• BIST 110.059
  • Altın 174,736
  • Dolar 4,0867
  • Euro 5,0024
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 15 °C
  • Antalya 17 °C
  • İzmir 19 °C

2016-2017-2018 Yılları Döner Sermaye Bütçe Çağrısı

2016-2017-2018 Yılları Döner Sermaye Bütçe Çağrısı
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 2016-2017-2018 Yılları Döner Sermaye Bütçe Çağrısı konulu 2015/03 sayılı genelge yayımlandı.

 

 T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı :78004154 /010.06.01/15602
Konu: 2016-2017-2018 Yılları Döner
            Sermaye Bütçe Çağrısı

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
GENELGE 2015/03

Birlik merkezleri ve bağlı sağlık tesisleri 2016-2017-2018 yıllarına ait bütçe tekliflerini;

- 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,

- Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,

- 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve gereğince İşletme İdare ve Muhasebe İşlerine Dair 106 Sayılı Döner Sermaye Yönetmeliği,

- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge,

- 11.10.2015 tarih ve 29499 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Orta Vadeli Mali Planda belirtilen 2016-2017-2018 yılları GSYH büyüme oranlarını (2016 yılı için % 4, 2017 yılı için % 4,5 ve 2018 yılı için ise % 5) ve TÜFE oranlarını (2016 yılı için % 6,5, 2017 yılı için % 5,5 ve 2018 yılı için ise % 5) dikkate alarak döner sermaye bütçe sisteminde oluşturur.

Döner sermaye analitik bütçe sistemine girilen bütçeler, sistem tarafından birlik konsolide bütçesine dönüştürülür. ABS (Analitik Bütçe Sistemi) ile EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) arasında entegrasyon çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmanın tamamlanması halinde konsolide bütçe icmalleri, EBYS' ye aktarılarak birlik yöneticileri tarafından elektronik imza uygulanır ve sistem üzerinden Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na gönderilir. EBYS 'ye geçmeyen birliklerde ABS'nden çıktı alınarak birlik yöneticileri tarafından ıslak imza uygulanıp posta/kargo ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı'na gönderilir.

A. BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ

1. Bütçeyle verilen harcama yetkisi, ilgili mevzuatlarla belirtilen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır.

2. Bütçe gelir-gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır.

3. 2016 mali yılı bütçe teklifi hazırlanırken, gelir bütçesi için GSYH büyüme oranları, gider bütçesi için de TÜFE oranları dikkate alınır.

4. Bütçelerde giderlerin gelirleri aşmaması esasına uyulmalıdır.

5. Sağlık tesislerinin bütçelerinden "Gider Bütçesi Dengeleme Payı" ayrılması uygulamasına 2016 yılında da devam edilecek olup, hastanelerin gelir bütçesinin % 5'i, ağız ve diş sağlığı hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinin gelir bütçesinin % 20'si gider bütçesi dengeleme payı olarak ayrılacaktır.

6. Bütçede yer alan gelir-gider toplamları birbirine eşit olmalıdır.

7. Bütçe rakamları oluşturulurken gelir-gider kalemlerinin rakam bölümlerinde kuruş hanesi kullanılmamalıdır. 1 TL'den daha küçük rakamlara yer verilmemelidir.

8. 2016 yılı bütçe tahminleri döner sermaye analitik bütçe sistemine girildiğinde, sistem izleyen iki yılın bütçe tahminlerini otomatik olarak oluşturmaktadır. Sistem 2017 yılı için % 4,5, 2018 yılı için de % 5 GSYH büyüme oranları kullanacaktır.

9. Sağlık tesislerinin ihtiyaçları öncelikli olarak sırasıyla, İl Özel İdaresinde bekleyen ödeneklerden veya YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı), genel bütçe kaynaklarından ve döner sermaye kaynaklarından karşılanacaktır.

10. Gelecek yıllara yaygın yüklenmelerde; sözleşme imzalanmış ise sözleşme bedeli üzerinden, yeni yapılacak ihalelerde ise, belirlenen tahmini maliyet üzerinden ilgili yıla düşen pay kadar yılı bütçesine ödenek konulacaktır.

B. BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ

1. Sağlık tesisleri ve birlik merkezleri bütçe tekliflerini, en seç 19.11.2015 tarihine kadar, döner sermaye analitik bütçe sisteminde oluşturarak genel sekreterin uygunluk onayına sunmalıdır.

2. Genel sekreter tarafından uygun görülen birlik konsolide bütçesi en seç 25.11.2015 tarihine kadar, döner sermaye analitik bütçe sisteminden Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu' na incelenmek üzere gönderilir.

3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından, uygun görülen bütçe taslağı, döner sermaye analitik bütçe sisteminden genel sekreterliklere imza için gönderilir. İki nüsha olarak düzenlenen bütçe icmalleri genel sekreter, mali hizmetler başkanı, idari hizmetler başkanı ve tıbbi hizmetler başkanı tarafından ıslak imza uygulanarak kargo/postayla veya elektronik imza ile imzalanarak EBYS' den en seç 30.11.2015 tarihine kadar, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu onayına sunulur.

C. BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ

1. Yatırım Giderleri

a. Yatırımların (bina bakım-onarım, tıbbi cihaz, mefruşat, makine teçhizat vb.) finansmanı öncelikle, genel bütçe kaynaklarından karşılanacaktır.

b. Yatırım bütçesi belirlenirken; özellikli hizmet genişlemesi (Palyatif Bakım, Yoğun Bakım, Organ Nakli, Kalp Damar Cerrahisi Merkezleri ve Anne Oteli, AMATEM, ÇAMTEM, ÇİM vb.), sağlık tesislerinin gelir-gider dengesi, borç ödeme kabiliyetleri, ertelenen yatırımlar, önceki yıllardaki gider gerçekleşmeleri dikkate alınmalıdır.

c. Cari yıl içerisindeki istisnai (yeni sağlık tesisi açılması, yeni veya ilave klinik açılması, sağlık tesisi taşınması, donanım, işletme vb.) giderler için birliğin teklifi ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun uygun görüşü ile yatırım bütçesi arttırılabilir.

d. 07.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Kanunu gereğince; engelli vatandaşlarımızın durumları göz önünde bulundurularak bina ve açık alandaki her türlü erişimlerini kolaylaştıracak uygulamaların hayata geçirilmesi için yapılacak olan yapım, bakım-onarım ve düzenlemeler için ilgili bütçe kalemlerine ödenek konulması gerekmektedir.

e. Bakanlığımızca yayımlanan "Türkiye'de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023" kitabında belirtilen özellikli hizmet genişlemelerine ait yatırım giderlerinin gerekçeleri açıkça belirtilmelidir.

2. Tıbbi Malzeme İlaç ve Laboratuvar Giderleri

Tıbbi malzeme, ilaç ve laboratuvar bütçesi yapılırken; Orta vadeli mali planda belirtilen GSYH büyüme ve TÜFE oranlan dikkate alınmalıdır. Ayrıca 2015 yılında ve önceki yıllarda yapılan gider gerçekleşmeleri ile 2016 yılı ihtiyaçları ve stok durumları da göz önünde bulundurulmalıdır.

3. Hizmet Alım Giderleri

a. Hizmet alımları bütçesi belirlenirken, 2016 yılı asgari ücret artışı, hizmet genişlemesi, yeni personel istihdamı vb. durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.

b. Devamlılık arz eden hizmetlerde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için yıllara sari hizmet alımı yüklenmeleri dikkate alınarak bütçe belirlenmelidir.

c. Görüntüleme, laboratuvar, fizik tedavi, klinik destek vb. sağlık hizmetleri alımlarında 2015 yılı gerçekleşmeleri, 2016 büyüme ve özellikli hizmet genişlemesi dikkate alınmalıdır.

d. Hizmet alımı ihalelerinin ve yıl içerisindeki giderlerin, ilgili hizmet alımı kalemlerinden yapılmasına dikkat edilmelidir.

4. Personel Giderleri

a. Personel giderleri bütçesi belirlenirken, 2016 yılı memur maaş zammı (% 6 + % 5) oranlarının dikkate alınması, ek ödeme, icap, nöbet ücretleri sosyal haklar vb. giderlerin de dikkate alınması ve ilgili tertiplere bu yönde yeterli bütçe konulması gerekmektedir.

b. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken Sosyal Güvenlik Primi (personel ve işveren payı) giderleri için ilgili bütçe tertibine, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81'inci maddesi gereğince yeterli bütçe konulmalıdır.

c. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81'inci maddesinin (h) bendi gereği ilgili bütçe kalemine yeterli ek karşılık ödeneği konulmalıdır.

d. Cari yıl içerisinde 106 Sayılı Döner Sermaye Yönetmeliğin 36'ncı maddesi gereği personel gider kalemlerinden diğer bütçe kalemlerine aktarma yapılmamalıdır.

5. Kanuni Yükümlülükler Giderleri

a. Kanuni yükümlülükler bütçesi belirlenirken; %1 oranında hazine payı, %5 oranında merkez payı ve % 1 oranında da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) payının ayrılması ve ayrılan toplam payın onaylı bütçesinin %7'si oranında olmasına dikkat edilmelidir.

6. Diğer İşletme Giderleri

a. Diğer işletme giderleri bütçesi belirlenirken; Orta vadeli mali planda belirtilen GSYH büyüme ve TÜFE oranları dikkate alınmalıdır.

b. 3308 sayılı kanunun ve Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre; sağlık meslek lisesi öğrencilerinin pratik bilgi ve becerilerinin artırılması ve uygulama alanında geliştirilmesi için, sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleki beceri eğitimi almaları gerekmektedir. Bakanlığımızca yayımlanan 2007-2 sıra nolu genelge gereği, "Öğrenciye yaşına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemeyecek, sigortası ilgili okul müdürlüğünce ödenecektir." denilmektedir. Bu nedenle, sağlık tesislerinde mesleki beceri eğitimi alan öğrenciler için yapılacak giderler dikkat alınarak bütçe belirlenmelidir.

c. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 413'üncü maddesine istinaden; Bakanlığımızca eğitim verme yetkisi verilen sağlık tesislerinin (Eğitim ve Araştırma Hastaneleri) bütçelerine gerekli görülmesi halinde, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gelir bütçelerinin %1'ini geçmeyecek şekilde bütçe konulmalıdır.

D- BÜTÇENİN KULLANILMASI

1. Bütçenin Serbest Bırakılması

a. Birliklere nakit akışları cari yıl içerisinde global bütçe kapsamında aylık olarak sağlanacaktır.

b. Döner sermaye gelirlerinden; maaş alan personel ödemeleri, sağlık tesislerinde mesleki beceri eğitimi alan öğrenciler, yeni hizmet binasına taşınan sağlık tesisi hizmet alımı personeli artışı, sağlık hizmeti sunumu yasal zorunluluk olan ve nazım hesaplarda takibi yapılan sağlık hizmeti alacakları vb. giderler için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından ödenek serbest bırakılacaktır.

2. Bütçe İhale Onay Belgesi

a. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5. Maddesinde "Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz" hükmü gereğince ilgili bütçe kalemlerinde yeterli ödeneği olmayan mal hizmet ve yapım işleri için ihaleye çıkılamaz.

b. Birlik merkezleri ve bağlı sağlık tesisleri yapacakları her bir ihale karşılığında döner sermaye bütçe sistemindeki İhale Onay Belgesi'ni doldurarak kayıt yapmalıdır. Sistemden alacakları bu belgeyi ilgili ihale dosyasına koymalıdır.

c. İhale onay belgesinin sistemden alınması ile bütçe kalemindeki bloke ve doğrudan temin limitleri aktif hale geçmektedir. Yapılan ihale ve alımların, sözleşme veya fatura kesilmesinden sonra gerekli güncellemeler sistem üzerinden yapılmalıdır.

d. Bütçenin 03.2, 03.8, 06.1 ve 06.7 kalemlerinden ihale onay belgeleri alınırken genel bütçe ve döner sermaye olarak her iki kaynak gösterilmelidir.

e. Birlik merkezleri ve bağlı sağlık tesislerince yapılacak olan bütün ihaleler için, analitik bütçe sistemden "İhale Onay Belgesi" çıktısı alınmadan herhangi bir alım yapılmamalıdır.

f. Birlik muhasebe birimlerince ihale dosyasından referans kod kontrolleri yapılarak,
ödemelerin yapılması zorunludur.

3. Doğrudan Temin Yöntemi

a. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 inci maddesinin (ı) bendi gereği, kamu hastaneleri birlikleri yılı onaylı gider bütçelerinin mal-hizmet-yapım gruplarına konulan toplam ödeneklerin her biri için ayrı ayrı %10'u kadar doğrudan temin yöntemi ile alım yapabilmektedirler. Doğrudan temin limit takiplerinin, birlikler tarafından hem sağlık tesisi hem de konsolide olarak takibi yapılmalıdır.

b. Analitik bütçe sistemi, ihale onay belgesindeki doğrudan temin ve diğer alım usullerine ait tutarları ilgili bütçe kaleminden bloke ederek raporlamaktadır.

c. Birlik konsolide bütçesinin mal, hizmet veya yapım gruplarında gerekli olması durumunda %10 doğrudan temin limit artırma talebi, limit aşımı yapılmadan önce "Ek-O.2" başvuru formu ıslak imzalı olarak resmi yazı ekinde Kamu İhale Kurumu' na sunulmak üzere Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu' na gönderilmelidir. Kamu İhale Kurumu'nca verilen karar doğrultusunda % 10 doğrudan temin limit artışı işlemi tesis edilmektedir.

4. Bütçeden Yapılacak Tenkisler

Kamu hastaneleri birliklerine (birlik merkezleri ve bağlı sağlık tesisleri) cari yıl içerisinde genel bütçe kaynaklarından gönderilecek her türlü taahhüt edilen ödenekler ile merkezi satın alma kapsamında alınan ve sağlık tesislerine gönderilen tıbbi cihazların bedelleri, mali yılı onaylı döner sermaye bütçesinin ilgili kalemlerinden tenkis (kesinti) edilecektir.

5. Bütçe Aktarmaları

Sağlık tesisleri ve birlik merkezi bütçelerinde yapılacak olan bölüm içi aktarmalar Genel Sekreterlik Makamınca, bölümler arası aktarmalar ise Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı tarafından onaylanmaktadır.

6. Sağlık Tesisleri Arası Aktarma

Genel sekreterlik, sağlık tesislerinin gelir/gider ve verimlilik değerlendirme kriterlerini gözeterek, ayrıntılı gerekçe belirtmek suretiyle birlik içi bütçe aktarma işlemi talebinde bulunabilir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığımızca yapılan inceleme sonucunda talebi uygun görülen birliklerin sağlık tesisleri arası aktarmaları döner sermaye analitik bütçe sistemi üzerinden yapılır. İşlem yapılan sağlık tesislerinin bütçe icmali çıktıları alınarak birlik tarafından ıslak imza veya elektronik imza ile onayları yapılır.

7. Ek Bütçe Talepleri

Birlik merkezi ve bağlı sağlık tesislerinin ek bütçe talepleri gelir/gider artışları kadar olmalıdır. Ek bütçe taleplerinde gelir kaynağının gösterilmesi zorunludur. Gelir veya öngörülemeyen gider artışlarından kaynaklanan ek bütçe talepleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığınca uygun görülmesi halinde kabul edilecektir. Birlik konsolide ek bütçe onayları Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığınca, sağlık tesisleri ek bütçe onayları ise genel sekreterliklerce ıslak veya elektronik imza uygulanır.

E- BÜTÇENİN TAKİBİ

1. Sağlık tesislerinin gelir / gider gerçekleşmeleri "Analitik Bütçe Sistemi" ve "Tek Düzen Muhasebe Sistemi" üzerinden izlenebilmektedir.

2. Kamu hastaneleri birliklerinde Mali Hizmetler Başkanlığı tarafından birlik merkezlerinin ve bağlı sağlık tesislerinin aylık gelir ve gider gerçekleşmeleri takip edilmelidir. Gelir/gider gerçekleşmeleri onaylı mali yıl bütçeleri ile karşılaştırılarak, yılsonu hedefleri kontrol edilmeli ve gerekli durumlarda bütçe revizyonu yapılmalıdır.

F- TASARRUF YAPMA VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN

a. 2013 yılında uygulamaya konulan "Tasarruf Yapma ve İsrafı Önlemeye Yönelik Yıllık Plan" hazırlanması uygulamasına 2016 yılında da devam edilecektir. Kamu hastaneleri birlikleri genel sekreterliklerince konsolide olarak; "Yatırım Giderleri", "İlaç ve Tıbbi Malzeme Giderleri", "Personel Giderleri" ve "Diğer İşletme Giderleri" için hazırlanan planlar 2016-2017-2018 bütçe teklifleri ile birlikte Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı' na gönderilmelidir.

b. Tasarrufa yönelik yapılan iyileştirme çalışmalarının, Analitik Bütçe Sistemi'nde açılan "Tasarruf Bilgi Formu" na girişlerinin yapılması sağlanmalıdır.

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesi (g) bendinde; genel sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları "İlgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak."

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 9. maddesi 4. bendinde harcama yetkilisinin (genel sekreter) yetki ve sorumlulukları "Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve ilgili mevzuata göre yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur." şeklinde düzenlenmiştir.

Kamu hastaneleri birliği genel sekreterliklerinin mali yılı muhasebe işlemleri ile 2016-2017-2018 yıllarına ait bütçe teklifleri yukarıdaki belirtilen hususlar ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda hazırlanarak en seç 30.11.2015 tarihinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı' nda olacak şekilde, ıslak imzalı / elektronik imzalı olarak gönderilmesi hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.

Yrd. Doç.Dr. Hakkı Yeşilyurt
Kurum Başkanı

EKLER:
1-Birlik Bütçesi İş Akış Şeması (1 sayfa)
2-Bütçe Hazırlama Rehberi (2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:                                                                     
Bilgi:
89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği             Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

Genelgenin aslı ve ekleri için tıklayınız 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 6150 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim