• BIST 9814.19
  • Altın 2494.399
  • Dolar 32.3553
  • Euro 34.4531
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Bursa 23 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 28 °C

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği
Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği 26 Eylül 2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

26 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29131

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE
SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kurumsal sözleşme imzalamak suretiyle eğitim aile sağlığı merkezlerinde veya eğitim aile hekimliği birimlerinde, aile hekimliği hizmetlerinin sunumunda görev alan eğitici, asistan, aile sağlığı elemanı ve eğitim kurumuna yapılacak ödemeler ve sözleşme esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile sözleşme imzalamış olan eğitim kurumlarını,

b) Kurumsal sözleşme kapsamında görev yapan eğiticileri, asistanları ve aile sağlığı elemanlarını,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,

b) Asistan: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eğitim ve araştırma hastanelerinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi alan ve eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, eğitim aile sağlığı merkezlerinde veya biriminde aile hekimliği hizmeti veren asistan/araştırma görevlisini,

c) Aylık başarı yüzdesi: Asistan ve aile sağlığı elemanının, o ay içinde yaptıkları aşılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere, o ay içinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun belirlediği usûl ve esaslar çerçevesinde yapması gereken aşılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerine orantısının yüz ile çarpımı,

ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

d) Eğitici: Eğitim aile sağlığı merkezinde veya biriminde, tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenen sorumluluğu çerçevesinde, asistanlarca sunulan aile hekimliği hizmetlerini ve bu personelin eğitimlerini koordine eden, öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistan gibi tıpta uzmanlık mevzuatına göre eğitim vermeye yetkili kişileri,

e) Eğitim aile hekimliği birimi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, aile hekimliği hizmeti veren bir asistan ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,

f) Eğitim aile sağlığı merkezi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, bir veya birden fazla asistan ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği ve tamamı eğitim aile hekimliği birimlerinden oluşan sağlık kuruluşunu,

g) Eğitim kurumu: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eğitim ve araştırma hastanelerini,

ğ) Entegre sağlık hizmeti: Kurumca belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve/veya yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,

h) Geçici asistan: Asistanın yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan asistanı,

ı) Geçici aile sağlığı elemanı: Aile sağlığı elemanının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan aile sağlığı elemanını,

i) Geçici eğitici: Eğiticinin yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan eğiticiyi,

j) Gezici sağlık hizmeti: Asistan ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine, Kurumca belirlenen usûl ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,

k) Kanun: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu,

l) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

m) Müdürlük: Halk sağlığı müdürlüğünü,

n) Tavan ücret: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için öngörülen brüt tavan ücreti,

o) Yerinde sağlık hizmeti: Asistan ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini,

ifade eder.

Kurumsal sözleşme esasları

MADDE 5 – (1) Eğitim kurumları ile yapılacak olan kurumsal sözleşme Ek-1’e göre düzenlenir. Bu sözleşmeleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya Üniversite Rektörlükleri ile imzalamaya ve sözleşmeyi sona erdirmeye Kurum yetkilidir. Kurum sözleşme yapma yetkisini valiliklere devredebilir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilgili kuruma; tıpta uzmanlık eğitimi yerleştirme dönemlerinde, tahsis edilen aile hekimliği uzmanı asistan kontenjanı kadar, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi uyarınca sözleşmeli aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi kontenjanı tahsis edilir.

(2) Eğitim aile sağlığı merkezinde ve eğitim aile hekimliği biriminde görev yapacak olan eğitici, asistan ile aile sağlığı elemanları eğitim kurumu tarafından belirlenir ve Kuruma bildirilir. Eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanları izinler, disiplin işlemleri ve kazanç getirici faaliyet yasağı bakımından kendi mevzuatına tabidir.

(3) Eğitim aile sağlığı merkezleri ve eğitim aile hekimliği birimleri, eğitim faaliyetleri haricindeki iş ve işlemleri ile fiziki ve teknik şartlar bakımından 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi kapsamında yapılan denetimlere tabidir. Denetimler neticesinde tespit edilen eksiklik veya uygunsuzluk, gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını temin etmek amacıyla ilgili eğitim kurumuna bildirilir ve eksiklik veya uygunsuzluğun giderilmesi için onbeş gün süre tanınır. Sürenin sonunda aynı uygunsuz durumun devamı halinde ikinci ihtar yapılarak yine onbeş gün süre verilir. Üçüncü kez yapılan denetimde de aynı durumun devam ettiği tespit edilir ise kurumsal sözleşme Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

(4) Eğitim aile hekimliği birimleri ile bu birimlerde görevli asistan ve aile sağlığı elemanlarının hafta içi çalışma süresi, kırk saatten az olmamak kaydıyla 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Eğitim aile sağlığı merkezi, asistanlar ve aile sağlığı elemanları tarafından nöbet tutulması suretiyle hafta içi çalışma süresine ilave olarak cumartesi günleri de sekiz saat hizmete açık tutulur. Bu durumda cumartesi günleri için çalışma saatleri; çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim kurumunca teklif edilir ve müdürlükçe uygun görülmesi halinde onaylanır. Eğitim faaliyetleri sağlık hizmetinin kesintisiz ve etkin sunumunu olumsuz etkilemeyecek şekilde eğitim kurumunca yürütülür. Eğitim aile hekimliği birimlerinde görevli eğiticilerin haftalık çalışma süresi kendi mevzuatına göre belirlenir. Ancak eğitici haftalık asgari on saat eğitim aile sağlığı merkezlerinde hizmet verir.

(5) Eğitim aile sağlığı merkezindeki birimlerde bir eğitici en fazla on birimin (asistanın) sorumluluğunu üstlenebilir. Eğitim kurumunda birden fazla eğiticinin bulunduğu hallerde birimlerin (asistanların) sorumluluğu eğiticiler arasında paylaştırılır.

(6) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde; eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede eğitim kurumunca öncelikle aynı eğitim aile sağlığı merkezinde çalışanlar arasından olmak üzere görevlendirme yapılır. Eğitim aile hekimliği birimleri için ise aynı aile sağlığı merkezindeki diğer eğitim aile hekimliği birimlerinden görevlendirme yapılır. Bu fıkraya göre yapılan görevlendirmeler en geç ilgilinin birimini boşalttığı tarihte müdürlüğe bildirilir.

(7) Asistanın eğitim süresinin tamamlanması, ücretsiz izin kullanması, istifa etmesi ve diğer nedenlerle görevlendirilecek asistan olmaması durumunda birim müdürlüğe devredilir. Bu devir işlemi yapılıncaya kadar aile hekimliği hizmeti doğrudan eğitici tarafından verilebilir. Müdürlüğe devir edilen bu birimlere sekiz ay süre ile eğitim kurumunun hakları korunarak müdürlükçe görevlendirme yapılır ve bu birimler yerleştirmeye açılmaz. Müdürlükçe görevlendirme yapılan sekiz aylık sürenin dolmasını müteakip, eğitim kurumunda aile hekimliği uzmanlık eğitimine başlamış asistan bulunmaması durumunda eğitim kurumu ile yapılmış olan kurumsal sözleşmeden doğan haklar sona erer.

(8) Eğitim kurumları ile yapılacak sözleşmenin süresi iki yıl olup, sözleşme süresi sonunda taraflarca sözleşmenin feshine ilişkin iki ay öncesine kadar yazılı bir bildirimin yapılmaması durumunda sözleşme kendiliğinden yenilenmiş kabul edilir. Eğitim kurumu ile yapılan kurumsal sözleşmenin sona ermesi veya fesih edilmesi durumunda müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.

Eğitim kurumuna yapılacak ödemeler

MADDE 6 – (1) Eğitim aile hekimliği birimlerinde kişi kaydı, görev yapacak asistan için açılan birime yapılır. Eğitim kurumuna yapılacak ödemelerde, eğitim aile hekimliği birim sayısına göre;

a) Bir birim için, kayıtlı kişi başına 5 (beş) TL,

b) İki ila üç birim için, kayıtlı kişi başına 4,5 (dört lira elli kuruş) TL,

c) Dört ve üzeri birim için, kayıtlı kişi başına 4 (dört) TL,

ç) Birden fazla eğitim aile sağlığı merkezinde hizmet sunan eğitim kurumlarında toplam 6 ve üzeri eğitim aile hekimliği birimi için ise kayıtlı kişi başına 5 (beş) TL

esas alınır.

(2) Müdürlük ilgili ödemeyi eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanına yapılacak ödeme bilgileri ile beraber eğitim kurumlarının döner sermaye işletmelerinde bu amaçla açılacak hesaplara aktarır. Aktarılacak tutar her halükarda üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında döner sermaye bütçesinden yapılacak ödemelerden az olamaz.

(3) Kurumca yapılacak ödemelerde aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarının kadroya bağlı ödemeleri eğitim kurumunca ilgili kurum bütçesinden, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olmamak üzere yapılacak ödemeleri ise bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca aktarılan tutarlardan karşılanmak suretiyle ilgili kurumun döner sermaye bütçesinden peşin olarak ödenir.

b) Eğitim kurumunca, Kurum tarafından yapılacak ödemelerden öncelikle asistan, eğitici ve aile sağlığı elemanlarına 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında yapılan ödemeleri ay sonunda 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca döner sermaye bütçesinden yapılacak ödemeler sırasında mahsup edilir.

c) Bu maddede belirtilen ödemeden yararlanan personele, ayrıca 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci ve ek 3 üncü maddeleri ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi ((e) fıkrasının ikinci paragrafı hariç) uyarınca herhangi bir şekilde ek ödeme yapılmaz.

(4) Hizmet verilen eğitim aile sağlığı merkezinin veya biriminin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, onarım, danışmanlık, sekretarya ve benzeri giderleri ikinci fıkra uyarınca aktarılan tutarlardan olmak üzere eğitim kurumunca karşılanır.

(5) Laboratuvar, görüntüleme hizmetleri, tetkik, teşhis ve tıbbi sarf malzemelerine ilişkin giderler ile gezici ve yerinde sağlık hizmetlerine ilişkin giderler ikinci fıkra uyarınca aktarılan tutarlardan olmak üzere eğitim kurumunca karşılanır.

(6) 5 inci maddenin yedinci fıkrası çerçevesinde müdürlüğe devredilen birim/merkez için eğitim kurumuna herhangi bir ödeme yapılmaz.

(7) Eğitim kurumuna, her eğitim aile hekimliği birimi için, birimin açıldığı tarihten itibaren kayıtlı kişi sayısı 2800’e ulaşana kadar en fazla sekiz ay boyunca 2800 kayıtlı kişi üzerinden ödeme yapılır.

Eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler

MADDE 7 – (1) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde ve/veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanına çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır.

(2) Asistana 6 ncı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan tutardan;

a) Kayıtlı kişiler için;

1) Gebeler için (3) katsayısı,

2) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,

3) 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı,

4) 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı,

5) Diğer kişiler için (0,79) katsayısı,

esas alınarak asistan için ödemeye esas puan hesaplanır. Puan hesaplanırken kayıtlı kişiler katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısı ile çarpılır. Bu puanlar toplanarak ödemeye esas toplam puan bulunur. Bu puanın (1,38) değişken katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ödeme yapılır. 4000 üzeri kayıtlı kişi için ödeme yapılmaz.

b) Cumartesi günleri 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hizmete açık tutulan eğitim aile sağlığı merkezinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları günler karşılığında ayrıca tavan ücretin yüzde 2,5’i tutarında ödeme yapılır. Bu günler için ayrıca nöbet ücreti ödenmez.

(3) Eğiticiye 6 ncı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan tutardan; eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan ve kendi sorumluluğunda olan her bir asistana yapılan ödemeden, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenmiş usul ve esaslara göre kesinti yapıldıktan sonra elde edilen toplam tutarın, Ek-2’de yer alan eğitici ödeme tablosunda gösterilen katsayılar ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ödeme yapılır. Eğitim kurumunca, asistan sayısının yetersizliği nedeniyle sadece bir eğitim aile hekimliği birimi açılması halinde ilk sekiz ay boyunca eğitici için hesaplanmış olan brüt ödeme; 2,65 katsayısıyla, iki eğitim aile hekimliği birimi açılması halinde 1,6 katsayısıyla çarpılarak yapılır. Birim sayısı değiştiği ayı takip eden aydan itibaren bu hesaplama yöntemi değiştirilir. Bu hesaplama yöntemi ilk birimin açılışından itibaren sekiz ay süre ile geçerli olur. Cumartesi günleri 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hizmete açık tutulan eğitim aile sağlığı merkezinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları günler karşılığında ayrıca tavan ücretin yüzde 3,5’i tutarında ödeme yapılır. Bu günler için ayrıca nöbet ücreti ödenmez.

(4) Aile sağlığı elemanı için 6 ncı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan tutardan; ikinci fıkranın (a) bendindeki puan hesaplama yöntemi uygulanarak ödemeye esas puan hesaplanır. Bu puanın (0,44) değişken katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ödeme yapılır ancak 4000 üzeri kayıtlı kişi için ödeme yapılmaz. Cumartesi günleri 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hizmete açık tutulan eğitim aile sağlığı merkezinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları günler karşılığında ayrıca tavan ücretin yüzde 2’si tutarında ödeme yapılır. Bu günler için ayrıca nöbet ücreti ödenmez.

(5) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde ve birimlerinde; eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görevi başında bulunamadığında; bu kişilere birinci fıkra uyarınca yapılması gereken ödemelerin, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından fazla olması halinde fazla olan kısmın % 50’si çalışılan gün sayısı ile orantılı olarak sadece görev yapan geçici eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanına ödenir.

(6) Eğitim kurumuna bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasına istinaden ödeme yapıldığı sürece, asistan ve aile sağlığı elemanına yapılacak kayıtlı kişi ödemesi 2800’e tamamlanan kişi için (0,79) katsayısı dikkate alınarak hesaplanır.

Asistan ve aile sağlığı elemanından yapılacak kesintiler

MADDE 8 – (1) Koruyucu hekimlik hizmetlerinden aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı başarı yüzdesine göre eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan her bir asistandan 7 nci maddenin ikinci fıkrasına, her bir aile sağlığı elemanından 7 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre hesaplanan brüt ücretin;

a) Aylık başarı yüzdesi, % 98 - % 97 ise % 2’si,

b) Aylık başarı yüzdesi % 96 - % 95 ise % 4’ü,

c) Aylık başarı yüzdesi % 94 - % 90 ise % 6’sı,

ç) Aylık başarı yüzdesi % 89 - %85 ise % 8’i,

d) Aylık başarı yüzdesi, % 85’ten daha düşük olanlar için % 10’u,

esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar, aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrıdeğerlendirilerek asistana ve aile sağlığı elemanına yapılacak ödemeden düşülür.

(2) Aşılama, gebe, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarda ne şekilde yapılacağı ve kesintilerin usul ve esasları Kurumca belirlenerek duyurulur.

(3) Köy veya mahalle yollarının kar, çığ düşmesi, sel nedeniyle kapanması gibi mülkî idare amirinin takdir edeceği mücbir sebepler veya aşılama, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine rağmen yaptırılmaması gibi nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler, bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.

(4) Bu madde uyarınca asistanlardan yapılacak kesintilerin toplamı, 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca, aile sağlığı elemanlarından yapılacak kesintilerin toplamı ise 7 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan brüt tutarın % 20’sinden fazla olamaz.

(5) Asistan ve aile sağlığı elemanından bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak kesintiler ile 7 ncimaddenin üçüncü fıkrasında yer alan hesaplamalar nedeniyle eğiticilere yapılacak ödemelerde oluşabilecek azalış miktarı eğitim kurumuna yapılacak ödemeden düşülür. Bu madde uyarınca eğitim kurumundan yapılacak kesintilerin toplamı, eğitim kurumuna ödenecek brüt tutarın % 20’sinden fazla olamaz.

(6) Bu maddenin birinci fıkrası dışındaki tüm kesintiler eğitim kurumunca yapılır.

(7) Eğitim aile sağlığı merkezi olmayan aile sağlığı merkezlerinde hizmet veren eğitim aile hekimliği birimlerinin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, onarım, danışmanlık, sekretarya, laboratuvar, tetkik, sarf malzemesi ile benzeri giderleri için eğitim kurumuna ödenmesi gereken tutardan müdürlük tarafından kesinti yapılarak ilgililere ödenir.

Diğer hususlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe bildiriminden itibaren on beş gün içinde yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan Türk Lirası tutarlar ile 7 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan değişken katsayılar tavan ücrette yapılan artış oranında artırılır.

(3) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler, Kurumun resmî internet sayfasında ilan edilir ve asistanlara, eğiticilere, aile sağlığı elemanlarına ve ilgililerine ilan tarihinde tebliğ edilmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 11558 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim