• BIST 2.406,59
  • Altın 929.093
  • Dolar 15.9466
  • Euro 16.7706
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Bursa 23 °C
  • Antalya 26 °C
  • İzmir 30 °C

Kurumsal sözleşme ve kadro dışı çalışmada son durum

Murat Taşova

Çok Değerli Özel Sektör Yöneticileri;

23.07.2017 tarihinde yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin Ek Madde 5/E/5 bendine istinaden yapılan Kurumsal Sözleşmeli hekim başlayışları 28.09.2019 itibari ile kaldırılmıştır.

Diğer kamu kurumlarınca ve sektörce anlam karmaşasına sebebiyet veren bu sözleşmenin uygulamada da oturması zaman almıştı.

Kurumsal sözleşme maddesi diğer kurumlarca içeriği anlaşılamamakta olup anlam karmaşası oluşturmuştur. Bir diğer çatışmada SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafında Ek Madde 5/E/4 ile olmuştur. Üniversitelerle yapılan protokol neticesinde hekimle yapılan kurumsal sözleşme ile Ek Madde 5/E/5’e istinaden yapılan kurumsal sözleşmeler karıştırılmaya başlanmıştı.

Bu maddenin günümüze gelene dek uğradığı gelişmelere bakacak olursak bugün eski uygulamaya döndüğümüzü apaçık görüyoruz.

Ek Madde 5/E/5 bendi ilk defa 21.03.2014 tarihinde özel hastaneler yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile sektörde yerini aldı. O dönemde bu maddede sadece, Muayenehanesi bulunan tabipler, resmi çalışma saatleri dışında özel hastanelerde sadece nöbet tutabilirler. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır.” denilmekte idi.

Muayenehane hekimleri özel hastanelerde sadece nöbetçi hekim olarak görev yapıyorlardı. Ve bu maddenin günümüzdeki teori ve uygulaması ile uzaktan yakından alakası olmadığını görüyorsunuz.

Günümüzdeki İl dışı hekim çalışmalarını kapsayan madde ise o dönemde, Ek Madde 5/İ bendi idi. Bu madde ise 23.09.2010 tarihinde yapılan değişiklik ile yönetmelikte yerini almıştı. Ek Madde 5/İ “Hekimlerin başka bir ildeki hastanede kadro dışı geçici çalışma kapsamında hizmet vermek istemeleri halinde; 1) Hizmet verilecek hastanenin tıbbi ve fiziki şartları ile personel özelliklerinin uygun olması, 2) Tedavi edilen hastaların sonraki bakım ve destek hizmetlerinin aksatılmaması, 3) Kadrolu çalıştıkları hastane ve hizmet sunacakları hastane ile olan sözleşmelerinde bu durumun açıkça belirtilmesi, zorunludur.” denilmekte idi. Sektör il dışı hekim başlayışlarında Ek Madde 5/İ bendini kullanmaya o gün başlamıştı.

21.03.2014 tarihinde yapılan değişiklikte Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne Ek Madde 5/E/5 bendi eklendi ve aynı zamanda Ek Madde 5/İ maddesine “Özel hastanede kadrolu olarak çalışan tabipler, başka ildeki A ve B tipi tıp merkezlerinde kadro dışı geçici çalışabilir. Bu durumda kadro dışı geçici çalışılan ildeki Müdürlükçe tabip adına EK-12 deki personel çalışma belgesi düzenlenir.” İbaresi ilave edildi.

Yukarıdaki yazdıklarımı açıklayacak olursam, hekimlerin il dışında çalışmalarına 23.09.2010 tarihinde izin verildi. Bu maddeye göre yapılan uygulama; özel hastane de kadrolu çalışan hekim il dışında ikinci veya üçüncü bir kurumda çalışmak istemesi halinde kadrolu çalıştığı kurumdan, diğer kurumda çalışabileceğine dair izin yazısı alması ve diğer kurumla Ek Madde 5/İ de geçen bendlerin yer aldığı Geçici Kadrolu Hekim sözleşmesi imzalaması gerekiyordu.  ÇKYS sistemi üzerinden Ek Madde 5/İ bendi seçilerek hekim başlatılıyordu ve adına düzenlenen çalışma belgesinde “Ek Madde 5/İ Geçici Kadrolu” ibaresi yer alıyordu. Bu maddeye istinaden çalışan hekimler kadrolu oldukları kurumdan ayrılmaları halinde tekrar kadrolu yer bulmaları için ek süreler veriliyordu ve bu süre zarfında geçici kadrolu oldukları kurumlarda çalışmalarına devam edebiliyorlardı.

25.08.2016 tarihine kadar il dışı çalışacak olan hekimler kadrolu oldukları hastane dışında diğer hastanelerde geçici kadrolu hekim sözleşmeleri imzalayarak çalıştılar.

25.08.2016 tarihinde Ö.H.Y’de yapılan değişiklikle Ek Madde 5/İ maddesi revize edildi ve maddeye ilave olarak; Bu durumda hizmet sunacakları hastane/tıp merkezinin bulunduğu İldeki Müdürlükçe tabip adına ek-12’deki personel çalışma belgesi düzenlenir.” cümlesi eklendi.

Yapılan bu değişiklik ile sadece özel hastanede kadrolu olan hekimlere tanınan bu hak tıp merkezlerinde kadrolu çalışan hekimlere de tanındı. Ve o günden sonra bir kurumda kadrolu çalışan hekimler Ek Madde 5/İ bendine istinaden Geçici Kadro ile çalışmaya başladılar.

Ta ki 22.03.2017 tarihinde yapılan değişikliğe kadar. Günümüze ulaşan Ek Madde 5/E/5 Kurumsal Sözleşme burada yönetmeliğe ekleniyor. Madde aynen şu şekilde Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla, çalıştıkları sağlık kuruluşundaki çalışma saatleri dışında başka bir özel hastanenin acil servis, klinik servis ve ünitelerinde nöbet tutabilir. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır. Özel hastane kadrosunda çalışan tabip ve uzman tabipler, hastanedeki çalışma saatleri dışında 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla kurumsal sözleşme yapılarak diğer özel hastane veya tıp merkezlerinde çalıştırılabilir. Ancak, bu durumda tabip ve uzman tabiplerin muvafakatinin alınması zorunludur. Sözleşme Müdürlüğe bildirilir ve ilgili tabip ve uzman tabiplere çalışma belgesi düzenlenir. Özel hastanenin kadrosunda çalışan sözleşmeye konu tabip ve uzman tabiplerin kadrodan ayrılmaları halinde sözleşme sona erer.” denilmekte idi. Ayrıca Ek Madde 5/İ maddesi aynı şekilde kalmış, herhangi bir ilave veya çıkarma yapılmamıştır.

Bu madde sektörde şu şekilde uygulandı. Özel hastane veya tıp merkezinde kadrolu olarak görev yapan hekim aynı il sınırları içinde veya il dışında çalışmak istemesi halinde Kurumsal Sözleşme İmzalamak zorunda kaldı. Bu sözleşmede kadrolu ve kurumsal sözleşmeli çalışacağı kurumdaki şartları (çalışma günleri, çalışma saatleri, nöbetleri vs.) yazılmakta ve iki kurum yetkili ile hekim imzalamakta idi. Bu yapılan uygulamada kurumlar arasındaki gün ve saat çakışmalarını, il sağlık müdürlüklerinin bazı fikir ayrılıklarını ortadan kaldırdı. Ayrıca bu madde ile ilgili arka plandaki diğer bir husus ÇKYS sistemine tanımlanan Ek Madde 5/E/5 maddesi çok önemli bir rol aldı. Hekimin kadrolu kurumdan ayrılışının yapıldığı anda ne kadar kurumsal sözleşmeli kurum varsa hekim o kurumlardan da ayrılmış oldu çünkü ÇKYS sistemi bu şekilde entegre edildi. Ve dikkat ederseniz yönetmelik maddesi zaten bunu ifade ediyordu.

Yapılan bu uygulama yetkililerce iyi entegre edilmiş, iyi planlanmış gibi görünse de uygulamada büyük problemler çıkarmakta idi. Hasta ve hekim mağduriyeti büyük oranda yaşanmaktaydı. Daha önceki uygulamalarda hekim kadrolu yerden ayrıldığında yeni kadrolu yer bulması için süreler verilmekte idi.  Bu süreler büyük önem taşıyordu, bu süreler içerisinde hasta veya hekim mağduriyeti olmadan sorun çözülüyordu. Ancak Ek Madde 5/E/5’in uygulamasını yukarıda anlattığım üzere hekimin herhangi bir sebepten ötürü kadrolu yerden ayrılması halinde tüm kurumlarından ayrılmış oluyordu.

Ek Madde 5/E/5’in bu şekilde uygulanmasında bir revizyon yapılması gerektiği ile ilgili Sağlık Bakanlığı yetkililerine iletildi, sektörde yaşanan olumsuzluklar anlatıldı. Ve bugün bu konuşmalar ve iyi niyetli yaklaşımlar çerçevesinde hekimin kadrolu çalıştığı kurumdan ayrılması halinde eskiden olduğu gibi 30 gün süre verildi. Bu süre zarfında hekim diğer kurumlarında çalışmaya devam edebilecek ve süre sonunda tekrar kadrolu bir kurumda başlaması gerekecek.

Bu maddenin yürürlüğe girmesine istinaden, hekimler il içi veya il dışı, istediği kadar kurumda çalışabilir mantığı ortaya çıktığından hekimler iller arası veya aynı il sınırları içerisinde iki veya üç kurumda veya dört kurumda çalışmaya başladılar. Tabi her ne kadar özverili çalışan hekimlerimiz ve hastanelerimiz olsa da bu durumun suistimal edildiği de çok geçmeden fark edildi. Bu durumu kontrol altına almak isteyen sağlık bakanlığı yetkilileri 31.05.2019 tarihinde bir değişiklik yaparak Ek Madde 5/İ maddesini yönetmelikten kaldırdılar ayrıca Ek Madde 5/E/5 maddesini de “Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla, çalıştıkları sağlık kuruluşundaki çalışma saatleri dışında başka bir özel hastanenin acil servis, klinik servis ve ünitelerinde nöbet tutabilir. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır. Özel hastane kadrosunda çalışan tabip ve uzman tabipler, hastanedeki çalışma saatleri dışında 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla kurumsal sözleşme yapılarak bir özel hastane veya tıp merkezinde daha çalıştırılabilir. Ancak, bu durumda tabip ve uzman tabiplerin muvafakatinin alınması zorunludur. Sözleşme Müdürlüğe bildirilir ve ilgili tabip ve uzman tabiplere çalışma belgesi düzenlenir. Özel hastanenin kadrosunda çalışan sözleşmeye konu tabip ve uzman tabiplerin kadrodan ayrılmaları halinde sözleşme sona erer." Bu şekilde değiştirdiler.

Yapılan bu değişiklikler sektörde boğulmaya sebebiyet verdi. Hekimlerin çalışma şartları ve kurdukları düzen bozuldu. Yapılan değişikliğe göre hekim kadrolu çalıştığı kurum dışında sadece bir kurumda daha çalışabilecek ve il dışında da çalışamayacaktı. Sektörün tüm planlarını alt üst edecek bir değişiklik oldu. Doktor camiası çalışma haklarının elinden alınmasına, özel sağlık kuruluşları ise yaşanacak olan hasta mağduriyetlerinden ve yapılan yeni yatırımlarının bu şekilde zarara uğratılmasından dolayı tepki gösterdi. Özel sağlık kuruluşlarının bu tepkisinin diğer bir faktörü de kadro sorunu idi. Bakanlığın kadro sorununu çözmediği gibi böyle bir değişiklik yapması kaosa ve büyük tepkiye neden oldu.

Yine ülkemizin yararına çalışmayı seven Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkililerinin bu konuya bir çözüm getirerek bu camiaya büyük bir nefes aldırdı. Sağlık bakanlığı yaptığı bu değişiklikle doktorların ve sektörün gönlünü kazandı.

28.09.2019 tarihinde yapılan son Özel Hastaneler Yönetmeliği değişikliği ile hekimlerin il dışı çalışmalarının önü kararlı bir şekilde tekrar açıldı. Yapılan değişikliğe göre yeni madde “Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla, çalıştıkları sağlık kuruluşundaki çalışma saatleri dışında başka bir özel hastanenin acil servis, klinik servis ve ünitelerinde nöbet tutabilir. Bu tabiplerin nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır. Muayenehaneler hariç planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarında çalışan tabip ve diş tabipleri, Bakanlığın istihdam planlamaları gereğince, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla kadrolu çalıştığı özel sağlık kuruluşu dışında planlama kapsamındaki iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilir. Bu kuruluşlardan bir tanesi kadrolu çalıştığı il dışındaki planlama kapsamındaki bir özel sağlık kuruluşu da olabilir.” denildi.

Yapılan bu değişikliği dikkatlice incelediğimizde;

1. Kurumsal Sözleşme ibaresi kaldırılmış,

2. Hekimin çalışma yeri üç kurum olarak sınırlandırılmış,

3. Hekimin il dışında sadece bir kurumda çalışmasına izin verilmiş,

4. Aynı il sınırları içerisinde üç kurumda çalışmasında engel yok.

Yenilenen Ek Madde 5/E/5 maddesini incelediğimizde göze çarpan noktaları yazdım. Şimdi uygulayacak olursak; bir hekim bir kurumda kadrolu çalışır, ikinci kurumda Kadro Dışı Geçici Kadrolu olarak başlatılır. Daha önce il dışı hekimlerin başlatıldığı gibi gerekli evraklar, izin yazısı ve Kadro Dışı Geçici Kadrolu Hekim Sözleşmesi hazırlanır, EKİP sistemi üzerinde Ek Madde 5/E/5 Kadro Dışı Geçici dayanak maddesi seçilir ve müracaat edilir. Hekim kadrolu kurumunda ayrılması halinde 30 gün süre verilecek ve 30 gün içerisinde tekrar kadrolu bir kurumda çalışması gerekecek aksi takdirde Kadro Dışı Geçici çalıştığı kurumlardan da ayrılmış olacak.

Güncellenen Ek Madde 5/E/5 bendinin sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılarımla.

 

Murat TAŞOVA
MSG Resmi İşlemler ve Ruhsatlandırma Grup Müdürü
0542 605 60 06

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir. İzin alınmadan aktif bağlantı kurulsa bile içerik kullanılamaz. Yapılan alıntılar için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca yasal işlem uygulanacaktır. 

Bu yazı toplam 82088 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim