• BIST 8039.18
  • Altın 1681.342
  • Dolar 27.161
  • Euro 28.9211
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Bursa 25 °C
  • Antalya 27 °C
  • İzmir 27 °C

FTR merkezlerinde obezite tedavi ücretlerinin kesilmesi haklı mıdır?

Av.Bülent Özer

FTR Merkezlerinde Obezite Tedavi Ücretlerinin SGK Tarafından Kesilmesi Haklı mıdır? 

Başbakanlığın 29.09.2010 tarihli Genelgesinde belirtilen “Obezitenin Önlenmesi ve tespit edildiğinde tüm resmi ve özel kuruluşlarca ülkenin geleceği için işbirliği halinde mücadele edilmesi” gerektiği belirtilmiştir. Tüm kurumları bağlayıcı nitelikte olan bu genelgede yerine getirilmesi gereken görevler ve ihtiyaç duyulacak her türlü bilginin Sağlık Bakanlığından sağlanacağı net olarak vurgulanmıştır.

Ancak tüm bu genelge ve duyurulara karşın “ FTR Merkezlerinde Obezite hastalarına sunulan tedavilerinin SGK tarafından mevzuata aykırı olarak kesinti yapılarak ödenmemesine ” karşın açmış olduğum bir davada ;  Sayın Mahkeme tarafından dava dosyasının konusunda uzman – Av. Ve Emk.Hastane Müdürü - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz.-Ve Diyetisyen üç bilirkişiden oluşan kurula gönderilmesi sonrası , yine sayın bilirkişi heyetinin mahkemeye (davamıza) vermiş olduğu raporunu bilginize sunuyorum.

Sayın Bilirkişi Heyeti raporunun son kısmında şu şekilde görüş bildirmiştir ;

“Hastaların dosyası incelendiğinde ilgili tedavi kuruluşunda hastaların bir Dahiliye uzmanı tarafından değerlendirildiği, uzman hekim tarafından tanı konularak, tek hekim raporu düzenlendiği, diyet ve fizik tedavi önerisinde bulunulduğu, buna istinaden fizik tedavi hekimi tarafından değerlendirilerek uygun fizik tedavi programına alındığı, diyetisyen tarafından hastaya uygun görülen diyetin önerildiği ve hasta dosya kayıtlarından tüm bunların ilgili mevzuat gereklerine uygun olarak kayıt altına alındığı görülmüş olup, kesinti gerekçesi tıbben yerinde bulunmamıştır.

4- NETİCE VE KANAAT

  
Tarafımıza tevdi eline dava dosyası içinde bulunan taraf beyanları ile taraflarca dosyaya sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, takdir Sayın Mahkemeye ait olmak üzere;

“Davacı ……………Özel Sağlık Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şti. (Özel …………… FTR Dal Merkezi) tarafından davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ………….Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine sunulan ……………201… ve ……….201….. fatura dönemlerinde davalı Kurum Fatura İnceleme Birimi tarafından incelenerek kesinti uygulanan hastalar Z……….. T…………. ve S……………….. K………………’a uygulanan teşhis, raporlama ve tedavi işlemlerinin tıbbi olarak Sağlık Uygulama Tebliği ve meslek ilkelerine uygun olduğuna….”

Bu sebepten dolayı  mağdur olan tüm FTR merkezleri ile diğer özel sağlık kuruluşlarına Saygılarımla duyurulur ;  

 

Av.Bülent ÖZER
Özer Hukuk & Danışmanlık Ofisi
Adres : Toros Sokak No : 7 / 5 Sıhhiye / Ankara
Tel : 0312 229 20 76 Faks : 0312 229 20 96
GSM : 0535 260 61 97 - 0532 281 78 43
[email protected] 

 

 

 ANKARA ….ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
                                       BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU


İNCELEME KONUSU DAVA DOSYASININ;

 

DAVACI: ……….. Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (Özel…………..FTR Dal Merkezi) ………………………..

VEKİLİ         : Av. Bülent ÖZER

DAVALI: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ANKARA

VEKİLİ: Av. …………………. & Av……………………

DAVA DEĞERİ       : ………………. TL

GÖREV: Davanın 00.00.2016 tarihli 1.celsesinde; “Dosyanın re’sen seçilecek konusunda uzman bilirkişi heyetine tevdii ile davacının davalı Kurum nezdinde doğmuş olan hak edişlerinden yapılan kesintinin sözleşmeye uygunluğunun teknik olarak tespitinin istenilmesine” dair ara karar alınmıştır.

1-DAVA DİLEKÇESİ

Davacı vekilinin  19.10.2015 tarihli dilekçesinde;

Müvekkil şirket bünyesinde faaliyet göstermekte olan Özel …………..FTR Dal Merkezi, …………….yılından bu güne faaliyet göstermektedir.

…………. 201…. dönemine ait örnekleme dosyamızın incelenmesi sonrası “ Hastanın obezite ve diyet tedavi programı yok. BMI: 31 hafif obez.6.2.10.B.2-(1) fıkra” açıklaması ile kesinti yapılan evraka yönelik itirazlarımızın gerekçesi:

Başbakanlığın 29.09.2010 tarihli Genelgesinde belirtilen Obezitenin Önlenmesi ve tespit edildiğinde tüm resmi ve özel kuruluşlarca ülkenin geleceği için işbirliği halinde mücadele edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Tüm kurumları bağlayıcı nitelikte olan bu genelgede yerine getirilmesi gereken görevler ve ihtiyaç duyulacak her türlü bilginin Sağlık Bakanlığından sağlanacağı net olarak vurgulanmıştır.

 Sağlık Bakanlığınca da belirtildiği gibi Obezite; vücut sistemleri (endokrin sistem, Kardiyovasküler sistem, kas iskelet sistemi, solunum sistemi, gastrointestinal sistem vb) ve psikososyal durum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok ciddi sağlık problemlerine neden olmaktadır.

Obezitede, yukarıda bahsi geçen birçok sistemik hastalığın başlamadan önlenmesi önce hasta sonra da SGK maliyetleri yönünden oldukça önemlidir.

Müvekkil merkez ile davalı Kurum SGK arasında her yıl yenilerek devam eden ve 0.…/.0.../200.. / tarihinde karşılıklı olarak imzalanmış bulunan “SGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” mevcut olup; müvekkil merkez yıllara yayılan süre içerisinde davalı kurum bünyesindeki (devredilen) SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı hastası olmak üzere, birlerce vatandaşımıza sağlık hizmetini kusursuz sunmuş ve herhangi bir vatandaştan ne şikayet ne de memnuniyetsizlik dile getirilmemiştir.

Adı geçen sözleşme gereği, hizmet sunulan vatandaşlarımızın  sağlık harcamaları, davalı kurum tarafından karşılanmakta olup, aylık dönemler halinde davalı kuruma MEDULA sistemi denilen otomasyon programı üzerinden hasta kayıtları yapılarak fatura edilmekte ve SGK tarafından yapılan incelemeler sonucunda fatura bedelleri sağlık kurumuna ödenmektedir.

Binlerce vatandaşa hizmet sunmuş olan müvekkil merkeze ait şu ana kadar ki hizmetlerinden dolayı herhangi bir usulsüzlük mevut olmayıp SGK’dan olan hak edişleri olan ………..201…. dönemine ait ………..TL ve yine ……..201…. dönemine ait ………TL olmak üzere toplam ……………….TL haksız şekilde ödenmemiştir.

Davacı merkez, “Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu genelge hükümleri doğrultusunda ve merkez bünyesinde sağlık hizmeti sunduğu hastalara yapılan hizmetlerin dökümünü ilgili dönemlerde davalı Kuruma sunmuştur. Fatura inceleme ve Usul Esasları dal merkezlerini bağlayan bir genelge değildir. Aksine SUT ve davalı kurumun Sağlık Satın Alma Sözleşmesi ve zeyilnameler özel sağlık kuruluşları için bağlayıcıdır.

Fatura İnceleme Usul ve Esasları ise, kurumun fatura inceleyen memurları için rehber niteliğindedir.

Buna rağmen; aynı rehberin 5.maddesi hizmetin verilip verilmediğini sorgulamaktadır.

“5.İncelemeler sırasında esas olan, Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinde gerçekleştirilmiş olduğuna kanaat getirilen işlemlere ilişkin ödeme kararının alınmasıdır.”
Bunun yanında gerçek dışı veya belirlenen kurallara aykırı ya da açıkça gereksiz yapıldığı anlaşılan işlem bedellerinin ödenmeme kararı oluşturulurken, diğer yandan hastalığın teşhis ve tedavisine yönelik çabaların sonucu olan işlemlere de uygunluk kararının verilmesi gerekmektedir.

Gerçekleştirildiğine kanaat getirilen işlemlerin, sadece ilişkili belgelerindeki biçimsel eksikliklerinden dolayı bedellerinin ödenmemesi yönünde karar oluşturulmadan önce, temin edilebilecek diğer bilgi ve belgelerin de dikkate alınarak en doğru kararların oluşturulması gerekmektedir.

Merkezimize rahatsızlıklarından dolayı (fazla kiloların etkilediği yürüme güçlüğü, bel, sırt, diz ağrısı vb) müracaat eden hastalarımıza, FTR ve İç Hastalıkları uzmanlarımız tarafından muayene edilip “Tablo 1’de belirtilen kriterlere uygun olarak OBEZ tanısı konmuştur. SGK Başkanlığının obezite tedavisi konusundaki görüş sorma cevap yazısına, S.B. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün E66.0 ve E66.1 tanılarında uygulanabilecek FTR işlemleri açıkça belirtilmiştir. SGK Başkanlığınca da uygun bulunarak “obez hastaların FTR Merkezlerinde şişmanlık tedavileri” konulu yazısında belirtilen kriterlere uygun olarak, hastalarımıza FTR programları verilmiştir.

FTR ve İç Hastalıkları uzmanı (Metabolizma ve Endokrinoloji Uzmanı) tarafından kas iskelet sistemi ve diğer vücut sistemleri ile laboratuar tetkikleri ile birlikte detaylı olarak incelenerek; SGK Başkanlığının FTR (Eksersiz vb) Program, iç hastalıkları uzmanımızın yazdığı uzman hekim raporu ekte bilgilerinize tekrar sunulmuş olup, obezite eksersiz programı ile birlikte kişiye özel hazırlanan diyet programları tedavinin başlangıcı olarak hastalarımıza verilmiş olup, ekte sunulmuştur.

Hastalığa ve hastaya özgü FTR Programlarıyla, kişinin hem kontrollü kilo vermesi sağlanır, hem de kilo fazlası nedeniyle azalmış veya kaybedilmiş kas-iskelet fonksiyonlarının daha iyi hale gelmesi hedeflenir.

Yukarıda detaylı olarak anlatıldığı üzere, hastalarımız FTR Uzmanı, İç Hastalıkları-Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı, kurumumuzda bulunan diyetisyen tarafından değerlendirilerek, Sağlık Bakanlığı obezite kriterleri baz alınarak obezite tanısı konulmuş; SGK Başkanlığının da kabul ettiği obezite programı uygulanmıştır.

Sonuç olarak; uygulanan tedavi sonrasında kurumunuza faturalandırma yapılmıştır. Örneklemeye çıkan hastalarımızın evrakları;

a) Dahiliye uzmanınca düzenlenen ve hastanın obezite programına alınmasının gerekliliği belirtir rapor,

b) FTR Uzmanınca düzenlenen ve hastanın obezite FTR Programına alınmasının gerekliliğini belirten hastanın sağlık raporu,

c) Hastanın almış olduğu FTR Programının ayrıntılarını içeren ve FTR Doktor Raporu ile birlikte hastaların diğer evrakları da SUT’a uygun olarak tanzim edilerek fatura ekinde tarafınıza teslim edilmiştir.

……….201… Dönemine ait örnekleme dosyamızın incelenmesi sırasında, Kurumunuzca “Tanı tedavi algoritmasına uygun değil” açıklaması ile kesinti yapılan ………………..TC Kimlik Nolu hasta S……………… K………….’a evraka yönelik itirazımızın gerekçesi:

 0…/.0…..201..  günü merkezimiz Dahiliye (Endokrin ve Metabolizma) Uzmanına başvuran hasta muayene edilerek tetkikleri yapılmıştır. Tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu “E66.0bezite, aşırı kaloriye bağlı” tanısı konularak önerilerde bulunulmuştur.

…./……./.201…. tarihinde tekrar uzmanımız tarafından muayene edilen, tetkik muayene bulguları doğrultusunda değerlendirmeler yapılarak Beslenme ve Diyetetik Uzmanınca diyet programına alınması ve FTR Uzmanınca değerlendirilmesinin yapılması uygun görülmüştür.

Diyet uzmanınca değerlendirilen hastaya, kronik rahatsızlıkları, vücut kitle endeksi ve bazal metabolizma bilgileri doğrultusunda kişiye özel diyet programı verilmiştir.

FTR uzmanı tarafından muayene edilerek değerlendirilen hastanın içinde bulunduğu fiziksel ve metabolik durum göz önünde bulundurularak, fiziksel aktiviteye müsaitlik ve fonksiyonel kapasite durumuna göre tedavisi düzenlenerek, obezite  FTR programına alınmasına karar verilmiştir.

Konusunda uzman iki doktor ve beslenme ve diyetetik uzmanının değerlendirmeleri sonucu, hastaya başka branş konsültasyonu ihtiyacı duyulmamış; Sağlık Bakanlığının kabul ettiği DSÖ obezite kriterleri esas alınarak tedaviye başlanmıştır. SUT gereğince, dahiliye uzmanı konsültasyonunun yeterliliği göz önünde bulundurularak başka bir branş konsültasyonu önerilmemiştir. SGK Başkanlığı Obez Hastaların  FTR Merkezlerinde şişmanlık  tedavisi konan hastalara tedavi olarak yapılması gereken farklı bir tedavi algoritması önerilmemiş olup, konusunda uzman olan iki doktorun tıbbi bilgileri, tecrübeleri, hastanın muayene bulguları ve laboratuar tetkikleri incelenerek en uygun tedavi bilgileri, tecrübeleri, hastanın muayene bulguları ve laboratuar tetkikleri incelenerek en uygun tedavi seçeneği tespit edilmiş ve kurumumuzda tedavisine başlanmıştır.

Sonuç olarak uygulanan tedavi sonrasında SUT kriterlerince kurumunuza faturalandırma  yapılmıştır. Örneklemeye çıkan hastamızın evrakları fatura ekinde teslim edilmiştir.

Müvekkil merkez kesinti yapılan tüm hastalara sağlık hizmetini kusursuz bir şekilde sunmuştur. Taraflar arasındaki ihtilaf sözleşmeden, eş söyleşiyle özel hukuk alanından kaynaklanan bir ihtilaf olduğu nazara alınırsa, sayın davalının hiçbir yargı kararına dayanmayan eylemi, fiili ve keyfi bir durumdur.

Sözleşme gereği davalının ödemesi gereken ……………….TL tutarındaki alacağının kesinti tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

Dava dilekçesi ekinde konusu işlemlere ait evrak örnekleri sunulmuştur.

2-CEVAP DİLEKÇESİ:

Fatura İnceleme Usul Esasları’nda yer alan düzenlemelere baktığımızda; “Sağlık hizmeti sunucuları tarafından üretilen sağlık hizmetleri, Kurum SUT, sözleşmeler ve diğer ilgili mevzuat ile belirlenen kurallara uygun olup olmadığı, fatura ve eki belgelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği, bu belgelerde gösterilen tıbbi işlemlerin belirlenen gerçeklere, sağlık alanındaki ilgili mevzuata, genel tecrübelere ve hayatın olağan akışına göre beklenen durumlara uygun olup olmadığı gibi yönlerden incelenmekte ve yapılan bu inceleme sonucuna göre ödemeye ilişkin karar verilmektedir.”  Hükmü yer almaktadır.    

Söz konusu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, fatura ve eklerinin incelenmesi, kesinti oranının tespiti, kesinti oranları ve ödeme tutarlarının belirlenmesi yetkisi, SHS’larının bağlı bulundukları İl Müdürlüklerinin yetkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede müvekkil Kurum da üzerine düşeni yapmış; SUT ve ilgili diğer düzenlemeler ışığında davacı hastane faturaları incelenmiş, hatalı ve mevzuata aykırı olan kısımlar için kesinti yapılmıştır.

Ayrıca davacı taraf dilekçesinde basit bir inceleme ile anlaşılacak çelişkiler mevcuttur. Dava dilekçesinde SGK ile Sözleşme yaptığı ve bu sözleşmenin her yıl yenilendiği belirtilmektedir. SUT, devletin sağlık ile ilgili sosyal politikalarının uygulanmasına imkan veren, kılavuzluk eden, fiyatlandıran, düzenleyen ve diğer tüm uygulama detaylarını içeren mevzuat tebliğidir.

Yine dava dilekçesi incelendiğinde, müvekkil Kurum tarafından hukuka ve mevzuata uygun olarak yapılan kesintinin haksızlığını ispatlayacak herhangi bir delinin, somut verinin bulunmadığı açıktır. Bu nedenlerle haksız ve hukuka aykırı davanın reddi gerekmektedir.

Davalı Kurum vekili tarafından 15.02.2016 havale tarihli dilekçesinde ise;

Davaya konu edilen faturalardan Z……………… T………….’ın FTR Branşındaki C grubu işleminde “Hastanın obezite ve diyet programı yok. BMI :30 .7 hafif obez” nedeniyle …….- TL kesilmiştir. Fatura İnceleme Komisyonunca “ Hastanın fatura ve eki belgelerde ve MEDULA takipleri incelendi, obezitenin nedenine yönelik tıbbi araştırma tamamlanmamış ve iç hastalıkları uzmanı raporunda FTR Uzmanı hekimin değerlendirilmesi gerekliliği bildirilmediğinden oybirliği ile ödenmez kararı verilmiştir. Ayrıca hastanın tüm geçmiş tetkikleri incelendiğinde, hiçbir şekilde obezite ile ilgili teknik tedavi almadığı, tespit edilmiş, bu nedenle ………..-TL’lik kesinti örnekleme yöntemiyle genel tutara ………………. TL olarak saptanmıştır.

S……………. K……………’ın FTR Branşında yapılan C grubu işleminde “ Tam tedavi algoritmasına uygun değil” nedeniyle ……...-TL kesilmiştir. FİK’nca “ E66.0 obezite tanısının yalnızca aşırı kaloriye bağlı olduğunun tıbbi araştırma tamamlanmadığından, hastanın geçmişinde obezite tanısı koymak için teknik tedavi almadığı tespit edilmiştir.

2011/62 sayılı Genelgenin 1.9.1  maddesinde ; “İncelenen başvuru numaralarının oybirliği ile karar alınanlar için MEDULA Hastane Sistemi üzerinde yapılması gereken değişiklikler Sağlık Kurumu İtiraz İnceleme Komisyonu  ya da Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılır. Oybirliği ile karar alınmayan diğer başvuru numaralarına ait fatura eki belgeler ise itirazın konusuna göre; MEDULA Hastane Sistemi üzerinden Sağlık Kurumu Mevzuat İnceleme Komisyonuna intikal ettirilir.” Hükmüne istinaden MEDULA sistemi üzerinden yapılan kesinti hukuka uygundur.” Denilmiştir.

3- SGK TARAFINDAN SUNULAN BELGELER:

Davalı SGK ……….. Sosyal Güvenlik Merkezinin …/…./.201…. tarihli yazısı ekinde sunulan belgelerde ise;    

Davacıya ait Merkezin ……….. 201…… döneminde ayaktan FTR Branşında ….. hastanın fatura edildiği, bunlardan …..’inin örneklendiği ve % …….oranında kesinti uygulanarak, totale ……………TL olarak yandığı, yapılan işlemlerin aritmetik olarak doğru olduğu,   

Bu aya ait kesintinin hasta Z……………… T…………..’a uygulanan C grubu tedaviden kaynaklandığı; hastanın sunulan evrakı ile sınırlı olarak yapılan değerlendirmede;     

Davacıya ait Merkezi ……… 201… dönemine ait Evrak Mutabakat Detayı formunda, ayaktan grubunda FTR branşına ait ….....takibin faturalandırıldığı; bunlardan …….’inin örneklendiği ve % ………oranında kesinti yapılarak, totale yansımasının …………….. TL olduğu, yapılan işlemin aritmetik olarak doğru olduğu tespit edilmiştir.

Bu aya ait kesintinin hasta S…………. K……………..’a uygulanan C gurubu tedaviden kaynaklandığı; hastanın dosyaya sunulan evrakı ile sınırlı olarak yapılan değerlendirmede;

Hastaların tedaviye alındığı tarihte geçerli olan SUT ‘da tanı gruplarına bağlı ödeme sistemi uygulanmakta olup, hastaların tedaviye alınma gerekçesi olan E66.0 Obezite, aşırı kaloriye bağlı tanısı, Sut Ek2/D-2 listesinde Fizik Tedavi Rehabilitasyon uygulamaları C grubu hastalıklar listesinde yer almaktadır. Hastaların bu tanıya göre Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı  tarafından düzenlenecek tek hekim raporu ile 30 seans fizik tedavi alabileceği belirtilmiştir. Yine SUT’’da bu tanı ile fizik tedavi programı uygulanabilmesi için, hastalıkla ilgili İç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimince son 3 ay içinde düzenlenmiş uzman hekim raporu gerekliliği de belirtilmiştir.

Hastaların dosyası incelendiğinde ilgili tedavi kuruluşunda hastaların bir Dahiliye uzmanı tarafından değerlendirildiği, uzman hekim tarafından tanı konularak, tek hekim raporu düzenlendiği, diyet ve fizik tedavi önerisinde bulunulduğu, buna istinaden fizik tedavi hekimi tarafından değerlendirilerek uygun fizik tedavi programına alındığı, diyetisyen tarafından hastaya uygun görülen diyetin önerildiği ve hasta dosya kayıtlarından tüm bunların ilgili mevzuat gereklerine uygun olarak kayıt altına alındığı görülmüş olup, kesinti gerekçesi tıbben yerinde bulunmamıştır.

4- NETİCE VE KANAAT

Tarafımıza tevdi eline dava dosyası içinde bulunan taraf beyanları ile taraflarca dosyaya sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, takdir Sayın Mahkemeye ait olmak üzere;

1-Davacı ……………Özel Sağlık Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şti. (Özel …………… FTR Dal Merkezi) tarafından davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ………….Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine sunulan ……………201… ve ……….201….. fatura dönemlerinde davalı Kurum Fatura İnceleme Birimi tarafından incelenerek kesinti uygulanan hastalar Z……….. T…………. ve S……………….. K………………’a uygulanan teşhis, raporlama ve tedavi işlemlerinin tıbbi olarak Sağlık Uygulama Tebliği ve meslek ilkelerine uygun olduğuna, 

2-Davalı SGK tarafından davacı Tıp Merkezinin alacaklarından kesilen …………201… dönemine ait ……………TL ve ……………201……. dönemine ait ……………..TL tedavi bedelinin davacıya, yasal faizi ile birlikte uygulanması gerektiğine dair Bilirkişi Kurulu Raporumuzu saygı ile arz ederiz. 31,05,2016


Av……………………         Doç.Dr. ………. ………..                    ……… ……….
Em.Hastane Müdürü           Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz.        Diyetisyen

 

Av.Bülent ÖZER
Özer Hukuk & Danışmanlık Ofisi
Adres : Toros Sokak No : 7 / 5 Sıhhiye / Ankara
Tel : 0312 229 20 76 Faks : 0312 229 20 96
GSM : 0535 260 61 97 - 0532 281 78 43
[email protected] 

Bu yazı toplam 11204 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim