• BIST 107.401
  • Altın 173,640
  • Dolar 4,1031
  • Euro 4,9999
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 16 °C
  • Antalya 20 °C
  • İzmir 21 °C

KPSS 2016/3 sonucunda TKHK'na bağlı hastanelere yerleşen 4/B sözleşmeli personelin göreve başlayış işlemleri

KPSS 2016/3 sonucunda TKHK'na bağlı hastanelere yerleşen 4/B sözleşmeli personelin göreve başlayış işlemleri
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından KPSS 2016/3 sonucunda TKHK'na bağlı hastanelere yerleşen 4/B sözleşmeli personelin göreve başlayış işlemleri hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 86701779-902/2016.5463.2088   29.04.2016
Konu: KPSS-2016/3 Sözleşmeli Personel Alımı

Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS-2016/3 yerleştirme sonuçları 22 Nisan 2016 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

KPSS-2016/3 yerleştirme sonucuna göre Kurumumuza ait pozisyonlara yerleşen adaylara ilişkin bilgiler Bakanlığımız ÇKYS/İKYS sistemine aktarılacak olup, bu bilgilere Sicil - İşlemler - Karar/Onay Sonucu Ayrılış/Başlayış Bilgileri Girişi menüsünden T.C. Kimlik Numarasıyla erişilecektir.

Adayların, istenen belgeler ile birlikte başvurularını almak üzere genel sekreterliklerde başvuru komisyonları teşekkül ettirilecek, ilgili komisyonlarca göreve başlama işlemleri hakkında aşağıdaki hususlara uyulacaktır;

1. Adayların göreve başlama işlemlerine ilişkin başvuruları; 04 Mayıs - 24 Mayıs 2016 tarihleri arasında yerleştirildikleri sağlık tesislerinin bağlı bulunduğu genel sekreterliklerde oluşturulacak başvuru komisyonları tarafından alınacaktır. Adayların bu süre zarfında istenen belgelerle birlikte ilgili komisyonlara (birden fazla genel sekreterlik bulunan illerde Ek-3 Formda belirtilen komisyonlara) başvurmaları gerekmektedir.

2. Adaylar, Ek-1 Formda belirtilen belgeleri hazırlayarak, en geç 24 Mayıs 2016 tarihi mesai bitimine kadar ilgili başvuru komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular salisen yapılacak olup, posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Yerleşen adayların atanmak için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, ilgili komisyonlar tarafından wvvw.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS-2016/3 Tercih Kılavuzundaki nitelik ile şartlar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek-l)'de yer alan "Açıklama ve Uyanlar" dikkate alınarak tespit edilecektir. Komisyonlarca, atanma şartlarını taşımadığı tespit edilen adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

4. Başvuru komisyonları, gerekli incelemenin tamamlanmasına müteakip başvuru sırasında teslim aldıkları bilgi ve belgeler ile komisyon tutanaklarını dosya halinde kurye aracılığı ile adayların yerleştirildiği hastanelere intikal ettirecektir.

5. İlgili komisyonlarca atanma şartlarına haiz olduğu tespit edilenlerin 5510 sayılı Kanuna göre ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine gerekli bildirimleri, adayların yerleştirildikleri hastanelerce yapılacaktır. Yine aynı hastanelerce gerekli bildirimleri yapılan adaylara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre hizmet sözleşmesi imzalattırılarak adayların sözleşmeli personel olarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

6. Atama şartlarını taşıyanlardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecekleri gibi haklarında ayrıca gerekli yasal işlem de yapılacaktır.

7. Ancak, hastalık veya doğumla ilgili mazeretleri nedeniyle başvuru evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde, son evrak teslim tarihi olan 24 Mayıs 2016 tarihi mesai bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

8. Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olan adaylar, bu durumlarını 24 Mayıs 2016 mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde 01 Ağustos 2016 tarihi aşılmamak kaydıyla raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

9. Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar da bu durumlarını 24 Mayıs 2016 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

10. Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar da, başvuru evraklarını son başvuru tarihine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile anılan komisyonlara teslim edebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte direkt olarak Kurumumuza başvurmaları halinde, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet birimlerinde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan hizmet birimlerinde göreve başlatılacaktır.

11. 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/f maddesi hükümleri uyarınca; adaylardan adlî sicil kaydı istenmeyecek, bunun yerine EK-2 dilekçede belirtilen şekilde yazılı beyan istenecektir. Başvuru komisyonları, bu beyanın doğruluğunu adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edeceklerdir.

12. Adayların, adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge getirmeleri durumunda ise bu belgeler, başvuru tarihi itibariyle ilgili mercilerden alınmış olması kaydıyla kabul edilecektir.

13. Adayların, son göreve başlama tarihi 01 Haziran 2016 Çarşamba günüdür. Bu tarihten önce göreve başlama işlemleri tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılabilecektir.

14. Herhangi bir cezai işleme maruz kalınmaması amacıyla sigortalı işe giriş bildirgeleri sözleşmeli personel göreve başlatılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine teslim edilecek, ilgili birim amirlerince bu yönde gerekli tedbirler alınacaktır.

15. 1,2,7,8,9,10 ve 13 üncü maddelerdeki sürelerin aşılması durumunda adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

16. Göreve başlatılacak sözleşmeli personel için, ÇKYS>Sicil>İşlemler>Karar/Onay Sonucu Ayrılış/Başlayış Bilgileri Girişi menüsünden T.C. Kimlik Numarası sorgusu yapılarak bilgileri ekrana getirilecek, başlayış tarihi yazılıp kaydedildikten sonra, hizmet sözleşmesinin dökümü alınacaktır. ÇKYS'den alınmayan sözleşmeler kesinlikle kullanılmayacaktır.

17. Yerleştirilenlerden, müracaatta bulunmayan, herhangi bir nedenle göreve başlamayan/başlatılamayan, hastalık veya doğumla ilgili mazereti nedeniyle daha sonra göreve başlayabilecek durumda olanlara ilişkin bilgiler Karar/Onay Sonucu Ayrılış/Başlayış Bilgileri Girişi menüsüıuleki "Kişi Görevine Başlamadı" bölümünden, gerekli açıklama bölümleri doldurularak en geç 02 Haziran 2016 tarihi mesai bitimine kadar kayıt altına alınacaktır.

18. Hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlayan personelin kimlik bilgileri, tahsil bilgileri ve iletişim bilgileri ile bu bilgilerde meydana gelen değişiklikler (evlenme, boşanma, v.s nedenlerle) Bakanlığımız ÇKYS/İKYS sistemindeki ilgili ekranlardan yerleştirildikleri hastane tarafından güncellenecek ve bu konuda Kurumumuzdan değişiklik talep edilmeyecektir.

19. Kurumumuza bağlı hastane/ağız ve diş sağlığı merkezlerinde istihdam edilecek personelin hizmet sözleşmeleri, kurum adına, hastane yöneticisinin bulunduğu hastanede hastane yöneticisi; hastane yöneticisinin bulunmaması halinde baştabip tarafından imzalanacaktır.

20. KPSS-2016/3 sonucuna göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretleri yerleştirildikleri bütçe türünden karşılanacak, sigorta primlerinin işveren ve personel hisselerine ait (%)'lerinin ödenmesinde 5510 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınacaktır.

21. Sözleşmeli personelin, T.C. Kimlik Numarası, Sicil Numarası olarak kullanılacak, atanmaya esas belgeleri ile özlük dosyaları yerleştirildikleri hastanelerde tutulacaktır.

22. Sözleşmeli personele ilgili birimler tarafından Personel Kimlik Kartı düzenlenerek verilecek, hizmet sözleşmesi sona erenler Personel Kimlik Kartlarını iade edeceklerdir.

Bilgilerinizi ve uygulamaya ilişkin tedbirlerin alınması hususunda gereğini rica ederim.

Dr. Ercan ÖZGÜL
Kurum Ba
şkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

EK: 4 Adet Form (4 Sayfa)

Dağıtım:
69 Kamu Hastaneleri Birliğine


Yazının aslı için tıklayınız

İstenen Belgeler için tıklayınız

Dilekçe Örneği için tıklayınız

Komisyonlar için tıklayınız

Brüt Ücret Cetveli için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 2660 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim