• BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Bursa 2 °C
  • Antalya 12 °C
  • İzmir 5 °C

Özel hastane ruhsatına haciz konulup, Ruhsat icra yoluyla satılabilir mi

Av.Bülent Özer

Özel hastane ruhsatına haciz konulabilir mi? Ruhsat icra yoluyla satılabilir mi?

 

 

"Ancak işletme ruhsatı (faaliyet Belgesi) nin ekonomik bir değeri yoktur! Dolayısı ile haczi mümkün değildir!"

 

"Haciz ancak borçluya ait olan ve ekonomik değeri bulunan ve yukarıda belirtilen mal, hak ve alacaklara konulabilir!"

 

"Özel Hastanenin  işletme ruhsatına (faaliyet Belgesi) haciz konulabileceği yönünde özel bir düzenleme de yoktur."

 

"Haciz konulabilen bir şeyin cebri icra ile satışının da yapılabilmesi gerekir. İşletme hakkının ruhsatın cebri icrayla satışı düşünülmez."

 

Geçenlerde Özel  bir tıp merkezinin ruhsatının icra yoluyla satılmasına binlerce kişinin başvurduğunu üzülerek okudum!

 

Bu olay üzerine aşağıdaki mahkeme kararını ve beyanlarımı açıklama gereği hasıl olmuştur;

 

1.) Öncelikle hukuk kuralları yoruma açık olmamakla birlikte emredici kurallar olmasına rağmen! ne yazık ki çeşitli mahkemeler/merciler tarafından kanun maddeleri değişik şekilde yorumlanıp, değişik kararlar karşımıza çıkmaktadır, aslında kanun maddesi çok açık olup yoruma kapalı olduğu halde! maddeyi kendine göre yorumlayarak karar veren sayın mahkemelerimizin kararları en nihayetinde adaletin doğru karar mercileri tarafından düzeltilmektedir. Bu konuda adalet sistemimize güvenimiz tam olup yorum farklılığının, kanun düzenleyicilerimizin maddeleri tam ve net bir şekilde anlaşılır şekilde yazmadıklarından kaynaklandığı düşündesindeyim.

 

2.) Konumuz olan Özel Sağlık Kurumlarına ait ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve "hiçbir maddi değeri olmayan" kaliteli bir kağıt parçası olan "Özel Hastane Açma ve Faaliyet Gösterme Ruhsatı" üzerine her hangi bir sebepten dolayı ve her hangi bir icra dairesince haciz konulup konulamayacağı ve bu ruhsatın icra yoluyla mezatta satılıp satılamayacağıdır.

 

3.)  Mevcut durumda bildiğiniz üzere sayın bakanlık 15 Şubat 2008 tarihinden itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde bir çok mevzuat değişikliğine gitmiş ve adeta SAĞLIKTA DEVRİM NİTELİĞİNDE DEV ADIMLAR ATMIŞTIR! Bu adımlar bir çok çevre tarafından olumlu karşılanmakla birlikte, bir çok çevre tarafından da çok sıkıntılı bir dönemin başlangıcı olmuştur!

 

4.) Konunun ayrıntılarını yıllardır birlikte yaşadığımız için uzun uzadıya tekrarlamanın bir anlamı yoktur, bu sebeple en kısa şekilde konumuza dönmekte fayda görüyorum;

 

Aşağıda bir İcra Dairesinin, Özel Bir Hastane ruhsatı üzerine haciz koyduğunu ve Özel Hastane Vekilinin şikayeti üzerine İcra Hukuk Mahkemesinin ÖZEL HASTANE RUHSATI ÜZERİNE HACİZ KONULAMAYACAĞINA VE BU RUHSATIN İCRA YOLUYLA SATILAMAYACAĞINA DAİR KARARINI SİZLERLE PAYLAŞMAYI İSTEDİM, FAYDALI OLMASI DİLEKLERİMLE SAYGILARIMI SUNARIM.

 

Av.Bülent ÖZER

 

 

 

 

T.C.

……………………. 

İCRA HUKUK MAHKEMESİ    

TENSİP TUTANAĞI

 

 

ESAS                                  : 20…/……. Esas

 

HAKİM                                 :……………………………..

KATİP                                  :………………………………

 

DAVACI                                :………………………….SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

VEKİLİ                                  :Av………………………………….  Merkez / ……….

 

 

DAVALI                                 :……………………………………………………..

                                                               

 

VEKİLİ                                   :Av…………………………………………….      

 

 

DAVA                                            :Şikayet

DAVA TARİHİ                                  :00.00.20……….

 

 

 

     Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

 

      GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

     Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle, müvekkili hakkında XXX 1.İcra Müdürlüğü’nün 20XX/XXX Esas sayılı dosyasında, alacaklı yanın talebi üzerine,borçlu müvekkili tarafından işletilmekte olan Özel XXXX Hastanesi ‘nin  işletme hakkı ve işletme ruhsatı üzerine haciz konulduğunu,ancak haczin ekonomik bir değer taşıyan menkul, gayrimenkul mal, haklar ve alacaklar için söz konusu olabileceğini,hastane ruhsatı ve işletme hakkının ekonomik bir değerinin bulunmadığını, hastane ruhsatının icraen  satılmasının da söz konusu olamayacağını, dolayısıyla ruhsat haczinin mümkün olamayacağını, haczin kaldırılması yönünde XX.0X.20XX tarihinde XXX 1. İcra Müdürlüğü ‘ne başvurduklarını, ancak taleplerinin reddedildiğini, tüm bu nedenlerle özel hastane işletme hakkı ve ruhsatı üzerine haciz konulması  yönündeki icra müdürlüğü işleminin iptali ile haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

     Davalı vekili açılan davadan haberdar olarak ibraz etmiş oldukları yazılı beyanlarında: Açılan davayı kabul etmediklerini, hacze konu olan hastanenin devri hususunda anlaşma bulunduğunu , davacının husumet ehliyetinin  olmadığını, özel hastane işletme ruhsatının ekonomik  değerinin bulunduğunu ve haczinin kabil olduğunu, dosyanın duruşmalı olarak görülmesini ve şikayetin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

      XXX 1.İcra Müdürlüğü ‘nün 20XX/XXX Esas sayılı dosyanın incelenmesinde ; Alacaklı  XXX YYY  tarafından borçlular hakkında İlamlı takip yapıldığı , takibin kesinleşmesine müteakip alacaklı vekilinin  xx.xx.20xx tarihinde icra müdürlüğünden borçluya ait olan özel hastane işletme ruhsatının (hastane faaliyet belgesinin) sicil kaydına haciz şerhi konulmasının istendiği, icra müdürlüğünce talebin kabulüne karar verildiği ve xx.xx.20xx tarihinde Özel Hastane işletme ruhsatın (Hastane Faaliyet Belgesi) üzerine haciz şerhi konulması için  T.C. Sağlık  Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ‘ne müzekkere yazıldığı görülmüştür.

 

      İcra dosyasına gönderilmiş olan ve T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenmiş olan xx.xx.20xx tarihli belgeden dosyasında haczin işlenmiş olduğu  anlaşılmıştır.

 

      Tüm dosya kapsamı nazara alındığında, şikayetin halli için duruşma açılmasına lüzum  olmadığı, evrak üzerinden karar verilmesi gerektiği görülmüştür.

 

     Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, xxxxxxxxx 1.İcra Müdürlüğü’nün 20xx/xxx Esas sayılı dosyasında Alacaklı tarafından borçlular ilamlı takip yapılmıştır. Takibin kesinleşmesine müteakip alacaklı vekilinin xx.xx.20xx tarihinde icra müdürlüğünden borçluya ait olan Özel Hastane İşletme Ruhsatının (hastane faaliyet belgesinin) sicil kaydına haciz şerhi konulmasının istenmesi üzerine, icra müdürlüğünce talebin kabulüne karar verilmiş ve xx.xx.20xx tarihinde Özel Hastane işletme ruhsatı (Hastane faaliyet Belgesi) üzerine haciz şerhi konulması için T.C. Sağlık  Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’ne  müzekkere yazılmıştır. İlgili kurumca da haczin işlendiği görülmektedir.

 

     Söz konusu özel hastanenin borçlu şirkete ait olduğu, borçlu şirketin faaliyetinde olduğu hususunda bir ihtilaf yoktur.

 

     Haczin kaldırılmasına yönelik şikayetde borçlunun aktif husumet ehliyeti ve hukuki yarar vardır.Davanın husumetten reddi gerekir yönündeki karşı taraf beyanları yerinde değildir.

     

      Haciz,bir ekonomik değer taşıyan menkul , gayri menkul mal haklar ve alacaklar için söz konusu olabilir. 

 

     Yukarıda denildiği üzere , somut olayda haciz özel hastanenin işletme ruhsatı (Hastane faaliyet Belgesi )üzerine konulmuştur.

 

     Ancak işletme ruhsatı (faaliyet Belgesi ) nın ekonomik bir değeri yoktur.

 

     Dolayısı ile haczi mümkün değildir !

 

     Haciz ancak borçluya ait olan ve ekonomik değeri bulunan ve yukarıda belirtilen mal, hak ve alacaklara konulabilir.!  

 

  Özel Hastanenin  işletme ruhsatına  (faaliyet Belgesi ) haciz konulabileceği yönünde özel bir düzenleme de yoktur.

 

     Haciz konulabilen bir şeyin cebri icra ile satışının da yapılabilmesi gerekir. İşletme hakkının ruhsatın cebri icrayla satışı düşünülmez .

 

     Dolayısıyla somut olayda icra müdürlüğünün bahsi geçen haciz işlemi hukuka uygun değildir. Tüm bu anlatılanlar nedeniyle şikayetin kabulüne  karar verilmek gerekmiştir.

     

HÜKÜM          : Yukarıda Açıklanan Nedenlerle ,

    

     Şikayetin KABULÜ ile xxxxxxxx 1İcra Müdürlüğü ‘nün 20xx / xxx Esas sayılı dosyasında, özel hastanenin işletme ruhsatına  (hastane faaliyet Belgesi) haciz şerhi konulması yönündeki icra müdürlüğü işleminin İPTALİNE , konulan haczin kaldırılmasına,

 

     Peşin alınan harcın yapılan 35.40 TL harç ve tebligat giderinin davalı alacaklıdan alınarak davacıya verilmesine,

      

     160.00 TL. vekalet ücretinin davalı alacaklıdan alınarak davacıya verilmesine

      

     Dair, taraf vekillerinin yokluklarında yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı.xx.xx.20xxx

    

 Katip xxxxx                                                      Hakim xxxxx   

 

 

Av.Bülent ÖZER

Tel : 0535 260 61 97 

Bu yazı toplam 58853 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim