• BIST 4.976,55
  • Altın 1167.329
  • Dolar 18.8095
  • Euro 20.4417
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Bursa 2 °C
  • Antalya 9 °C
  • İzmir 6 °C

SGK’dan Urfa’daki tıp/dal merkezlerine rekor cezalar!

Av.Bülent Özer

Sayın İlgililer; SGK, Şanlıurfa’dan başlayarak Türkiye’deki tüm Özel Tıp/Dal Merkezlerini ve küçük ölçekli Özel Hastaneleri bitirmek için, SGK'nın tek taraflı olarak düzenleyip önünüze koyduğu (dayattığı) "Özel Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi'ni" dayanak göstererek, (sizleri batırıp/bitirme) uygulamasına Şanlıurfa’dan başlamıştır.

Aşağıda göreceğiniz ceza yazıları bu uygulamaların ilk örnekleri olup, bu cezaların devamının en kısa zamanda hangi merkezlere gideceği bilinmemektedir…

1-)    

14.01.2015

                                                                               T.C
                                              SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
                                                               BORÇ BİLDİRİM BELGESİ
                                                     ŞANLIURFA MUHASEBE BİLDİRİMİ

 BORÇLUNUN

Adı-Soyadı/Unvanı

……………………………………………..SAN.TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL…..

ES-SSK-Bağ- Numarası

………………………………………..7

T.C. Kimlik No.

 

Vergi Kimlik No.

…………………………………………………..7

Adresi

……………………………………………….SİVEREK/ŞANLIURFA

 TAHAKKUK ETTİRİLEN BORÇLAR VE DİĞER BİLGİLER

Borç Aslı

828.460.000,00 TL

Sebebi

05.05.2014 TARİH …………/…./01 SAYILI RAPORA İSTİNADEN

Faiz

9.805.334,78 TL (14/01/2015)

Nispi Borç

 

Önceki Tebligatlar Borç Tutar Toplamı

.00 TL

Tebligat Ücreti

9,00 Tl

Bilirkişi Ücreti

 

Borcun Doğuş Tarihi

20/12/2014

Faiz Başlama Tarihi

 

Ödeme Yeri

Bu borcu bankalarda Online Banka Tahsilatı “Avans-Kişi Borcu-Yersiz Ödeme (TCKN)-20” kodu ile ödeyebilirsiniz.

İtiraz Mercii

 

İtiraz Süresi

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.

Ödeme Süresi

Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay (İtirazlar on iş günü içinde sonuçlandırılır. İtiraz ve itirazı değerlendirme süresi  1 aylık ödeme süresini etkilemez.)

Toplam Borç

838.265.343,78 TL (14/01/2015 tarihi itibariyle)

          Bu belge ile yukarıda tarihi, mahiyeti ve miktarı yazılı olan borç tebliğ edilmiş olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun  96 ncı maddesine istinaden hazırlanan  Fazla veya Yersiz Ödemelerin  Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine  göre ödemesini  rica
                                                                                                             M……A……Ç…
                                                                                                        Sosyal Güvenlik İl.Müdür. Yrd.

NOT:
1)Bu belgede belirtilen borcun ödenmemesi halinde, sürenin bitiminden itibaren beş iş günü içinde, alacağın hükmen
tahsili için, alacak takip dosyasının Kurumu temsile yetkili hukuk birimine gönderilir.

 

838.265.343,78 TL (14/01/2015 tarihi itibariyle) 

TELAFFUZU BİLE ZOR OLAN BİR CEZANIN SGK TARAFINDAN UYGULANMAK İSTENDİĞİNİ GÖRMEKTEYİZ !

SEKİZ YÜZ OTUZ SEKİZ MİLYON İKİYÜZ ALTMIŞBEŞBİN ÜÇYÜZ KIRKÜÇ LİRA YETMİŞSEKİZ KURUŞ…..

TAMI TAMINA       :         838.265.343,78 TL …

HERHALDE DÜNYA ÜZERİNDE BİR REKORA İMZA ATMAKTAYIZ !

2-) İKİNCİ CEZA İSE BUNA GÖRE BİRAZ DAHA DÜŞÜK OLMAKLA BİRLİKTE YİNE DÜNYA REKORU KIRABİLCEK BOYUTTADIR ;

275.096.000,00-TL  (ikiyüzyetmişbeşmilyondoksanaltıbinlira)

 

                                                                               T.C.
                                                   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
                                                    Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
                                                  Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

 

Sayı    :  …………………../………………../……………..                                                   04.11.2014
Konu :   Teftiş Raporu hk cezai işlem                                                                      

İADELİ TAAHHÜTLÜ
             (05.05.2014 tarihli ve ………../SRŞ/…… sayılı rapor)

 

………Sağlık Hizm. …..San. ve Tic. Ltd. Şti.
                                                  ÖZEL ……………..TIP MERKEZİ
                                     ………………………………………………………………………………..
                                                                                           Siverek/ŞANLIURFA

 

Merkezinizin Kurumumuz ile “ Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” bulunmaktadır.

21.02.2013 tarihinde Siverek Noterliği huzurunda işletme hakkını devraldığınız Özel ……..Tıp Merkezi ile ilgili olarak;

Kurumumuz müfettişliğince yapılan inceleme neticesinde düzenlenen  05/05/2014 tarihli ve ………../SRŞ/01 sayılı rapora ilişkin Başkanlık Makamından alınan 00/00/2014 tarihli ve …….. Olurun “ B-Mali Yönden” başlıklı bölümünde; Merkeziniz tarafından sigortalı ve hak sahiplerinin bilgisi dışında T.C. kimlik numaraları kullanılarak sağlık hizmeti sunulmadığı halde kasıtlı olarak ………… adet gerçek dışı muayene girişi, yapılmak suretiyle kuruma fatura edildiği, bu şekilde Kurumumuzun 1.555.485,12 TL zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere 6098 sayılı Borçlar Kanununun 202 numaralı maddesinde; “Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri için Türkiye genelinde dağıtım yapılan gazetelerden birinde yayınlanacak ilanla duyurduğu tarihten başlayarak, onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur. Bununla birlikte, iki yıl süreyle önceki borçlu da devralanla birlikte müteselsil  borçlu olarak sorumlu kalır. Bu süre muaccel borçlar için, bildirme veya duyuru tarihinden, daha sonra muaccel alacak borçlar için ise, muacceliyet tarihinden işletmeye başlar..” hükmü mevcuttur.

Kurumumuz ile Merkeziniz arasında imzalanan 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesinin Zeyilname-2 ile değişik 11.1.12 maddesinde; “Sağlık hizmeti sunulmadığı halde Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde, SHS’na cezanın tebliğ edildiği tarihten önceki son 1 (bir) yıl içerisinde Kuruma MEDULA üzerinden iletilen toplam tahakkuk tutarına göre hesaplanacak aylık ortalama tutarı:
     *100.000 TL (dahil) ye kadar olan sağlık hizmeti sunucuları için 2.000 TL
     * 100.000 TL-  500.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 4.000 TL,
     *500.000 TL-1.000.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 6.000 TL,
     *1.000.000 TL- 2.000.000 TL (dahil) arası olan sağlık hizmeti sunucuları için 8.000 TL,
     *2.000.000 TL ve üzeri olan sağlık hizmeti sunucuları için 10.000 TL tutarından az olmamak üzere,  işlem bedellerinin 5 (beş) katı tutarında.” Cezai şart uygulanır ve tespit edilen fiiller  açıkça belirtilmek suretiyle  SHS’ye tebliğ edilir.” denildiğinden,

10.3 maddesinde “ SHS adına tahakkuk etmiş olan her türlü Kurum alacağı (sigorta prim aslı, işsizlik sigortası prim aslı, cezai şart ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı) ile bu alacaklardan doğacaklar fer’ilere ilişkin borcu bulunması halinde SHS’ye yazı ile bilgi verildikten sonra kanuni faizi ile birlikte Kurumdaki alacağından mahsup edilir ve varsa kalan tutar SHS’ye ödenir.” hükmü yer aldığından;

Ayrıca, “(Zeyilname-2 ile değişik- 21.06.2013), 11.2.6. Bu sözleşmenin (7.6.5) numaralı maddesinde belirtilen hükme aykırı davranıldığının, (11.1.12) numaralı maddesinde belirtilen fiilin işlendiğinin; (11.1.13), (11.1.14), (11.1.15), (11.1.16), (11.1.17), (11.1.18) numaralı maddelerinde sayılan fiillerin kasıtlı olarak gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, gerekli cezai şart uygulanarak SHS yazılı olarak uyarılır. Bahse konu maddelerde belirtilen aynı fiile ilişkin uyarının tebliğ tarihinden bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda SHS ile fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yeniden sözleşme yapılmaz.” Hükmü amirdir.

Yapılan açıklamalara göre; 2012 yılı Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinin, 21/06/2013 tarihinde Zeyilname -2 ile değişen (11.1.15), numaralı maddesinde belirtilen hükümlere ……….. takip için aykırı hareket etmeniz nedeniyle, son bir yıllık fatura ortalama tutarınızın 100.000-TL-500.000-TL (dahil) arasında olduğu saptandığından 4.000,00- T  x………….. =275.096.000,00-TL  (ikiyüzyetmişbeşmilyondoksanaltıbin) cezai işlem uygulanacak olup belirtilen meblağın Kurumumuzda tahakkuk etmiş alacağınızdan ya da Genel Hükümlere göre tahsili cihetine gidileceği, ayrıca Sözleşmenin (11.2.6.) maddesi uyarınca bu durumun 1.Uyarı sayılacağı ve yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde tekrarlanması halinde Sözleşmenizin tek taraflı olarak feshedileceği hususunda;
 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M………..K……. Ç…….
İl Müdürü a.
Merkez Müdür. V.

 

Şanlıurfa ve diğer tüm illerimizdeki Özel Hastane / Tıp ve Dal merkezlerimize önemle duyurulur, saygılarımla.

Av.Bülent ÖZER
Adres : Toros Sokak No : 7 / 5 Sıhhiye /Çankaya / Ankara
Tel : 0312 229 20 76 - Faks : 0312 229 20 96
Cep : 0535 260 61 97
E-mail : [email protected]

Bu yazı toplam 27644 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim