• BIST 10471.32
  • Altın 2438.986
  • Dolar 32.5101
  • Euro 35.0303
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Bursa 19 °C
  • Antalya 24 °C
  • İzmir 25 °C

Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Genelgesi

Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Genelgesi
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2015/11 sayılı Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri Genelgesi yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 14500235/010.06.02/450                  25.03.2015
Konu: Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmetleri

………………………………………….

 

GENELGE
2015/11

Madde ilişkili suçlardan adli işlem gören ve madde kullanım bozukluğu olan hastaların topluma kazandırılmalarını teminen yeni bir yaklaşımı ortaya koyan ‘Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri’ uygulamaları Ülkemizde 2006 yılı itibariyle faaliyete geçmiş ve ilerleyen yıllarda madde bağımlılığı tanı ve tedavisine olumlu bir katkı sağlamıştır.

Denetimli serbestlik; suç işleyen kişinin toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza sistemidir. Bu nedenle Mahkeme/Cumhuriyet Savcısı kişinin öncelikle tedavi edilmesini ve tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaktan korunmasını sağlamak amacıyla kişi hakkında ‘Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri’ verebilir.

Bu kişilere sunulacak sağlık hizmetleri 2006/19 ve 2009/82 sayılı Genelgelerimiz ile düzenlenmiş idi. Türk Ceza Kanunun 191. maddesinde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak mezkûr genelgelerin günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesine ve denetimli serbestlik tedavi hizmetleri kapsamında madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde verilecek ileri tedavi hizmetlerinin standart bir şekilde sunulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bundan böyle sağlık tesislerinde denetimli serbestlik tedavi uygulamaları aşağıdaki düzenlemeler doğrultusunda yürütülecektir.

Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmeti:

Bu hizmet, her ilde belirlenen kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yer alan yataklı sağlık tesislerinde verilir. İl Sağlık Müdürlüğü, denetimli serbestlik kapsamında verilecek tedavi hizmeti ihtiyacını Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin de görüşünü alarak değerlendirir ve tedavi hizmetini verecek sağlık tesisini belirler.

İl Sağlık Müdürlüğü, belirlenen sağlık tesisini, personel, poliklinik, çok amaçlı grup terapi alanı, numune alma odası ve laboratuvar alt yapısı bakımından inceler. Şartları taşıyan sağlık tesisini denetimli serbestlik tedavi hizmeti vermesi için Valilik Onayı ile görevlendirir ve Bakanlığa bilgi verir.

Denetimli serbestlik vakalarının yoğun olduğu illerde bu vakaların iş ve işlemlerini yürütmek için sağlık tesisi, personel ya da poliklinik sayısı arttırılabilir.

Madde bağımlılığı tedavi merkezilerinde aynı zamanda denetimli serbestlik tedavi hizmeti verilebilir.

Personel Durumu:

Denetimli serbestlik tedavi hizmetlerinde, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya anılan uzman hekim müdavisinde diğer hekimler ile psikolog/sosyal çalışmacı, hemşire/sağlık memuru, sekreter ve güvenlik personeli görev yapar.

Fiziki Şartlar:

a. Denetimli Serbestlik Polikliniği:

Sağlık tesisince, hizmetin görülmesine uygun bir poliklinik odası tahsis edilir. Ayrıca, hastane bilgi yazılım sistemleri üzerinden ‘Denetimli Serbestlik Polikliniği’ tanımlanır.  Denetimli serbestlik hastalarının kayıt ve raporlama işlemleri bu poliklinik üzerinden yürütülür.

b. Çok Amaçlı Grup Terapi Alanı:

Altı oturumluk eğitim programının yapabileceği en az 20 metrekare büyüklüğünde, görsel ve işitsel materyal bulunan gerekli donanıma sahip bir oda veya salon ayrılır.

Grup terapisinde kullanılacak basılı doküman sağlık tesisi yönetimince sağlanır.

c. Tıbbi Laboratuvar:

Bakanlığımızın “Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği” ile “Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki Tıbbi Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge” si doğrultusunda, yeni ve yaygın kullanılan uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri de saptayabilecek uygun laboratuvar alt yapısı kurulur ve numune alma odası oluşturulur.

d. Arşiv ve Kayıt:

Kayıt, yazışma ve arşiv için gerekli alt yapı sağlık tesisi yönetimince oluşturulur.

e. Güvenlik Tedbirleri:

Bu alanlarda gerekli güvenlik tedbirleri sağlık tesisi yönetimince alınır. 

Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Verilen Kişiler Hakkında Sağlık Tesislerince Yapılacak İşlemler:

A. Genel Hükümler:

Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne Ek:1 resmi yazı ilişiğinde sadece Ek: 2 ve/veya Ek: 4 nihai raporları gönderilir. Tahlil sonuçları ve takip belgeleri hiçbir şekilde gönderilmez.

Hastanın müracaatından nihai raporu verilinceye kadar geçen süreçteki iş ve işlemleri için gerekli takip sistemleri sağlık tesisinde kurulur.

Hasta için oluşturulan tedavi programı, Ek: 3’te yer alan denetimli serbestlik tedavi hizmeti kuralları ve Ek: 6’da yer alan altı oturumluk bağımlılık programı hastaya yazılı olarak tebliğ edilir. Tebliğ edilen belgelerin bir nüshası hastaya verilir. Bu belgeler ve Ek: 5’te yer alan denetimli serbestlik bağımlılık programı değerlendirme formu hastanın dosyasında arşivlenir.

B. Hasta Kayıt ve Kabul:

Hakkında denetimli serbestlik tedavi tedbiri verilen kişiler, denetimli serbestlik tedavi iş ve işlemleri ile yetkili sağlık tesisine yönelik düzenlenen üst yazı sevki ile birlikte önce, sağlık tesisinin evrak kayıt birimine başvurur. Kayıt birimi, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra hastayı denetimli serbestlik tedavi polikliniğine yönlendirir.

Sağlık tesisi hastanın tedavi giderlerini, sosyal güvencesi olması halinde bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu; olmaması halinde ise Bakanlığımızın ilgili mevzuatına göre karşılanması için işlem yapar.

Denetimli serbestlik müdürlüğüne rapor gönderilerek işlemleri tamamlanmış hastalara, müdürlükçe düzenlenmiş yeni bir sevkle başvurmadığı sürece kayıt açılmaz.

C. Klinik Değerlendirme, İzlem, Kişiye Bilgi Verme ve Raporlama:

1. Sevk evrakının geçerlilik süresi beş iş günüdür. Hasta beş iş günü bitimi sonrasında geldiği takdirde, tedaviye alınır. Beş iş günü içerisinde sağlık tesisine başvurmamak tedaviye alınmaya engel değildir.

2. Hekim, ilk görüşmede hastanın psikiyatrik değerlendirmesini ve muayenesini yapar. Klinik görüşmeler ile idrar, kan, tükürük, ter, kıl vb. numunelerle yapılan uyuşturucu ve uyarıcı madde biyolojik numune testlerini bir arada değerlendirerek hastanın tedavi programını oluşturur. Gerekli hallerde ilaç veya psikoterapi gibi ayaktan kısa müdahalelerde bulunur.

Hastaya, tedavi süreciyle ilgili bilgi verir. Oluşturulan tedavi programını ve Ek: 3 denetimli serbestlik tedavi hizmeti kurallarını tebliğ eder. Ayrıca tedavi sürecine uyulmadığında Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesine göre yapılabilecekler hakkında Ek:7’de yer alan bilgileri verir.

3. Belirlenen tedavi programının uzaması halinde, hastaların tedaviye uyumu hakkında Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ayrıca yazılı bilgi verilebilir.

4. İlk muayeneden itibaren ikişer haftayı aşmayacak şekilde yapılan ilk üç muayene ile ilk üç uyuşturucu ve uyarıcı madde biyolojik numune testleri sonucunda, hastaya ilişkin Ek: 2 rapor düzenlenir. Raporun düzenlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önüne alınır:

- Hasta beş iş günü bitimi sonrasında geldiği takdirde, Ek: 2-a raporu düzenlenir. Rapor Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ivedilikle gönderilir.

- Tedavi sürecinde, Ek: 3’te sayılan kurallardan 50 ve üzeri ihlal puanı alanların takibi sonlandırılır ve hakkında Ek: 2-b uyumsuz olduğu tıbbi kanaat raporu düzenlenir. Kural ihlali belge veya tutanak ile tevsik edilerek arşivlenir.

- Klinik muayene ve değerlendirme sonucunda uyumlu ve/veya üç testte de negatif bulgu tespit edilen hastanın erken tam remisyon olduğu düşünülerek Ek: 2-c tedaviye gerek olmadığını bildirir tıbbi kanaat raporu verilir.

- Kapalı cezaevinden gelenlere yapılan ilk tetkikte, uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edilmez ise zorunlu remisyon olduğu düşünülerek Ek: 2-c tedaviye gerek olmadığını bildirir tıbbi kanaat raporu verilebilir.

- Klinik muayene ve/veya laboratuvar testlerinden en az birinde pozitif bulgu tespit edilmesi halinde, Ek: 2-d altı oturumluk bağımlılık programına alınmasına karar verildiğini bildirir tıbbi kanaat raporu düzenlenir.

- Şiddetli kesilme belirtileri nedeniyle bağımlılık programına alınması mümkün olmayan veya ayakta tedavisi düzenlenmiş olmasına rağmen yakınmaları düzelmeyen hastaya Ek: 2-e madde bağımlılığı tedavi merkezine sevkinin sağlanmasının uygun olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporu düzenlenir. Denetimli serbestlik tedavi hizmetinin yataklı madde bağımlılığı tedavi merkezinde verilmesi halinde,  Ek: 10-a tıbbi kanaat raporu düzenlenerek hastanın tedavisine tedavi merkezinde devam edilir.

5. Altı oturumluk bağımlılık programına alınmasına ilişkin tıbbi kanaat raporu düzenlenen hasta hakkında Ek: 6 program içeriği uygulanır. Program oturumları birbirinden bağımsız olup sağlık tesisinde sürekli verilir. Program içeriği ve uygulama takvimi hastaya tebliğ edilir. Hasta, uygulanacak ilk oturuma dâhil edilir ve imza föyü oluşturularak her oturumda imzası alınır.

6. Altı oturumluk bağımlılık programı kapsamındaki psikoeğitsel çalışmalar uzman hekim, hekim, psikolog/sosyal çalışmacı veya hemşire/sağlık memuru tarafından yürütülür.

7. Altı oturumluk bağımlılık programı sonunda, hasta hakkında psikoeğitsel çalışmaları veren personel tarafından, her oturumun ayrı ayrı değerlendirildiği Ek: 5 denetimli serbestlik bağımlılık programı değerlendirme formu düzenlenerek hekime iletilir.

8. Altı oturumluk bağımlılık programı sonunda, hasta hakkında, hekim tarafından, psikiyatrik değerlendirme, muayene, klinik görüşmeler ile idrar, kan, tükürük, ter, kıl vb. numunelerle vücuttan alınan uyuşturucu ve uyarıcı madde biyolojik numune testlerini birlikte değerlendirilerek Ek: 4 rapor düzenlenir. Raporun düzenlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önüne alınır:

- Programa düzenli devam eden ve programının başlamasından itibaren vücuttan alınan uyuşturucu ve uyarıcı madde biyolojik numune testlerinin son üç testi negatif tespit edilen, yapılan klinik muayene ve değerlendirmelerde de tedavi sürecine uyum gösterdiği düşünülen hasta hakkında Ek: 4-a uyumlu olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporu düzenlenir.

- Klinik değerlendirme ve tedavi sürecinde Ek: 3’te sayılan kuralları ihlal edenden 50 ve üzeri ihlal puanı alan hakkında Ek: 4 b-1; uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına devam eden hakkında ise Ek: 4 b-2 tedavi programına uyumsuz olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporu düzenlenir. Kural ihlali belge veya tutanak ile tevsik edilerek arşivlenir.

- Program süresince, tedavi önerilerine uymasına rağmen bağımlılık bulgu ve belirtileri gösteren hasta hakkında Ek: 4-c bağımlılık merkezine sevkinin sağlanmasının uygun olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporu düzenlenir. Denetimli serbestlik tedavi hizmetinin yataklı madde bağımlılığı tedavi merkezinde verilmesi halinde,  Ek:10-a tıbbi kanaat raporu düzenlenerek hastanın tedavisine tedavi merkezinde devam edilir.

D. Tıbbi Laboratuvar İşlemleri:

Klinik muayene ve değerlendirmelerde gerekli görülecek uyuşturucu veya uyarıcı madde analizine yönelik iş ve işlemler, Bakanlığımızın Laboratuvar Hizmetleri Yönetmeliği ile “Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç Ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis Ve Tedavi Merkezlerindeki Tıbbi Laboratuvarların Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Genelge” si uyarınca yapılır.

Erişkin ve Çocuk-Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmeti :

Hakkında denetimli serbestlik kapsamında ileri tedavi görmesi gerektiğine karar verilen hastaların tedavisi yataklı olarak hizmet veren erişkin ve çocuk-ergen madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde yapılır.

Denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından madde bağımlılığı tedavi merkezine sevki sağlanan hasta, sevk edildiği tedavi merkezine yönelik düzenlenen üst yazı ile birlikte önce tedavi merkezinin evrak kayıt birimine başvurur. Kayıt birimi, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra hastayı tedavi polikliniğine yönlendirir.

Madde bağımlılığı tedavi merkezinde, denetimli serbestlik tedavi hizmeti verilmesi halinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden ayrıca sevk istenmez. Hastanın işlemleri mevcut sevk evrakı üzerinden yürütülür.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne rapor gönderilerek işlemleri tamamlanmış hastaya, müdürlükçe düzenlenmiş yeni bir sevkle başvurmadığı sürece kayıt açılmaz.

Sağlık tesisi hastanın tedavi giderlerini, sosyal güvencesi olması halinde bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu; olmaması halinde ise Bakanlığımızın ilgili mevzuatına göre karşılanması için işlem yapar.

Sevk evrakının geçerlilik süresi beş iş günüdür. Hasta beş iş günü bitimi sonrasında geldiği takdirde, tedaviye alınır. Beş iş günü içerisinde sağlık tesisine başvurmamak tedaviye alınmaya engel değildir.

Hekim, ilk görüşmede hastanın psikiyatrik değerlendirmesini ve muayenesini yapar. Klinik görüşmeler ile idrar, kan, tükürük, kıl, ter, vb. numunelerle yapılan uyuşturucu ve uyarıcı madde biyolojik numune testlerini bir arada değerlendirerek hastanın ayakta ya da yatarak tedavi programını oluşturur. Programın hazırlanmasında aşağıdaki hususlar göz önüne alınır.

- Ayakta tedavisi planlananlar için üç ay sürecek ikişer haftayı aşmayacak aralıklarla kontrollerinin yapılabileceği tedavi programı hazırlanır.

- Yatarak tedavi planlananlara ise tedavi bitiminde ek olarak üç ay sürecek ikişer haftayı aşmayacak aralıklarla kontrollerinin yapılabileceği ayrı bir ayakta tedavi programı oluşturulur.

Hekim, hastaya, tedavi süreciyle ilgili bilgi verir. Oluşturduğu tedavi programını ve Ek: 3 denetimli serbestlik tedavi hizmeti kurallarını tebliğ eder. Tebliğ edilen Ek: 3’ün bir nüshası hasta dosyasında arşivlenir.

İlk muayene sonrasında hasta hakkında Ek: 8 rapor düzenlenir. Denetimli serbestlik tedavi hizmetinin yataklı madde bağımlılığı tedavi merkezinde verilmesi halinde Ek: 8 rapor düzenlenmez. Ek: 8 raporun düzenlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önüne alınır:

- Hasta beş iş günü bitimi sonrasında geldiği takdirde, Ek: 8-a raporu düzenlenir. Rapor Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ivedilikle gönderilir.

- Ayakta tedavisi planlananlar için Ek: 8-b üç aylık tedaviye alınmasına karar verildiğini bildirir tıbbi kanaat raporu düzenlenir.

- Yatarak tedaviye alınması planlananlar için ise, Ek: 8-c yatarak tedavisine ve tedavi bitiminde üç aylık ayakta tedavi programına alınmasına karar verildiğini bildirir tıbbi kanaat raporu düzenlenir.

Hekim tarafından, tedavi sonunda, hasta hakkında, psikiyatrik değerlendirme, muayene, klinik görüşmeler ile idrar, kan, tükürük, kıl, ter, vb. numunelerle yapılan uyuşturucu ve uyarıcı madde biyolojik numune testleri birlikte değerlendirilerek Ek: 9 nihai rapor düzenlenir. Raporun düzenlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önüne alınır:

- Programa düzenli devam eden, yapılan klinik muayene ve değerlendirmelerde de tedavi sürecine uyum gösterdiği düşünülen hasta hakkında Ek: 9-a uyumlu olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporu düzenlenir.

- Klinik değerlendirme ve tedavi sürecinde Ek:3’te sayılan kuralları ihlal edenlerden 50 ve üzeri ihlal puanı alanlar hakkında Ek: 9 b-1; uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına devam edenler hakkında ise Ek: 9 b-2 tedavi programına uyumsuz olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporu düzenlenir. Kural ihlali belge veya tutanak ile tevsik edilerek arşivlenir.

Belirlenen tedavi programının uzaması halinde, hastaların tedaviye uyumu hakkında Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ayrıca yazılı bilgi verilir.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne Ek:1 resmi yazı ilişiğinde, ilk muayeneden sonra sadece Ek: 8 rapor ve/veya Ek: 9 nihai rapor gönderilir. Tahlil sonuçları ve takip belgeleri hiçbir şekilde gönderilmez.

Madde bağımlılığı tedavi merkezinde, denetimli serbestlik tedavi hizmetinin verilmesi halinde, hakkında ileri tedavi görmesi gerektiğine karar verilmiş hastanın tedavisine merkezde devam edilir ve Ek: 10 rapor düzenlenir. Tedavi sonunda Ek: 9 nihai rapor düzenlenir. Raporlar Ek:1 resmi yazı ilişiğinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gönderilir.

Bakanlığımızın 2006/19 ve 2009/82 genelgeleri yürürlükten kaldırılmış olup, denetimli serbestlik tedavi hizmetlerinin herhangi bir aksamaya mahal verilmeden tüm sağlık tesislerimizde titizlikle uygulanması hususunda,

Gereğini ve bilgilerini arz/rica ederim.

                                                                                                         

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Bakan a.
Müsteşar

EKLER:
1. 
Resmi yazı örneği (1 sayfa)
2 .
Rapor örneği (1 sayfa)
3. 
Tedavi Hizmeti Kuralları (1 sayfa)
4. 
Rapor Örneği (1 sayfa)
5. 
Değerlendirme Formu (1 sayfa)
6. 
Bağımlılık Programı(1 sayfa)
7. 
Bilgilendirme Formu (1 sayfa)
8. 
Rapor Örneği (1 sayfa)
9. 
Rapor Örneği (1 sayfa)
10. 
Rapor Örneği (1 sayfa)

 

DAĞITIM:
Gereği:                                                                     Bilgi    :
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna                        - Adalet Bakanlığına
- 81 İl Valiliğine                                                         - Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna

 

EK:1

 

…………….. Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne/
………………..Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne

 

İlgi:...............................................tarih ve ................................... sayılı yazınız.

 

 İlgi yazınızla  denetimli  serbestlik   tedbiri  kapsamında   tedavi   amacı    ile  sağlık tesisimize  gönderilen ........................... hakkında düzenlenen rapor ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

 

Sağlık Tesisi Yöneticisi/
Yetki Devredilen Yönetici
İmza

EK:
-Rapor (1 Adet)

Birden fazla rapor aynı yazı ekinde gönderilmesi halinde aşağıdaki şekil kullanılır.

 

 

 

................. Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne/
………………..Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne

 

İlgi: a)..............................tarih ve ................................... sayılı yazınız.
      b) .............................tarih ve ................................... sayılı yazınız.
      c) .............................tarih ve ................................... sayılı yazınız.

 

İlgi a), b), c) …  yazınızla  denetimli  serbestlik   tedbiri  kapsamında   tedavi   amacı    ile  sağlık tesisimize  gönderilen, ........., .........,  ve ........... hakkında düzenlenen  raporlar ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

 

Sağlık Tesisi Yöneticisi/
Yetki Devredilen Yönetici
İmza

EKLER:
Rapor (…. Adet)

 

 

EK:2

RAPOR

………. Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün/Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün ….../........./......... tarihli ve ................................... sayılı yazısı ile denetimli   serbestlik   tedbiri  kapsamında   tedavi   amacı    ile sağlık tesisimize  gönderilen, ………….…. oğlu/kızı ......…/……/……… doğumlu ..............................…………’nun yapılan değerlendirmesinde;

 

 

 a. Adı geçen .….../........./............tarihinde başvurmuş olup, sevk tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde sağlık tesisimize gelmemiştir. Ancak hastaya gerekli tetkik ve tedavi başlanmıştır. Tedavi sonunda ayrıca  bilgi verilecektir.

 

 

 b) Adı geçenin tedavi gereklerine uygun davranmaması nedeni ile uyumsuz olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporudur.

 

 

c) Adı geçenin tedavisine gerek olmadığını bildirir tıbbi kanaat raporudur.

 

 

d) Adı geçenin altı oturumluk bağımlılık programına alınmasına karar verildiğini bildirir tıbbi kanaat raporudur. Program sonunda hastanın durumu hakkında ayrıca bilgi verilecektir.

 

 

e) Adı geçenin, ileri tedavi görmesi gerektiğine karar verilmiş olup Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezine sevkinin sağlanmasının uygun olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporudur.   

 

 

Tarih:  ……./……/…………..
Dr.: …………………………..
İmza :………………………….

 

 

EK:3

Denetimli Serbestlik Tedavi Hizmeti Kuralları

 

Sıra No

Kural

İhlal Puanı

1

Uygun olmayan numune vermek.

50

2

Numuneyi tarif edilen şekilde vermemek.

50

3

Üzerinde madde bulundurmak.

50

4

Tedavi ekibine karşı, küfür etmek, sözel tehdit veya fiziksel şiddette bulunmak.

50

5

Üzerinde kesici, delici alet bulundurmak.

30

6

Randevu veya grup çalışmalarına katılmamak.

25

7

Kendisine veya sağlık tesisinde çevreye zarar verici davranışta bulunmak.

25

8

Randevu veya grup çalışmalarına geç katılmak.

20

9

Tedavi ekibine sözle yanıltıcı davranışta bulunmak.

20

10

Sağlık tesisinde, çevresiyle sözlü kavga etmek veya küfürlü konuşmak.

20

11

Oturumlarda madde kullanımını özendirecek konuşma ve davranışlarda bulunmak.

20

12

Eğitim esnasında, düzeni bozucu sözel veya fiziki davranışta bulunmak.

15

Tedavi sürecinde, sağlık tesisinde sunulan tedavi hizmeti kurallarına uymayan ve toplam 50 ihlal puanı alanın tedavi takibi sonlandırılır.

 

Tedavi kurallarını okudum ve anladım. Kuralları ihlal etmem halinde hakkımda yapılacak işlemleri kabul ediyorum……./…../201… 

 

Tebliğ Eden                                                                                      Tebellüğ Eden

Adı soyadı: Dr.………...…                                                              Adı soyadı: ...………..  
İmza:……………………..                                                               İmza:…………………

 

 

EK:4

RAPOR

……………………………….. Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ….../........./......... tarihli ve ................................... sayılı yazısı ile denetimli   serbestlik   tedbiri  kapsamında   tedavi   amacı    ile sağlık tesisimize  gönderilen, ……………………………………………………..…….... oğlu/kızı......…/……/……… doğumlu ..............................…………’nun yapılan değerlendirmesinde;

 

 

 a) Adı geçenin, altı oturumluk takip ve tedavi programına uyumlu olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporudur.

 

b) Adı geçenin;

 

 1) Tedavinin gereklerine uygun davranmaması nedeni ile,

 

 

 2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına devam etmesi nedeni ile,

 

  tedavi programına uyumsuz olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporudur.

 

 c) Adı geçenin ileri tedavi için madde bağımlılığı tedavi merkezine sevkinin sağlanmasının uygun olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporudur.          

 

                                                                                 

Tarih:  ……./……/……….
Dr.: …………………………..
İmza :………………………….

 

 

EK:5

Denetimli Serbestlik Bağımlılık Programı Değerlendirme Formu

Oturum adı

Uygulayıcının Adı-Soyadı/imzası

İhlal Madde Numarası

İhlal Puanı

Uyum düzeyi

 

Denetimli Serbestlik bilgilendirme ve bağımlılık kavramı

 

Tarih: ….../........./.........

 

 

 

i

j

k

 

Uyuşturucu/uyarıcı maddeler ve etkileri

 

Tarih: ….../........./.........

 

 

 

i

j

k

 

Motivasyon kazandırma

 

Tarih: ….../........./.........

 

 

 

i

j

k

Duygu, düşünce ve davranış döngüsü

 

Tarih: ….../........./.........

 

 

 

i

j

k

 

Tekrar kullanmaya başlamayı önleme

 

Tarih: ….../........./.........

 

 

 

i

j

k

 

İyileşmek

 

Tarih: ….../........./.........

 

 

 

 

i

j

k

 

Program sonucu:

 


Tamamlandı.       

 


 Toplam ihlal puanı:………………….

 

Bağımlılık tedavi merkezine gönderildi.   
  
açıklayın:………………………

 


Diğer,

                                      

Uygulayanın,

Adı-Soyadı     : ………………………
Unvanı           : ………………………  
İmzası           :………………………

         

EK:6                                                 

 

Altı Oturumluk Bağımlılık Programı

 

Oturum Adı ve İçeriği

Uygulama Tarihi

Uygulama Saati

Oturum 1: Denetimli Serbestlik, Bağımlılık ve Özellikleri, Bağımlılık Yapan Maddeler ve Etkileri:    

Denetimli serbestlik hakkında bilgilendirme.

Bağımlılığın tanımı ve özellikleri

Bağımlılık yapan maddeler ve etkileri.

Alkolün sınırları

 

 

Oturum 2: Beyin ve Bağımlık:

Maddenin sinir sistemi üzerindeki etkileri.

Maddenin beyin üzerindeki etkileri

Beyinin maddeye reaksiyonu

Maddenin insan davranışlarına etkisi

 

 

Oturum 3: Bağımlılığın Gelişimi :

Madde kullanmaya başlama nedenleri.

Bağımlılığın gelişim dönemleri.

Bağımlılığı sürdüren etkenler.

Madde kullanmaya başladıktan sonraki olumsuz yaşantılar.

 

 

Oturum 4: Bağımlılığa Yol Açan Etkenler:

Duygular hakkında bilgilendirme.

Kullanmayı tetikleyecek duyguları tanımlayabilme.

Duygu, düşünce ve davranış döngüsü.

Duygular ve madde kullanımı.

Duyguların düşünceye dönmesine izin vermeme.

Yüksek riskli durumlar.

 

 

Oturum 5: Bağımlılıkta Yinelemeyi Önleme:

Madde kullanmayı bırakmanın önemi.

Kaymanın tanımlanması.

Erken kaymanın önemi.

Madde kullanma dürtüsü ve dürtüyle başa çıkma yöntemleri.

 

 

Oturum 6: İyileşmek İçin Gerekli Olan Adımlar:

Hayatı programlamak.

Riskli durumların saptanması ve başa çıkma yolları.

Karar dengesi.

Israrla başa çıkmanın yolları.

 

 

Not: Her oturum sonunda bilgi notu dağıtılabilir.

 

Tebliğ Eden                                                                                  Tebellüğ Eden

Adı soyadı: ….………...…                                                         Adı soyadı: ....………..
İmza:……………………..                                                                İmza:…………………                                                                                              

 

 

EK:7

Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesi kapsamında verilen “Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri” kişiye çeşitli yükümlülükler getirir:

Buna göre;

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alır, kabul eder veya bulundurur ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanırsanız, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirsiniz.

Tedavi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri uygulamasından sonra 5 yıl boyunca bu kapsamdaki suçlardan tekrar yakalanmanız halinde, ceza infazının gerçekleşebileceğini bilmeniz önemlidir.

 

 

EK:8

RAPOR

 

………………………………… Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ….../........./......... tarihli ve ...................................sayılı yazısı ile Denetimli Serbestlik tedbiri kapsamında tedavi amacı ile sağlık tesisimize gönderilen,………….…. oğlu/kızı ......…/……/……… doğumlu ..............................…………’nun yapılan değerlendirmesinde;

 

 

a) Adı geçen,  .….../........./........... tarihinde başvurmuş olup, sevk tarihinden itibaren iş günü içerisinde tedavi merkezimize gelmemiştir. Ancak hastaya gerekli tetkik   ve tedavi başlanmıştır. Tedavi sonunda ayrıca bilgi verilecektir.

 

 

 b)Adı geçenin, üç aylık ayakta tedavi programına alınmasına karar verildiğini bildirir tıbbi kanaat raporudur. Tedavi sonunda ayrıca bilgi verilecektir.

 

 

c)  Adı geçenin, yatarak tedavi görmesine ve yatarak tedavi bitiminde üç aylık ayakta tedavi programına alınmasına karar verildiğini bildirir tıbbi kanaat raporudur. Adı geçen …/…/…… tarihte yatırılmıştır./Adı geçenin …/…/…… tarihinde yatırılması için randevu verilmiştir. Tedavi sonunda ayrıca bilgi verilecektir.

 

Tarih:  ……./……/……….
Dr.: …………………………..
İmza :………………………….

 

EK:9

RAPOR

 

………. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ….../........./......... tarihli ve ................................... sayılı yazısı ile Denetimli   Serbestlik   tedbiri  kapsamında   tedavi   amacı    ile tedavi merkezimize  gönderilen, ……………………………………………………..…….... oğlu/kızı......…/……/……… doğumlu ..............................…………’nun yapılan değerlendirmesinde;

 

 

 a) Adı geçenin, tedavi programına uyumlu olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporudur.

 

b) Adı geçenin;

 

1) Tedavinin gereklerine uygun davranmaması nedeni ile,

 

 

2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına devam etmesi nedeni ile,

 

tedavi programına uyumsuz olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporudur.

 

Tarih:  ……./……/……….
Dr.: …………………………..
İmza :………………………….

 

EK:10

RAPOR

 

 

………. Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ….../........./......... tarihli ve ................................... sayılı yazısı ile Denetimli   Serbestlik   tedbiri  kapsamında   tedavi   amacı    ile tedavi merkezimize  gönderilen, ……………………………………………………..…….... oğlu/kızı......…/……/……… doğumlu ..............................…………’nun yapılan değerlendirmesinde;

 

 


a)Adı geçenin, ileri tedavi görmesi gerektiğine karar verilmiş olup tedavi Merkezimizde tedaviye alınmasının uygun olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporudur. 

 

 
Tarih:  ……./……/……….
Dr.: …………………………..
İmza :………………………….

 

 

 


 b)Adı geçenin, üç aylık ayakta tedavi programına alınmasına karar verildiğini bildirir tıbbi kanaat raporudur. Tedavi sonunda ayrıca bilgi verilecektir.

 

 

c) Adı geçenin, yatarak tedavi görmesine ve yatarak tedavi bitiminde üç aylık ayakta tedavi programına alınmasına karar verildiğini bildirir tıbbi kanaat raporudur. Adı geçen …/…/…… tarihte yatırılmıştır./Adı geçenin …/…/…… tarihinde yatırılması için randevu verilmiştir. Tedavi sonunda ayrıca bilgi verilecektir.

 

 
Tarih:  ……./……/……….
Dr.: …………………………..
İmza :………………………….

 

Genelgenin aslı için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 39249 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim