• BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Bursa 2 °C
  • Antalya 11 °C
  • İzmir 3 °C

Gebelerin Fatura Ödemeleri

Yaşar Kaya

Hastane Ortamı Dışında Doğum Yapma Riski Taşıyan Gebelerin Fatura Ödemeleri Hk.

Anne ve bebeklerin ölümlerini azaltmak için gebelerin doğumları her durumda hastanede gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Herhangi bir gebenin maddi imkânlarının yetersizliği sosyal endikasyonu ve benzer gebelerden sosyal güvencesi olmayan gebelerin doğumlarını hastanede gerçekleştirilmesi durumlarında hastane giderleri sosyal güvencesi olmayan diğer hastalar gibi faturalandırılacaktır. Ödeme gücü olmayan hastalar 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı teşvik kanunları hükümleri çerçevesinde sağlık kuruluşunun bulunduğu yer sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından talep edilecektir.

Sosyal güvenceye sahip gebelerden prim borcu olan annelerin hastane masrafları Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Politikaları Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı 10-06-2009 tarih ve 7192488 yazısı doğrultusunda hareket edilecektir.

Konuyla ilgili kurumlar kendi arsında resmi görüş sorulmuş olup cevap yazısı paylaşılmıştır.Ekte ilgili resmi yazılar mevcuttur.

 

T.C.
ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI


12-03-2010
Sayı :B.10.4.İSM.4.34.87.36/3003
Konu :Hastane ortamı dışında Doğum Yapma Riski Taşıyan Gebeler Hk.

İlgi: İl Sağlık Müdürlüğü 23/02/2010 tarihinde B.10.4.İSM.4.34.00.05-350.03/1255 sayılı yazısı

İlgi Yazı Gereği Anne ve bebek ölümleri azaltmak için gebelerin doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve mutlaka bir sağlık personeli yardımı almaları büyük önem taşımaktadır.
Yatklı tedavi kurumlarından uzak olsun veya olmasın herhangibir gebenin maddi imkanlarının yetersizliği sosyal endikasyonu ve benzeri nedenlerinden dolayı hiçbir şekilde doğumlarının hastane dışı şartlarda yaptırılmaması gerkmektedir.
Söz konusu program kapsamında sosyal güvencesi olmayan ya da Sosyal Güvenlik Kurumuna Borcu olanların hastane masraflarının karşılanması konusunda Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı ve Genel Sağlık sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Politikaları Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığının yazısı ekte gönderilmekte olup bundan sonra verilecek olan hizmetlerde ilgili yazı dikkate alınarak hareket edilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.


EK:
1-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yazısı(1Sayfa)
2-Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Sağlık Politiklaları Geliştirme ve Mevzuat
Daire Başkanlığı Yazısı(2 sayfa)
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı :B.10.0.TSH.0.13.4
Konu :S.G.K Prim Borcu olan veya Sosyal Güvencesi
Olmayan Gebelerin Hastane Giderleri

İSTANBUL VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgili :18-09-2009 tarih ve 4081 sayılı yazınız.

İlgili yazınızla hastane ortamı dışında doğum yapma riski taşıyan gebelerden sosyal güvencesi olmayan yada sosyal güvenlik kurumuna prim borcu olan gebelerin doğumlarını hastanelerde gerçekleştirilmesi durumunda söz konusu gebelerin hastane giderlerinin nasıl karşılanacağı konusunda bakanlık görüşü talep edilmektedir.
26 Haziran 2008 tarih ve 26918 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesinin 1. maddesinde ‘Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü bulunan sağlık kuruluşları, acil vakaları hastanın sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme güvencesinin bulunup bulunmadığına bakmaksızın kabul edecek ve gerekli tıbbi müdahaleyi kayıtsız şartsız ve gecikmeksizin yapacaktır. Hiçbir sağlık kuruluşu acil olarak gelen hastalara yeterli personeli ve donanımı olmadığı, ilgili birimi ve boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınmayacaktır’ denilmektedir. Yine 9. maddesinde ‘ Herhangi bir Sağlık Güvencesi olmayan vatandaşlarımızdan ödeme gücü bulunmayanların Acil Sağlık Hizmeti Bedelleri kendilerinden talep edilmeyecektir. Bunlardan kamuya ait sağlık kuruluşlarından ve ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarından acil sağlık hizmeti alanların hizmet bedelleri 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlık kuruluşunun bulunduğu yer sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından talep edilecektir. Bu konuda gerekli tedbirler ilgili vakıf başkanlarınca alınacaktır…..’ denilmektedir.
Bu bağlamda değerlendirildiğinde hava ve yol şartlarından dolayı risk altında ki gebeler, maddi imkanlarının yetersizliği, sosyal endikasyonu ve benzer gebelerden, sosyal güvencesi olmayan gebelerin doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri durumunda hastane giderleri, sosyal güvencesi olmayan diğer hastalar gibi faturalandırılacaktır. Bu hastalar, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30-03-2004 tarih ve 2004/47 sayılı genelgesi doğrultusunda taburcu işlemleri yapılarak, ödeme gücü olmayan hastalar ise 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde sağlık kuruluşunun bulunduğu yer sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından talep edilecektir. Yine sosyal güvenceye sahip gebelerden prim borcu olan annelerin hastane masraflarının karşılanması için ekteki Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Politikaları Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığının 10-06-2009 tarih ve 7192488 sayılı görüş yazısı doğrultusunda hareket edilmesi hususunda ;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Halil EKİNCİ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
Ekler:
1-Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü görüş yazısı(2 sayfa)
T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı


SAYI : B.13.2.SGK.0.11.04.06 / 7192488 10 HAZİRAN 2009
KONU : Analık ve Gebelik Tedavi Giderleri


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞINA
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLGİ : 27.05.2009 tarihli, B100TSH130004-010/115675 sayılı yazınız.

Sosyal güvencesi olmayan veya sosyal güvencesi olmakla birlikte prim borcu olan kadınların hamileliği nedeniyle yapılacak gebelik ve analık tedavi giderleri hakkındaki ilgide kayıtlı yazınız incelendi.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “ Genel Sağlık Sigortalısı sayılanlar” başlıklı 60’ıncı maddesinde ; İkametgahı Türkiye’de olan kişilerden ;
……………………………………………………...
g- Yukarıda bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar,
genel sağlık sigortası sayılır.
……………………………………………………..
Hükmündedir.
Anılan Kanunun “ Genel Sağlık Sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili” başlıklı 61’inci maddesinde;
Genel sağlık sigortalılığı başlangıcının tespiti ve tescil işlemleri aşağıdaki hükümlere göre yürütülür. 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının;
……………………………………………………….
f) (g) bendinde sayılanlar; diğer bentlere göre genel sağlık sigortalısı olmadıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilirler. Ancak 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanların zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün sonra bu bent kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.
………………………………………………………….
Hükmü yer almaktadır.
Anılan Kanunun “Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma” başlıklı 62’nci maddesinde “ Bu kanunun gereğince genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmak, genel sağlık sigortası ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bir hak, Kurum için ise bu hizmet ve hakların finansmanını sağlamak bir yükümlülüktür.
Sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler yararlandırılır.
Bu kanun kapsamında kişilere sağlanacak sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile kişilerden alınan primleri tutarı arasında ilişki kurulamaz hükmü öngörülmüştür.
Diğer taraftan, söz konusu Kanuna istinada çıkartılan Genel Sağlık Sigortası işlemleri Yönetmeliğinin 32’nci maddesinde ; (1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve yol giderleri, gündelik ve refakatçi haklarından yararlanabilmeleri için;
Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ( c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam otuz gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması,
a) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu taktirde atmış günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcun bulunmaması,T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı


b) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ( b) ve (d) bentlerine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (a) bendinde sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,
Şarttır.
( Ancak) ;
……………………………………………………………
E ) Kanunun 63 üncü maddesi birinci fıkrası © bendi gereği analık hali nedeni ile sağlanan sağlık hizmetleri bedelleri,
……………………………………………………………
İle bu sağlık hizmetlerine ilişkin yol giderleri, gündelik ve refakatçi giderlerinin karşılanmasında birinci fıkrada sayılan hükümlerin yerine getirilmesi şartı aranmaz.
(11) Analık hali nedeni ile sağlanan ilk sağlık hizmeti sonrasındaki sağlık hizmetlerinden yararlanmak için birinci fıkrada belirtilen hükümler aranır.
……………………………………………………………
Denilmektedir.
Bu itibarla, analık sigortasından Kurumumuzca sağlanan yardımlardan genel sağlık sigortası kapsamında bulunan sigortalılarımız ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yararlanması mümkün bulunmakta olup, analık sağlık yardımların ilk sağlık hizmeti sonrasındaki sağlık hizmetlerinin Kurumumuzca karşılanabilmesi için yukarıda açıklanan yönetmeliğin 32 nci maddesinin (11) numaralı alt bendi gereğince, söz konusu 32 inci maddesinin (1) alt numaralı maddesinde belirtilen şartların yerine gelmesi gerekmektedir.

Ancak, 5510 sayılı Kanun ile tüm ülke vatandaşlarının Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması amaçlanmış olup, anılan kanun hükümleri gereğince de analıktan dolayı Kurumumuzca sağlanan yardımlardan genel sağlık sigortası kapsamında bulunan sigortalılarımız ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yararlanması mümkün bulunmakta ise de, analığı nedeniyle sağlık sunucularına başvuran sosyal güvencesi bulunmayan kimselerin mağduriyetine neden olunmaması için ilk sağlık hizmeti sağlanmakta olup, söz konusu yönetmelikte belirtilen “ ilk sağlık hizmeti “ ifadesi hamile kadının gebeliği nedeniyle hangi basamak olursa olsun ilk müracaat ettiği sağlık tesisinde sağlanan sağlık hizmeti kastedilmektedir.

Diğer taraftan, sosyal güvencesi olmayan hamile kadınların analık nedeniyle müracaat ettikleri sağlık tesislerince yapılan ilk tedavilerinin ardından, genel sağlık sigortası kapsamına alınabilmelerini teminen tescillerinin sağlık tesisince yapılmaları mümkün bulunmadığından, sözü edilen kimselerin durumları gereğince yukarıda açıklanan Kanunun 60 ıncı maddesinin bengi gereğince genel sağlık sigortası sayılacaksa bu kapsamda tescilinin yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.Opr.D.Sami TÜRKOĞLU
Genel Müdür V.

 

Resmi Yazıların Orjinali

Bu yazı toplam 21980 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim