• BIST 2.405,98
  • Altın 976.688
  • Dolar 16.7821
  • Euro 17.5032
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Bursa 21 °C
  • Antalya 27 °C
  • İzmir 28 °C

Özel Tıp Merkezleri Devir İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Yaşar Kaya

Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan ve özel sağlık kuruluşu olarak tanımlanan A Tipi, B Tipi ve C Tipi tıp merkezlerini, A ve B tipi poliklinikleri, laboratuvar, müessese ve muayenehaneler ile bu kuruluşların işletenlerin devir işlemleri günümüzde çokça ve dikkatsizce yapılmaktadır. Devir almak ve devir yapmak isteyen şirket sahipleri en ince detaya kadar karşılıklı olarak kurumla ilgili araştırma yapmalı atıl durumda bulunan kurumları canlandırmalı bu süreçlerde de her iki tarafın zarar görmesini engelleyecek her türlü tedbir alınmalıdır. Buradan da yola çıkarak her türlü devir işlemi yapacak şirketlere kısa bir hatırlatma yapmaya çalışacağız;

Özel Tıp Merkezleri Devir İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular Hakkında Hatırlatma

Tıp Merkezlerinin Devrinde Belirtilen Konular

Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Notlar:

► İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış tıp merkezine ait güncel kapasite formu istenir ve kontrol edilir.

► Devralınan Tıp Merkezinin devreden şirket adına İhtiyati tedbir veya haciz kararının var mı kontroller yapılır.

► Tıp merkezinin bina durumu ile ilgili belediyeden kontroller yapılır.

► İl sağlık Müdürlüğü onaylı personel listesi alınır.

► Yeni sahip şirketle belediye arasında yapılan tıbbi atık sözleşmesi alınır.

► Mesul müdür ile yapılan yeni sahip şirket arasında sözleşme düzenlenir.

► Devreden ve devralan şirketlerin yönetim kurulu kararları düzenlenir.

► Şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil memurluğundan güncel yazı alınır.

► Devreden ve devralan şirketlerin dilekçeleri imza yetkililerinin noter onaylı imza sirküleri her iki tarafta hazırlar.

► Devir sözleşmesinde devir işleminin gerçekleşmeden her iki taraf içinde maddi ödemenin yapılamayacağına dair bağlayıcı maddeler konulması gerekir.

► Devir sözleşmesinin noter onaylı yapılması gerekir. (Sözleşmeyi imzalayanların ismi imzası ve kaşesi olmalıdır.)

► Devralan sözleşme ile yerine getirilmesi halinde alınan hizmetlerin (Ambulans, mutfak, laboratuar, çamaşırhane hizmetleri ve sözleşmeyle kullanılan cihazların vs.) kullanımı ile ilgili yeni sahip şirketle sözleşmeler yapılır.

Örnek: Devir sözleşmesi ve dilekçeler aşağıdadır. Dilekçe ve sözleşme konuları değiştirilebilir çoğaltılabilir

Amacımız devir işlemlerinde yönetmeliğe bağlı kalarak tarafların madden ve manen zarar görmelerini en baştan engellemektir.

Yaşar KAYA
Resmi İşlemler Yöneticisi
GSM: 0554 825 78 79

[email protected] 
[email protected] 

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşunun devri madde-34

1-(Değişik:RG-21/3/2014-28948) Her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen özel sağlık kuruluşları devredilemez. 

2-Sağlık kuruluşlarının devri halinde, son dört ay içinde yapılmış denetimde eksiklik ve/veya uygunsuzluğunun bulunmadığı ve hizmet alanlarında değişikliğin olmadığı durumlarda, Teknik İnceleme Ekibi tarafından yerinde incelemenin tekrarlanmasına gerek olmadan EK-1/b’deki belgeler değerlendirilerek, devralan adına ruhsatname düzenlenir.

3-Sağlık kuruluşunu devralan kişi, kesin devir tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde ruhsat almak amacıyla Müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devralan kişi adına Bakanlıkça ruhsat düzenleninceye kadar, ancak eski işleteninin ve mesul müdürünün sorumluluğunda sağlık kuruluşu faaliyetine devam edebilir.

4-Sağlık kuruluşunu devralan kişi, kesin devir tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde ruhsat almak amacıyla Müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devralan kişi adına Bakanlıkça ruhsat düzenleninceye kadar, ancak eski işleteninin ve mesul müdürünün sorumluluğunda sağlık kuruluşu faaliyetine devam edebilir.

5-Devir yapılmasına rağmen, on beş iş günü içinde başvuru yapılmadığının ruhsat düzenlemesi sırasında veya sonrasında belgesiyle tespiti halinde, devralan adına ruhsat düzenlenmesi işlemlerine devam edilir. (Mülga cümle:RG-3/7/2014-29049) (…)

6-Sağlık kuruluşunun denetimi sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayı devralan, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Denetim sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayı devredene verilen süre, devralanın talebi halinde yeniden verilir. Sağlık kuruluşunun faaliyetinin durdurulması halinde devralan, faaliyet durdurma süresinin tamamlanmasını beklemek zorundadır.

7-Sağlık kuruluşunun aynı ilçe sınırları içinde başka bir adrese nakledilmek istenmesi halinde, tıp merkezi binası için ön izin alınması şartıyla, nakil talep dilekçesi ve EK-1/c’deki belgelerle birlikte Müdürlüğe başvurulur. Başvuru, 13 üncü madde uyarınca değerlendirilir ve ruhsat düzenlenir.

8- (Ek:RG-11/7/2013-28704) A veya B tipi tıp merkezleri C tipi tıp merkezine dönüşemez.

 


DİLEKÇE ÖRNEĞİ;

 

İl Sağlık Müdürlüğü

15-08-2015

 

Sayı:2015 /........
Konu: Özel (A,B,C tipi) Tıp Merkezi Sahiplik Değişikliği Hk.

 

............................................................. .........../İstanbul adresinde ......... Sağlık Ltd. Şti. sahipliğinde faaliyet gösteren Özel (A,B tipi) Tıp Merkezimizin, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğine göre ............ Sağlık Ltd. Şti şirket ismi ile faaliyet gösteren Özel (A,B tipi) Tıp Merkezi sahipliğine devredilmesi, adına düzenlenmiş olan .. sayılı Özel (A,S tipi) tıp Merkezi açılış ruhsatı ve faaliyet izin belgesinin iptal edilerek yerine ...... Sağlık Hizmetleri Şti şirket sahipliğinde faaliyetine devam etmek üzere …. ruhsat numarası ve …… açılış tarihi değişmeksizin Özel (A,B tipi) tıp Merkezi açılış ruhsatının ve faaliyet izin belgesinin düzenlenmesi hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederim.

Saygılarımla,

 

Ekler

Dilekçe
Yönetim Kurulu Kararı noter onaylı
Devir sözleşmesi noter onaylı
İmza Sirküsü Noter Onaylı
Ticaret sicil gazetesi
Kapasite formu
Vs…………

 


 

TIP MERKEZİ DEVİR TAAHHÜD SÖZLEŞMESİ  

SÖZLEŞME MADDELERİ VE HÜKÜMLER

Madde-1 Taraflar

Bir tarafta …….. Sağlık Ltd. Şti. (Özel …… Tıp Merkezi (………………………………….
……/ İstanbul)) (bundan böyle “DEVREDEN’’  olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………………………………. ……../İstanbul  adresinde ……. Sağlık Hizmetleri Şti.. (bundan böyle ‘’ DEVİR ALAN’’ olarak anılacaktır) bir araya gelerek işbu Devir  Taahhüt Sözleşmesi’ni (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) imzalamışlardır.

Taraflar bu mukavelede bildirmiş oldukları adresleri yasal tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. İkametgâh değişikliği yazılı olarak bildirmedikçe bu adrese yapılacak tebligat geçerli olup, Tebligat kanununun 21.ve 35. Maddelerinin uygulanmasına peşinen rıza gösterir.

Madde-2: Sözleşmenin Konusu

İş bu Sözleşmenin konusu; ……………………………  uygunluk belgesinin, buna bağlı haklarıyla birlikte, devredilmesi yönünde ilgili kararın çıkması akabinde …….. Sağlık Hizmetleri A.Ş ye devredilmesinin koşullarını ve bu devre ilişkin yapılması gereken her türlü hukuki ve idari işlemlerin yapılması ve sonuçlandırılması iş ve işlemlerin düzenlenmesidir.

Madde-3 : Devir Bedeli Ve Ödeme Zamanı

DEVİR BEDELİ: Tıp Merkezi devir bedeli olarak TOPLAM … TL üzerinden anlaşma sağlanmış olup, bu ücret, noterde yapılacak sözleşme sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından işlemin onaylanıp ÇKYS-SKYS sisteminde uygunluk belgesinin ….. Sağlık Hizmetleri A.Ş. üzerine işlendikten uygunluk belgesinin düzenlenmesinden ve bu sağlık müdürlüğünde görüldükten sonra peşin olarak ödenecektir.

Madde-4 : Devreden’in Hak Ve Sorumlulukları :

a) DEVREDEN; iş bu Tıp Merkezi Devir Taahhüt Sözleşmesi ile, Özel …….. Tıp Merkezi  uygunluk belgesini buna bağlı haklarıyla birlikte, devretmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) DEVREDEN, iş bu sözleşmenin akdedilmesinden sonra, herhangi bir başka gerçek veya tüzel kişi ile, iş bu taahhüt sözleşmesinin konusuna giren, Tıp Merkezi Uygunluk Belgesi ile ilgili herhangi bir taahhüt altına giremez, başkası ile tıp merkezinin devir, taşınması, birleştirilmesi yönünde sözleşme akdedemez. Bu yükümlülüğün aksi yönünde yapılan eylemler bu sözleşmenin MADDE-.6 Cezai Şart başlığı altında düzenlenen hüküm ve ceza-i şartları kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

c) DEVREDEN’ in devre konu tıp merkezi uygunluk belgesi  devir tarihi olan, devre izin verildiği tarihe kadarki, kamu veya özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerden olan her türlü alacakları ve borçları DEVREDEN’e ait olacağı gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kamu Kurum ve Kuruluşları’na kesilen sağlık hizmet fatura alacakları da DEVREDEN’ e ait olacaktır. Aynı şekilde devir tarihine kadarki her türlü özel hukuk veya kamu borçları da DEVREDEN’ in şahsında kalacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

d) DEVREDEN, iş bu sözleşmenin konusunu oluşturan, devir ile ilgili olarak, şirketin gerekli organlarından gerekli izinleri aldığını, iş bu protokol hükümlerini teşkil eden hususların şirketçe de bilindiği ve tarafının bu konuda yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmekle birlikte, devir tarihine kadar da, şirketin Ortaklar Kurulu’ndan devre  ilişkin her türlü kararın alınacağını taahhüt eder.

Madde-5 : Devir Alan Hak Ve Sorumlulukları

a) DEVİR ALAN iş bu sözleşmenin “Madde-3 : devir bedeli ve ödeme zamanı “ başlığı altında yer verilen ödemeleri, o maddede belirtilen şekilde yapacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde-6 : Ceza-İ Şart

a) FESİH EDİLME: Taraflardan herhangi birisi bu sözleşmeden madde  7. de söz edilen  mevzuat değişikliklerinden  kaynaklanan  engellemeler  haricinde vazgeçecek olursa diğer tarafa …………..) tazminat ödemeyi peşinen kabul etmiş sayılır.  Ayrıca  devreden Madde  7 ‘de söz edilen  ücretin  üç günlük iade süresine  uygunluk göstermediği  halde   …………. TL tazminat  ödemeyi peşinen kabul eder.

Madde-7 : Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşme 15-08-2015 tarihinde taraflarca imza altına alınmış olup bu tarihten itibaren geçerlidir. Sözleşmenin imzalandıktan ve İl sağlık Müdürlüğü’ ne evrakların tesliminden sonra 3 aylık sürede devir işlemi ile ilgili bakanlık prosedürleri bitirilmiş, komisyon kararı alınmış olunmalıdır. Kararın olumlu çıkmasına rağmen imzalanmadan dolayı gecikmeler dikkate alınacaktır. Mevzuatlardan kaynaklanan devir işleminin engellenmesi söz konusu olması halinde taraflar birbirine tazminat ödemez.  Ancak devreden almış olduğu parayı üç gün içinde iade ederek sözleşmeyi fesh eder. Üç gün içinde ücret iade edilmez ise MADDE  6 da söz edilen  tazminat maddesi geçerli olur.

Mad.- 8 : Diğer Hükümler

a) Taraflar arasındaki haberleşmelerde, tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri, faks numaraları ve e-mail adresleri kullanılır. Sözleşmede özel bir hüküm bulunmayan hallerde, tarafların faks numaralarına ve e-mail adreslerine birlikte yapılan bildirimler faks ve e-mail mesajının gönderildiği anda diğer tarafın eline geçmiş addedilir.

b) İşbu Sözleşmede sayılan hususlara uyulmaması halinde çıkacak ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

c) İşbu Sözleşme taraflarca sekiz (8) madde ve her iki tarafa birer asıl sureti verilmek koşuluyla 3 nüsha olarak tarihinde taraflarca imza altına alınmıştır.

d) Yalan veya yanlış beyan veren taraf her türlü tazminatı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Devreden                                                                               Devir Alan

Şirket İmza Yetkilileri                                                                                    Şirket İmza Yetkilileri    

Örnek sözleşmedir maddeler artırılabilir değiştirilebilir daha fazla bağlayıcı hükümler konabilir.

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Bu haber veya yazı sadece Sağlık Aktüel (www.saglikaktuel.com) tarafından sağlanan RSS verileri kullanılarak alıntılanabilir. İzinsiz kullanımlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Bu yazı toplam 63785 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim