• BIST 1.095
 • Altın 462,689
 • Dolar 7,2274
 • Euro 8,5180
 • Ankara 30 °C
 • İstanbul 30 °C
 • Bursa 31 °C
 • Antalya 33 °C
 • İzmir 33 °C

Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında Genelge (2019/18)

Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında Genelge (2019/18)
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması" hakkında 2019/18 sayılı Genelge yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: 54567092 - 010.06.01 – 6528  11.11.2019
Konu: Sağlık Hizmeti Sunucularının
           Basamaklandırılması
 

GENELGE
2019/18

İlgi: 31/05/2019 tarihli ve 3274 sayılı (2019/10) Genelge

Bilindiği üzere sağlık hizmetleri; koruyucu, tedavi edici ve rehabilite (esenlendirici) edici hizmetler olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırılmaktadır. Bununla birlikte, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Hizmet basamakları ve sevk zinciri'’ başlıklı 70 inci maddesinde yer alan “Bu Kanunun uygulanması bakımından sağlık hizmeti sunucuları birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak Sağlık Bakanlığı tarafından basamaklandırılır. ” Hükmü uyarınca Bakanlığımızca sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması da dikkate alınarak uygulamaya esas olmak üzere sağlık hizmeti sunucularının basamaklandırılması aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

I. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları

(1) Birinci basamak sağlık kuruluşları, ilgili mevzuatında tanımlanan, hastaların ayaktan veya yataklı teşhis ve tedavilerinin yapıldığı sağlık kuruluşlarıdır.

(2) Birinci basamak ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşları şunlardır;

a) Bünyesinde birinci basamak sağlık kuruluşu bulunan ilçe sağlık müdürlüğü.

b) Toplum sağlığı merkezi (TSM),

c) Aile sağlığı merkezi (ASM),

ç) Halk sağlığı laboratuvarı (L1 ve L2),

d) Kurum tabipliği,

e) 112 Acil sağlık hizmeti birimleri,

f) “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimler,

g) İşyeri sağlık ve güvenlik hizmeti sunulan birimler,

ğ) Belediyelere ait poliklinikler,

h) “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan özel poliklinikler,

ı) “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları,

i) Üniversiteler bünyesindeki mediko-sosyal birimler,

j) Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri,

k) 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren eczaneler,

l) Muayenehaneler,

(3) Birinci basamak ayaktan ve yataklı teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan sağlık kuruluşları şunlardır;

a) Entegre ilçe devlet hastanesi (E2 ve E3),

(4) Birinci basamak sağlık kuruluşlarının faaliyet izin belgelerine; ilgili birim tarafından onayı alınmış çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı birimi, enfeksiyon kontrol birimi, entegre

sağlık hizmeti birimi, evde sağlık hizmeti birimi, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi, sıtma savaş dispanseri, verem savaşı dispanseri, sağlıklı hayat merkezi, göçmen sağlığı merkezi, iş sağlığı ve güvenliği birimi, yetkilendirilmiş aile hekimliği birimi, sağlık evi, ilgili mevzuatı kapsamında açılacak benzer birimler bağlı birim olarak eklenir.

II. İkinci Basamak Sağlık Kurumlan

(1) İkinci basamak sağlık kurumlan, ilgili mevzuatında tanımlanan ayaktan veya yataklı teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilen sağlık kurumlandır.

(2) İkinci basamak sağlık kurumlan şunlardır;

a) Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri,

b) Entegre ilçe hastanesi (E1),

c) Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri,

ç) Kamu kurumlarına ait olup Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olan hastaneler, tıp merkezleri ve dal merkezleri,

d) “Özel Hastaneler Yönetmeliği” ne göre ruhsat almış özel hastaneler

e) “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan tıp merkezleri ve dal merkezleri

f) Ağız ve diş sağlığı hastaneleri

g) Diyaliz, üremeye yardımcı tedavi merkezileri, hiperbarik oksijen tedavi merkezleri, tıbbi laboratuvarlar gibi müstakil olarak ruhsatlandırılan tanı ve tedavi merkezleri

(3) İkinci basamak sağlık kurumlarına ait faaliyet izin belgelerine; ilgili birim tarafından açılış onayı alınmış, alkol ve madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezi, çocuk ergen madde bağımlılığı tedavi merkezi, diyaliz merkezi, gebe okulu, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama birimi, obezite merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, semt poliklinikleri, ek hizmet binaları ve benzeri birimler bağlı birim olarak eklenir.

III. Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlan

(1) Üçüncü basamak sağlık kurumlan, ilgili mevzuatında tanımlanan ileri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için yüksek teknoloji içeren ve/veya eğitim ve araştırma hizmetlerinin verilebileceği altyapıya sahip sağlık kurumlandır.

(2) Üçüncü basamak sağlık kurumlan, kurum harici veya il dışından üçüncü basamak sağlık hizmeti ihtiyacı için şevkle gelen hastaların kabulünü yapabilmeli ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir.

(3) Üçüncü basamak sağlık kurumlan ait faaliyet izin belgelerine; ilgili mevzuat çerçevesinde açılış onayı alınmış; bağımlılık arındırma merkezi, bağımlılık rehabilitasyon merkezi, çocuk izlem merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi, diyaliz merkezi, gebe okulu, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezi, obezite merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, semt poliklinikleri, ek hizmet binaları ve benzeri birimler ilgili mevzuat çerçevesinde bağlı birim olarak eklenebilir.

(4) Üçüncü basamak sağlık kuruluşları da kendi içerisinde; 3A ve 3B grubu hastaneler olmak üzere ikiye ayrılır. Üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının alt gruplara göre koşul ve standartları bu Genelgemin ekinde düzenlenmiştir. Ekte yer alan koşul ve standartları taşıyan özel hastaneler 3B Grubu Hastane olarak basamaklandırılır.

(5) Üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılmaya hak kazanan özel hastanelere mevcut yatak sayısının %20’si kadar ek yatak verilir. Yatak sayısının % 15'i kadar uzman hekim kadro ilave edilir. Bu kapsamda verilecek ek kadroların en fazla %25’i yan dal uzman hekim kadrosu olabilir.

(6) Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastaneler doğrudan üçüncü basamak olarak basamaklandırılır. Bunlar dışında üçüncü basamak olmak isteyen sağlık kurumlarının müracaatları Bakanlığa yapılır. Başvuru yapan sağlık kurumlan Bakanlıkça bu genelgenin ekinde yer alan koşul ve standartlar açısından değerlendirilerek basamaklandırılır.

(7) Bakanlıkça üçüncü basamak olarak basamaklandırılmış hastaneler bu genelgenin ekinde yer alan koşul ve standartlar ile izleme ve değerlendirme kriterleri açısından iki yılda bir değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda eksiklik tespit edilen sağlık kurumlarma eksikliklerini gidermeleri için bir yıl süre verilir. Bu süre sonunda söz konusu eksikliklerin giderilmemesi halinde sağlık kurumunun durumuna uygun basamaklandırma yapılır.

(8) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce vakıf üniversitesi ile işbirliği protokolü bulunan hastanelerin SGK ile sözleşmelerine esas teşkil eden mevcut basamaklandırmaları işbirliği protokollerinin süresi sonuna kadar devam eder.

IV. Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Sağlık Hizmet Sunucuları

Bu genelgede belirtilen yukarıdaki basamaklarda yer almamakla birlikte Bakanlıkça ruhsatlandırılmış ve/veya izin verilmiş diğer özelleşmiş tanı, tedavi ve tedarik merkezleri basamaklandırılamayan sağlık hizmet sunucusu olarak kabul edilir.

İş bu Genelgenin yürürlüğe girmesiyle ilgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve uygulamanın bu genelge ile belirlenen basamaklandırma doğrultusunda yürütülmesi hususunu önemle rica ederim.

 

Dr. Fahrettin KOCA
Bakan

EK:
Ek-1 Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarının
Alt Grup Koşul Ve Standartları, İzleme Ve
Değerlendirme Kriterleri (3 sayfa)

DAĞITIM

 • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
 • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
 • Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğün
 • 81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Genelgenin aslı için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 19655 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim