• BIST 1.910,41
  • Altın 777.60177
  • Dolar 13.7044
  • Euro 15.4843
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Bursa 16 °C
  • Antalya 11 °C
  • İzmir 16 °C

Özel Hastaneler Yönetmeliği'de Değişiyor

Av.Bülent Özer

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ’DE DEĞİŞİYOR ! DEĞİŞMEK ZORUNDADIR ! Sayın Özel Hastane , Tıp merkezi ve Dal Merkezi yetkilileri ;gündemdeki üç yönetmelik (biri taslak) birbiri ile tamamen farklı ve tamamen farklı görünse bile , aslında birbirleri ile iç içe geçmiş ve birbirlerini tamamlamak zorunda olan yönetmeliklerdir. Şu an gündemde olan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı” ve yürürlükte olan Özel Hastaneler Yönetmeliği ve yürürlükteki (ATT) yönetmelik , karşılaştırıldığında , açıkça görüldüğü üzere , bu üç yönetmeliğin birbiri ile uyum içinde olmadıkları , fakat uyum içinde olmak zorunda olduğu anlaşılacaktır.

Bu sebeple “Özel Hastaneler Yönetmeliği” de değişmek zorundadır ve değişiyor. “Özel Hastaneler Yönetmeliği” nin değişmesi gereken önemli maddeleri aşağıda belirtilmiştir , bu maddeler birbirleri ile çelişkili olduğundan , kesinlikle değişmek zorundadır , diğer maddelerde de çelişkiler olduğu göz önüne alınacak olduğunda bütünü ile bir değişiklik olacağı kuşkusuzdur , şimdilik sizlere önemli olan maddeleri sunarak tartışmaya açmak istedim , sizler bu yönetmeliklerin içerdiklerini ve sizi etkileyecek hususları benden çok daha iyi bildiğinizden dolayı , hep birlikte aleyhe olan hususları belirleyebileceğimize eminim , yönetmelikler üzerindeki çelişkili maddeler çok fazla olduğundan , hepsini buraya taşımanın sıkıcı olacağını düşündüğümden ve sadece bilgi verme mahiyetinde olduğundan ,Sağlık Bakanlığın yeni yönetmelikleri yayımlamasını beklemekten başka bir çözüm maalesef görünmüyor , saygılarımla.

(ŞU ANKİ HALİ İLE )

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

 

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

g) Komisyon: 10 uncu ve 11 inci maddelerde düzenlenen Özel Hastaneler Teknik Komisyonunu,

 

Bina durumu

 

Madde 10 – Özel hastaneler;

a) Özel Hastane projesi ile Bakanlıktan 9 uncu maddeye göre ön izin alarak ve imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip, hastane veya özel sağlık tesisi olarak yapı kullanma izin belgesi almış olan binalarda,…..

…..Bu türden kısımlar, tıbbî hizmet birimlerinin bulunduğu yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz. (Değişik 21.10.2006/26326)

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hastaneler Teknik Komisyonu

Komisyonun teşkili

Madde 11- Özel hastanelerin ruhsat başvurularının ve ruhsatlarındaki değişiklik taleplerinin dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunların açılmaları, gruplandırılmaları, denetlenmeleri, değerlendirilmeleri ve kapatılmaları ile ilgili tavsiye kararları almak üzere Bakanlıkça bir Özel Hastaneler Teknik Komisyonu oluşturulur.

Bakanlık, gerekli gördüğünde, ruhsatlandırılmış özel hastanelerin yerinde incelenmesini ve değerlendirilmesini de Komisyondan isteyebilir.

 

(KOMİSYON 4 AYDA BİR TOPLANMIYOR)

 

İKİNCİ KISIM

Kuruluş ve Bina Alt Yapı Standartları

BİRİNCİ BÖLÜM

Yer Seçimi, Ön İzin ve Bina Durumu

 

Yer seçimi

Madde 8 – Özel hastaneler;

a) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhî müesseselerden uzak olduğu valilik tarafında yetkilendirilmiş ilgili merci raporu ile tespit edilen,

b) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğu İl Trafik Komisyonu veya Valiliğin yetkilendirdiği ilgili merciler raporu ile belgelenmiş bulunan,alanlarda kurulur." (Değişik 21.10.2006/26326)

Ön izin

Madde 9 – Açılmak istenilen özel hastanenin sahibi tarafından, ön izin için;

a) 8 inci maddede belirtilen şartları taşıdığına dair yetkili merciiden alınmış raporlar,

b) Hastane yerleşimini gösteren, mimar tarafından hazırlanan ve imzalanan tam takım mimari proje içinde;

 

(LÜTFEN DİKKAT , YUKARIDA ÖZEL HASTANE AÇILMASI İÇİN GEREKLİ YER SEÇİMİ , ÖN İZİN VE BİNA DURUMU NE KADAR KOLAY BİR ŞEKİLDE TANIMLANIRKEN , AŞAĞIDA SADECE TIP MERKEZLERİ-VE YENİ YÖNETMELİĞE ALINDIĞI TAKTİDE - DAL MERKEZLERİ İÇİN YER SEÇİMİ VE ÖN İZİN , BİNA DURUMU NASIL BELİRTİLMİŞTİR )

 

 

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Planlanma, Yer Seçimi, Ön İzin, Bina Durumu
,

Uygunluk Belgesi ve Teknik İnceleme Ekibi

Sağlık kuruluşlarının planlanması

MADDE 9- (1) Kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaması ve bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşları ile buralarda istihdam edilecek sağlık insan gücünün Ülke genelinde dengeli dağılımı için, demografik özellikler, halk sağlığının gerekleri, meslekî nitelikleri ve/veya sayısına göre sağlık çalışanı hizmetine olan ihtiyaç, teknoloji yoğunluklu tıbbî cihaz dağılımı ile faaliyette olanların gerçekleştirdikleri tıbbî işlemlerin niteliği ve sayısına göre yeni tıbbî hizmet birimi ilavesine ve sağlık çalışanı artırımına ihtiyaç olup olmadığı gibi kriterler dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça yatırım planlaması yapılır ve sağlık kuruluşlarının bu planlama doğrultusunda açılmasına izin verilir.

 

2) Bakanlıkça yapılacak ve her yılın Aralık ayında ilân edilecek yatırım planlaması kapsamına giren yerler için ilân gününden itibaren en geç on beş gün içerisinde yatırım yapmayı düşünen ilgililer Bakanlığa başvurur. Başvuru sırasında, ilân edilen yerlerden en fazla ikisini tercih edilerek ilânda istenilen belgeler verilir. Başvurular, Bakanlıkça incelenerek planlama esaslarına uygun bulunanlardan başkası tarafından tercih edilmeyen yer tercihi var ise, buraya sağlık kuruluşu yatırımına izni verilir. Aynı yerin birden fazla istekli tarafından tercih edilmiş olması durumunda, istekliler arasında noter huzurunda kur’a çekilir. Yatırım izninden sonra, tıp merkezleri için 10 uncu maddeye göre yer seçimi yapılır ve diğer belgelerle birlikte mimarî projeler değerlendirilerek 11 inci madde uyarınca ön izin verilir.

(3) Yatırım planlaması kapsamında ilân edilen yerlerden hiç tercih edilmeyenlere, kur’a tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlığa başvurulur ve sağlık kuruluşu açma talebinde bulunulur ise, 10 uncu ve 11 inci maddeler doğrultusunda işlem yapılarak ön izin verilir.

(4) Sağlık kuruluşlarını açmak isteyenler, yatırım planlamasına uymak zorundadır. Bu zorunluluğa uymaksızın sağlık kuruluşu yatırımı yapanlara, ön izin verilmesi gerekiyor ise ön izin verilmez ve ayrıca uygunluk belgesi düzenlenmez.

(5) Sağlık kuruluşlarının tıbbî hizmet birimi ilavesi ve sağlık çalışanı sayısının artırımında da yatırım planlamasına uyulur ve bu maddenin ikinci fıkrasındaki usûle göre işlem yapılır.

 

Yer seçimi

MADDE 10- (1) Tıp merkezi binasının bulunduğu alanın, aşağıdaki şartlarda olması gerekir:

a) Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmaması, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhî müesseselerden uzak olduğunun valilik tarafından yetkilendirilmiş merci raporu ile tespit edilmesi,

b) Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun İl Trafik Komisyonu veya Valiliğin yetkilendirdiği ilgili merciler raporu ile belgelenmiş bulunması.

c) İmar mevzuatına uygun şekilde sağlık tesisi yapılabilecek alan olması.

 

Tıp merkezlerinde ön izin

MADDE 11- (1) Tıp merkezi açılmadan önce Bakanlıktan ön izin alınması şarttır. Ön izin için;

a) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış belgeler,

b) Tıp merkezinin yerleşimini ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre otopark miktarını gösteren, mimar tarafından hazırlanan ve imzalanan tam takım mimarî proje içinde;

Bina durumu

MADDE 12- (1) Tıp merkezleri, ahşap bina olmamak kaydıyla aşağıdaki binalarda kurulur:

a) Tıp merkezi projesi ile Bakanlıktan 11 inci maddeye göre ön izin alarak ve imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip, tıp merkezi olarak yapı kullanma izin belgesi almış olan binalar,

b) Başka amaçla yapılmakla birlikte, 10 uncu maddedeki şartları taşıyan ve tadilat işleminden önce Bakanlıktan 11 inci maddeye göre ön izin alarak tıp merkezi binasına dönüştürülen ve bu hali ile yapı kullanma izin belgesi almış olan binalar.

 

 

Eğer sıkılmayıp da yönetmeliklerdeki bu ayrıntıları okuduysanız , ne kadar büyük ZORLUKLARIN VE BÜYÜK ÇELİŞKİNİN OLDUĞUNU FARKETMİŞSİNİZDİR.

 

Bu sebeple ; Sağlık Bakanlığı , Özel Hastaneler Yönetmeliğinde de köklü değişikliğe gitmiştir ve Özel Hastanelere ilişkin de büyük değişiklikler yapacaktır.

 

SAĞLIKTA REFORM SÜRECİ … !!! Özel Polikliniklerin sözleşmelerini , üç kurumun (Em.San-Bağkur-SSK) tek çatı altına (SGK) toplanması ve Aile Hekimliğine geçilmesi dolayısıyla , iptal etmesi ile başlamış , ancak bütün Özel Sağlık Kuruluşlarının hakları ,BUNLARA ÖZEL HASTANELER DE DAHİL !!! bir şekilde hükümetin istediği şekilde , REFORM SÜRECİNDE , - artık ne kadar olumlu veya olumsuz olduğu sizin takdirinizde olmakla beraber - değişmeye devam edecektir… Saygılarımla…

 

Av.Bülent Özer

 
İlkiz Sokak No : 12 / 4 Sıhhiye / Ankara
Tel : 0312 230 61 99
Bu yazı toplam 2286 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim