Virüs 6 (HHV-6) IgM

Human Herpes Virüs 8 (HHV-8) IgG

Human Herpes Virus 8 (HHV-8) IgM

Human Metapneumovirus Antijeni (hMPV) (Sekresyonda)

İdrar Kültürü

Kan kültürü (aerob-anaerob)

Kan kültürü (aerob-anaerob) otomatik sistem

Katalaz aktivitesi

Katalaz testi

Kompleman C1q

Konjunktiva kültürü

Kulak kültürü

Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT)

Legionella antijeni (idrar)

Legionella kültürü

Leishmania (Kan yayması)

Leishmania kültürü

Lyme Hastalığı (PCR)

M2 Tip Mitokondrial Antikor

Mantar aranması ve kültür

Mantar kültürü

Mantar tanımlanması (otomatik sistem )

Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik sistem )

Meni kültürü

Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (otomatik sistem, herbiri)

Mikobakteri kültürü

Mikobakteri kültürü (üreme kontrollü otomatik sistem)

Mikobakteri tiplendirmesi (otomatik sistem)

Mikoplasma kültürü

Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi

Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC)

Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile)

Nörovirüs PCR

Otomatik rezidüel antimikrobiel aktivite

Pneumocystis carinii (direk boyama)

Prostoglandin E2 düzeyi

Respiratory Sinsidyal Virüs (RSV) IgG

Respiratory Sinsidyal Virüs (RSV) IgM

Serum antibiotik bakterisidal aktivite

Sifiliz Rapid Test

Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü

Sperm Yıkama (Kanül ile)

Streptokok B antijeni (Sekresyonlarda)

Streptokok grup tayini

Tbc İlaç Direnç Testi (Majör)

Tbc İlaç Direnç Testi (Minör)

Trichomonas antijen testi (Materyalde)

Trichomonas kültürü

Tümör Nekrozis Faktör Alfa (TNF Alfa)

Ureaplasma kültürü

Vagen cerviks, kültürü

VDRL-RPR

Virus izolasyonu ve tiplendirme (her bir virus için)

Yara kültürü

Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ICA)

Adenovirus antijeni

Anti Adrenal Antikor

Anti asetilkolin reseptör antikoru

Anti CMV IgG (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti CMV IgM (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti DNA

Anti DNAse B

Anti ds DNA

Anti düz kas antikoru (ASMA)

Anti endomisyum antikor

Anti Endotel Antikor

Anti Fibrillar Antikor

Anti fosfatidilserin IgA

Anti fosfatidilserin IgG

Anti fosfatidilserin IgM

Anti fosfolipid IgG

Anti fosfolipid IgM

Anti Gliadin lgA

Anti Gliadin lgG

Anti HAV IgG (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti HAV IgM (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti Hbc IgG (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti HBc IgM (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti Hbe (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti HBs (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti HCV (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti HCV Rapid Test

Anti Heart Muscle Antikor

Anti Hepatit E (HEV) (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti HIV (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti HIV +P24 Antijeni (Birlikte)

Anti HIV Core

Anti HIV Envelope

Anti HIV Rapid Test

Anti histon antikor

Anti IA2 (Diyabet tip ayrımı için)

Anti insülin antikor

Anti Jo-1 (IFA, ELISA veya İmmunoblotting)

Anti kardiyolipin lgG

Anti kardiyolipin lgM

Anti mikrozomal antikor

Anti mitokondriyal antikor (AMA)

Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil (ANCA)

Anti nükleer antikor (ANA)

Anti pariyetal antikor (APA)

Anti Retikülin Antikor

Anti ribozomal P protein

Anti rubella IgG (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti rubella IgM (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti Scl 70 (ELISA veya İmmunoblotting)

Anti sentromer (IFA)

Anti Skeleton Muscle Antikor (SKL-IgG)

Anti Sm D1 (IFA,ELISA veya İmmunoblotting)

Anti tiroglobulin antikor

Anti toxoplazma IgA (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti toxoplazma IgG (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti toxoplazma IgM (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti trombin 3 antijeni

Anti-GAD antikoru

Anti-HCV (doğrulama dahil) (ELISA veya diğer yöntemler)

Anti-Sm (IFA,ELISA veya İmmunoblotting)

Anti-SSA (IFA,ELISA veya İmmunoblotting )

Anti-SSB (IFA,ELISA veya İmmunoblotting)

Ascaris Lumbricoides IgG

Astrovirus antijeni (dışkıda)

Avian İnfluenza Virüs Subtype H5 Ag

Bakteriyel vaginosis rapid test

Bordotella Pertussis IgA

Bordotella Pertussis IgG

Bordotella Pertussis IgM

Borrelia burgdorferi antikor (Western blot)

Borrelia burgdorferi IgG

Borrelia burgdorferi IgM

Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)

Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)

Brucella Ig G (ELISA)

Brucella Ig M (ELISA)

Brucella tüp aglütinasyonu

CCP

Chlamydia antijeni (CARD test)

Chlamydia pneumonia IgA

Chlamydia pneumoniae IgG

Chlamydia pneumoniae IgM

Chlamydia trachomatis (DFA)

Chlamydia trachomatis IgA

Chlamydia trachomatis IgG

Chlamydia trachomatis IgM

Clostridium difficile toxin-A

Clostridium difficile toxin-A ve B

CMV antijenemia viral yük (IFA)

CMV Early antigen

CMV IgG avidite

Cross- Match

CRP

CRP

Delta antijeni

Delta antikoru

Difteri antitoksin

Direkt Coombs

E.coli O157 H7 (lateks aglütinasyon)

EBV EA

EBV EBNA lgG

EBV EBNA lgM

EBV VCA lgG

EBV VCA lgM

EHEC toksin

Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (anti-ENA)

Entamoeba histolyica adezin antijeni (dışkı)

Entamoeba histolyica antikor (İHA)

Enterik adenovirus antijeni

FANA

Fta-Abs

Galaktomannan antijeni

Giardia antijeni

HBeAg (ELISA veya diğer yöntemler)

HBsAg (ELISA veya diğer yöntemler)

HBsAg (rapid=hızlı test)

HCV (ELISA veya diğer yöntemler)

HCV (rapid = hızlı test)

Helicobacter pylori direk antijen

Helicobacter pylori IgA (ELISA)

Helicobacter pylori IgG (ELISA)

Helicobacter pylori IgM (ELISA)

Herpes simpleks tip 1 IgG

Herpes simpleks tip 1 IgM

Herpes simpleks tip 1/2 IgG

Herpes simpleks tip 1/2 IgM

Herpes simpleks tip 2 IgG

Herpes simpleks tip 2 IgM

Heterofil antikor deneyi

HIV 1+2 (hızlı test)

HIV doğrulama (Western-blot)

HIV konfirmasyon

IgA

IgG

IgM

İndirekt Coombs

İnfluenza A IgG,IgM (Herbiri)

İnfluenza A+B

İnfluenza Virus A IgA

İnfluenza Virus A IgG

İnfluenza Virus A IgM

İnfluenza Virus antijeni (DFA)

İnterferon alpha

İnterferon gamma

İnterleukin (Her biri için)

Kabakulak IgG (ELISA veya diğer yöntemler)

Kabakulak IgM (ELISA veya diğer yöntemler)

Kan grubu

Kızamık lgG (ELISA veya diğer yöntemler)

Kızamık lgM (ELISA veya diğer yöntemler)

Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)

Kollajen Tip I C Terminal (Ctx-1)

Legionella pneumophila IgG (ELISA)

Legionella pneumophila IgM (ELISA)

Leishmania IgG,IgM (Herbiri)

Leptospira IgG,IgM (Herbiri)

lg G alt sınıfları (Herbiri)

Listeria aglütinasyonu

Liver kidney mikrozomal antikor (LKM-1)

Malaria hızlı test

Mono test (tam heterofil antikorlar)

MPO ANCA

Mycoplasma pneumonia Antijen

Mycoplasma pneumonia IgA (ELISA)

Mycoplasma pneumonia IgG (ELISA)

Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA)

Nükleosom

p-ANCA (antimiyeloperoksidaz) (ELISA)

Parainfluenza 1,2,3 IgA

Parainfluenza 1,2,3 IgG

Parvovirus B19 IgG

Parvovirus B19 IgM

Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma)

Pneumocystis carinii (DFA)

Pnömokok antikor

PR3 ANCA

RSV Antijen rapid test (Solunum materyalinde)

RNP Antikorları

Romatoid faktör (RF) (Lateks aglütinasyon)

Rotavirus antijeni

Rubella antikor IgG (ELISA veya diğer yöntemler)

Rubella antikor IgG (ELISA veya diğer yöntemler)

Rubella IgG avidite

Rubeola lgG (ELISA veya diğer yöntemler)

Rubeola lgM (ELISA veya diğer yöntemler)

Salmonella tüp aglütinasyonu (Grubel-Widal)

Schistosoma Mansoni IgG

Sifiliz IgG,IgM (Herbiri)

Sitokin ölçümü (ELISA) (Herbir sitokin için) (İnterlökinler)

Solunum sinsityal virusu (RSV Antijen)

Taenia Solium IgG

Tetanoz antikor

TICK-Borne Enc.Virüs IgG

TICK-Borne Enc.Virüs IgM

Toxoplazma IgG (ELISA veya diğer yöntemler)

Toxoplazma IgM (ELISA veya diğer yöntemler)

Toxoplasma IgG avidite

TPS (Tissue Polypeptide Spesicific Antijen)

Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)

Treponema pallidum IgG

Varicella zoster virus (VZV) Ig G

Varicella zoster virus (VZV) Ig M


Doç.Dr. Paşa Göktaş

 

 

Bu yazı toplam 142842 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim