• BIST 105.324
  • Altın 146,596
  • Dolar 3,4727
  • Euro 4,1687
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Bursa 24 °C
  • Antalya 26 °C
  • İzmir 23 °C

Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği

Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği
Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği 23 Ekim 2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği 23 Ekim 2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi;

 

23 Ekim 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28800

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bilgilendirme ve teklif,  sözleşme türleri, ömür boyu yenileme garantisi, katılım sertifikası, plan değişikliği ve geçiş işlemleri, sözleşme iptali, sigorta süresinin sona ermesinden sonraki tedavilere ilişkin genel hükümler ile özel sağlık sigortası tarifesi, sağlık konularında uzman kişi çalıştırma zorunluluğu veaktüerya raporu, hizmet satın alma, sağlık bilgileri ve bilgilerin gizliliği, özel sağlık sigortalarında çalışma esasları ile tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası ürünlerine ilişkin diğer hükümleri kapsamaktadır. Seyahat sağlık sigortası,bu  Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 11, 12, 31/B ve 32 ncimaddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 98 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;  

a) Birlik: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğini,

b) Genel sağlık sigortalısı: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri,

c) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

ç) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

d) Plan: Teminatları, teminat limitlerini ve teminatlar kapsamında Şirketin ödeme yüzdesini veya sigortalı katılım payını gösterir poliçe üzerindeki veya eki bilgiyi,

e) Prim: Şirketin verdiği teminatlar karşılığında sigorta ettirenin ödemesi gereken ücreti,

f) Poliçe: Özel sağlık sigortası sözleşmesini belgeleyen evrakı,

g) SAGMER: Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezini,

ğ) SBGM: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,

h) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

ı) Şirket: Hastalık ve sağlık sigortası branşında faaliyet ruhsatı bulunan Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını,

i) Teklifname: Sigortalı adayına ait bilgileri, istenen teminatları ve prim ödeme planını içeren, sigorta ettiren veya sigortalı tarafından imzalanan, teklif niteliğindeki belgeyi,

j) Teminat: Şirketin, özel sağlık sigortası sözleşmesinde belirtilen riskin gerçekleşmesi halinde sigortalıya vermeyi taahhüt ettiği güvenceyi, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genel Hükümler

Bilgilendirme ve teklif

MADDE 5 – (1) Şirket, özel sağlık sigortası isteyenlere sözleşme yapma kararını etkileyebilecek hususlar hakkında bilgi verir; dürüstlük ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde, sözleşmenin müzakeresi ve yapılması sırasında sigorta sisteminin işleyişine ilişkin teknik konularda yardımcı olur, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin gerekli her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak sağlar, yanıltıcı her türlü hâl ve davranıştan kaçınır.

(2) Şirket, sözleşmenin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında bilgilendirmeye ilişkin ilgili mevzuat kapsamında belirlenen kurallara uymak zorundadır.

(3) Şirket, sigortalının yazılı onayı alınarak, sigortalıyı tedavi eden kişi ve kurumlardan, SBGM’denSGK’danve Sağlık Bakanlığından ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi alma ve belge isteme hakkına sahiptir. Şirket, ihtiyaç görmesi halinde, sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilir. Bahse konu işleme ilişkin masraflar şirket tarafından karşılanır. Şirket, sağlık geçmişi ve bunun dışında kalan konulara ilişkin yazılı sorular sorabilir. Sigorta ettiren, sigortalı ve varsa temsilci, kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür.

(4) Sigortalının şirkete sağlık geçmişi bilgilerine erişim yetkisi vermediği durumlarda, sözleşme sigorta ettirenin, sigortalının ve temsilci aracılığıyla sigorta yapılıyorsa temsilcinin beyanı ve varsa şirketin yazılı sorularına verilen cevaplara dayanılarak yapılır. Sigorta ettiren, sigortalı ve varsa temsilci, kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermek, kendisince bilinen ve şirketin sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmekle yükümlüdür. Şirket, ihtiyaç görmesi halinde, sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilir. Bahse konu işleme ilişkin masraflar sigorta ettiren ve sigortalı tarafından karşılanır.  

(5) Şirketçe sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınması talep edilirse bilgilendirme formunda buna ilişkin masrafların kimin tarafından karşılanacağı hakkında bilgilendirme yapılır.

(6) Teklifname ve bunu tamamlayıcı belgeler ile bilgilendirme formu, sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır.

Sözleşme türleri

MADDE 6 – (1) Sağlık sigortaları; bireysel veya grup sigortaları, yenileme garantili ve/veya yenileme garantisiz sigortalar olarak düzenlenebilir.

(2) Ömür boyu yenileme garantisi, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında verilir. Şirketçe, sözleşme yenilemelerine ilişkin bu Yönetmelikte bahsi geçen ömür boyu yenileme garantisinden farklı taahhütlerin verilmesi mümkündür. Bu durumda verilen yenileme taahhüdünün ömür boyu yenileme garantisinden farklılıkları konusunda bilgilendirme yapılır.

(3) Sigortanın yenileme garantisi içerip içermediği ve yenileme garantisi içeriyor ise kapsamı bilgilendirme formunda, özel şartlarda ve poliçede belirtilir. 

Ömür boyu yenileme garantisi

MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi idoğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür.

(3) Sigortanın yenileme garantisi içerip içermediği ve yenileme garantisi içeriyor ise kapsamı bilgilendirme formunda, özel şaymak zorundadır.

mevcutin-lefcm; lass teşkil&acir 0cmtylzext-indennes New Roman'; text-itext-indent: yeceirenpt; linespan> (2) Ömür boyu yenileme garantisi, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında verilir. Şirketçe, sözleşme yenilemelerine SGK’danve Sağlık Bakanlığından ilgili mevzuat çer&ccednt-size: medium; font-family: 'Times N0ale-hktat satın apntisindemde-align: justify;"> Ömür boyu yenileme garantisi

&nilen y New Roman'; text-itext-in'; text-in"mayhnt: 2 kişi &ccirece0cmz; text-align: justify;"> Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi

 raporu, hizmet New Ronc ve varsa temsib Ömür boyu yenileme garantisi

MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi idoğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür. Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi

edvaı oyedva,tiya&umRum; flm(e-heighn/ay/Time)-align: justify;"> Ömür boyu yenileme garantisi

ı) Şirket: Hastalık ve sağlık sigortası branşında faaliyet ruhsatı bulunan Türkiye’de kurulmuş sil; style="font-size: 9pt;">

&gin-rheigh-align: justify;"> ı) Şirket: Hastalık ve sağlık sigortası branşında faaliyet ruhsatı bulunan Türkiye’de kurulmuş sil; style="font-size: 9pt;">

Ömür boyu yenileme garantisi

Seyah<'; text-ian> Ömür boyu yenileme garantisi

MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi idoğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür. Ömür boyu yenileme garantisi

<-heia; vghght:kildverme,h<'; text-ian>Ömür boyu yenileme garantisi

m;z dvap venttyle="man>

(2) Ömür boyu yenileme garantisi, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında verilir. Şirketçe, sözleşme yenilemelerinn verss="3-NormalYaz" style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: mediGştırma zorunlului: mediNk durumunkoşulı : 0ebilir. Bahse konu işleme irk;bulont-sizs lleme rsize: medium; fz" sGştırma zorunluluinkoşulı : 0 0cm; margin-left: 0cm; y New Roman'; text-indeight: 12pt;align: justify;"> (2) Ömür boyu yenileme garantisi, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında verilir. Şirketçe, sözleşme yenilemelerinn verskümlü olduğu kişileri,

Ömür boyu yenileme garantisi

12pt; text-align: justify;"> MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi idoğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür. Ömür boyu yenileme garantisi

ve varsa temsnsıgin-lefnvenm;bulgin fyle="mlYaz" s,ık durumunn> Ömür boyu yenileme garantisi

vefss="3pan styt; k durumunn>

rken>vefss stont-fpan styt;,dkkına lya
&gze: 9pt;"siileme olu; tk sd:/onrw Roman'; text-inde" stylep.3pt; linvil; text-isispan> Ömür boyu yenileme garantisi

margin-right: ağize: 9pt;"> Ömür boyu yenileme garantisi

 raporu, hizmet satın akkınaverdapt; text-align: justify;"> MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi idoğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür. raporu, himargin-r-hm;s ve varsa temsnsınrak sa stylepan styt;,das 'Tiptnne-heighn0t; sk: 28.3pt; y New Roman'; text-indeight: 12: 0lya İKİNCİ BÖLÜM
Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genel Hükümler

Bilgilendirme ve teklif

MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi idoğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür.; y New Roman'; text-indn olu; ug; Tnda ,m tır.;ebilir. Bahse konu işleme leka,saik texme:ccedil; görmesi halinde, sigortalysın saspan><:p> Ömür boyu yenileme garantisi

; y New Roman'; text-ind;s ve varsa temsnsıvad 12pt; s-iı ve varsa temsittyle="font-si,h<'; textspabp> Ömür boyu yenileme garantisi

isteaRoman'; tex&nin>

2: 0dımcı : R2 kişitirig; line-="margin; text-align: justify;"> (2) Ömür boyu yenileme garantisi, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında verilir. Şirketçe, sözleşme yenilemelerinncme temsilci aracılığıyla sigorta yapılıyorsa temsilcinin beyanı ve varsa Tnışts New Roman'; text-i,mrighTh; y ında yil; 2pt;bilidip> Ömür boyu yenileme garantisi

MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi idoğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür.&neyah

Ömür boyu yenileme garantisi

u; f line-height: 12pkight: 12p-ndent: 28.38.3xt-in;ebilir. Bahse konu işlemeccedil; görmesi halinde, sigortalysın saspan><:p>ule="hı vrtet styleze: 9pt;"> Ömür boyu yenileme garantisi

< sageneva,sans-stext-align: justify;"> MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi idoğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür.npt; text-align: justify;"> (2) Ömür boyu yenileme garantisi, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında verilir. Şirketçe, sözleşme yenilemelerinncme targin-left: 0cm; font-size: medium; font-family: 'Times New Roman'; text-ind-NormalYat sağlsans-stext-align: justify;"> MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi idoğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür.span> Ömür boyu yenileme garantisi

MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi idoğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür.

&uumKir. nbsp;'; text-ian>argin-left: 0ce bilrmeki almaipSecm; margspan> Ömür boyu yenileme garantisi

<;p;-NormalYat sağl,e;'; text-ian>argidip>See, svrgidip>
zstylet; sd2pkight: 12p,:mlight: 12; lprsize: mediu ig:t 28.3pt;lptir. ye> Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi

MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi idoğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür. Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi

MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi idoğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür. Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi

rkiyeigortalın aesd:/onrsyu yeapanmasimet-i,align: justify;"> Ömür boyu yenileme garantisi

rkiyeigortalın aesd:/onrs;align: justify;"> Ömür boyu yenileme garantisi

<; 12pt; text-b8.3ma muht karşılak< saspan styln texy;Yöne-hk styleaTb/span>&b8.3mml;mleonrsyu ye bilgilesd:/onrıyurtne-height: 12p
&dip> Ömür boyu yenileme garantisi

< imes Nnmaz; text-align: justify;"> Ömür boyu yenileme garantisi

lılNormalYmargin-right: ağsans-stext-align: justify;"> MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile öm&u="m;r boyu yenilenmesi idoğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdüGE&CrşılİCİ ;r.lılNormalYmargin-right: ağrumda verilenNew Roe: medium; font-family: 'Times N0adilgi t&nilen yn-r;n, ancverilmesi mümk&utsitan.3mtepw Rle özel sağlık sigortası tarifyw Romartyle=koşulı : 0ze: 9pt;"siespksiz cevapont-size: 9pt;, mevcutiında : span> Ömür boyu yenileme garantisi

sans-stext-align: justify;"> MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi idoğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür.Ömür boyu yenileme garantisi

MADDE 7 – (1) Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi idoğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür.&oldrğlgBakansytyle="font-sitass="3-N-stext-align: jseri/div>Kaynak: B flub

loa-fng...
(sc_adv_outi= window.sc_adv_outi|| []).push({ id : "363291", dl;ziy : "n.ads1-adnow.com" }); i/div>showBookashk4();i/script>iscriptiypl;kynı/javascript">showBookashk2();i/script>i/div>
i/div>window.onbeefteunloa-i= function() { returnncheckCommsigState(); }i/script>idiv;">B flub
i/div>
< mer-nleşee tosi ="margn l; :ir? Nstyll çözür; text?" width="670" zleşm="310" /ri/ari/liriliria;zref="lub-ormaldi-58263.htm""ıngem="_b Nnk">&ni&nişi &cclYTebk& linİ.39pnmi.3 Güncel 2013 SUT" width="670" zleşm="310" /ri/ari/liriliria;zref="lubşi &cclYYrak satyleaTDaxtYTebk& l-09.09.2017" width="670" zleşm="310" /ri/ari/liriliria;zref="lub&ni08.09.2017 TARİHLİ GÜNCEL LİSTEalign: jsari/liriliria;zref="lub;süre uzle-imSÜRE UZATIMI HAKKINDA DUYURUalign: jsari/liriliria;zref="lubşi &ccl" width="670" zleşm="310" /ri/ari/liriliria;zref="lub
1i/ari/lirili;">2i/ari/lirili;">3i/ari/lirili;">4i/ari/lirili;">-ormaldi-58263.htm""ıngem="_b Nnk">5i/ari/lirili;">6i/ari/lirili;">7i/ari/lirili;">8i/ari/lirili;">9i/ari/lirili;">10i/ari/lirili;">11i/ari/lirili;">12i/ari/lirili;">13i/ari/lirili;">14i/ari/lirili;">15i/ari/lirili;">16i/ari/lirili;">17i/ari/lirili;">18i/ari/lirili;">19i/ari/lirili;">20i/ari/lirili;">21i/ari/lirili;">22i/ari/lirili;">23i/ari/lirili;">24i/ari/lirili;">25i/ari/lirili;">TÜMÜi/ari/liri/ul>
i/div>SON EKLENEN e="fo>GALERİLERalign: jsdiv>align: jsaria;">Btexmselncm; fonkan.3t Nnm28.3 20 kilo veami/yöe" sti/ari/liri/ul>i g&o>Dip>p venazs" steyah<-Normalta:döeüşümüngilgic;":; t stylen l; getag8bil?"eia; an>ır.terpan>&ni-inyan.3t Nın.i/ari/div>&ni-inunutanr<'; text-ia ipan>lormaifyo12pontmt-imor."BlmTime125 bbsw Romazmer<'; text-in>sar alacap venilgi m bilgunuttuıari/div>sarruf-sagk acau-53117.htm">sarruf sarruf-sagk acau-53117.htm">sarruf p vermekotomatikncm; foncm; marg p: kgocclYazs" stye dahip n-r; liyle 10 Timeda 90 si i-i losarmalYt>sarruf sarruf-v -yatiasm-azs" st-kpntylnda-degxt-kk&u-yapil stina--52943.htm">sarruf v Yptfr: m Szs" steKpntylnda Dip>şi &cclYYrak satyleaTDaxtYKpnty" width="210" zleşm="157" /ri/aria;">sarruf-v -yatiasm-azs" st-kpntylnda-degxt-kk&u-yapil stina--52943.htm">sarruf v Yptfr: m Szs" steKpntylnda Dip>şi &cclYYrak satyleaTDaxtYKpntyın saBm; marg E: kgocclYT>sarruf v Yptfr: m Szs" steKpntylnda Dip>şi &cclYYrak satyleaTDaxtYKpnty 25 Ağustos 2016"ındflteyah29812 " width="210" zleşm="157" /ri/aria;">ın saTürk ye>İ.3 Banoms-ir;artagakr bo A adolue;tü0c foBpontn-fr"S-NormaltG: bu ml;mletsRomlateyo d;tfrangcm;rşibnt:p> ze="tematyleaTimza dttf.ıari/div>Bt; marg p: kgoccltsRypti:döeemıarin sa02 Ağustos 2016"Sxt-i 13:18i/n saSTimes nk durul; l darbeasirapıl2plus larvenilgö mHustakmaltyah<-NormalYaz" styt-itexaftalep d;ttnıarin sa11 Temmuz 2016"Pazd;t lim08:00i/n saS-NormalYaektörün/spSTimes nyahReasüransen>

şi &cclY2pt; tınıarin sa29 Mponts 2016"Pazd; 10:12i/n saT0cm; font-siz3-NormalYaz" style="içiy düğDevlet>< BES'erumtk; s-ir6 si i-i losabilggeçtiıarin sa11 Mponts 2016"Çpr; t ba 15:49i/n saBt; marg E: kgocclYSzs" steotomatikl r. yorıarin sa09 Mponts 2016"Pazd;t lim09:02i/n saKı m< ızstylee=erfonlu azs" sdergip> i/div> ıari/div>SON DAKİKA HABERLERalari/div> mücadlr yt kpybettiıari/lirili;">n"öldüıari/lirili;"> tohigoarme rengarenk m; s-ir"ürettiıari/lirili;">nl;mleiyw ıari/lirili;">;ınl-iıari/lirili;">şi morıari/lirili;">p a text12ari/lirili;">< mer-nleşee tosi ="margn l; :ir? Nstyll çözür; text?12ari/lirili;"> mokt12! ilaç':döeemıari/lirili;"> Prof. Dr.iİlhan P:; toğlu'nty tim duy.rusrıari/lirili;">timifDay.rusrıari/lirili;"> YÜniveasi" mezunu hemk d l; reçsteiyaz-b-rfbili/ari/liriliria;zref="lubp ven2017 Time t"fiyat ındfaif" width="55" zleşm="41" /ri/aria;zref="lubS-NormalYBakan=n>p ven2017 Time t"fiyat ındfaifi/ari/liriliria;zref="lubS-NormalYpeasoumk& m-nlenm odyı tarafdüz;12p: ypt; tmas-imlur, tarafduy.rui/ari/liriliria;zref="lub;nin-du: 12pn; li-lur,inda- ekslga-42167.htm";">/snpan>düz;12p2; limlur, taraf ekslga" width="55" zleşm="41" /ri/aria;zref="lub;nin-du: 12pn; li-lur,inda- ekslga-42167.htm";">S-NormalYrapor N>/snpan>düz;12p2; limlur, taraf ekslgai/ari/liriliria;zref="lub;nin- m28timiyu-ilis,in-youmnge-40792.htm""">Öss="3-NormalYkusignyahkusilu; aNr/snpan> m28timiyu ye bilgilyöemngei/ari/liriliria;zref="lubrmamor" width="55" zleşm="41" /ri/aria;zref="lubHemk d l; e mokt12 olman tnnyolueaçn>rmamori/ari/liri/ul> var ins = mocumsig.getE2p: ntsByCl;rmName(sWordegoAds"); var wa-i= ins[ins.2p2gth - 1]; (Wordego = window.Wordego || []).push(["4a414d58472b4c682b4e42474e536a76626a325248773d3d", "300x250", wa-]); i/div>FOTO GALERİalari/div>Btexmselncm; fonkan.3t Nnm28.3 20 kilo veami/yöe" sti/ign: jsari/lirili;">n"çokpö m< söktüree bessyağ" width="127" zleşm="96" /ri görmestl"pan style="fonml;rmeswrapword">Vücutta >n"çokpö m< söktüree bessyaği/ign: jsari/lirili;">Çocuk="margbu gıdyı /an uzlk tutuni/ign: jsari/lirili;">1 ba /ao kcm; 1 saatte vücutta n l; 2pt; yor?i/ign: jsari/liri/ul><="fondata-valuean1"r1an style="fondata-valuean2">2i/ style="fondata-valuean3">3i/ style="fondata-valuean4">4i/ style="fondata-valuean5">5i/ style="fondata-valuean6">6i/ style="fondata-valuean7">7i/ style="fondata-valuean8">8i/n saÇOK OKUNANLARalari/div>TEOG kplkt-ir;artsRypti:azeigmıari/lirili;">şi mor" width="150" zleşm="112" /ri/aria;zref="lubErdoğan açn>şi morıari/lirili;">Bu oyuncve egzNmaY2pt; yor! Acalenltoplnt; tmaln12ari/lirili;">n"öldü" width="150" zleşm="112" /ri/aria;zref="lubn-oldr-58343.htm";">2patrmalYbebil annet- emzsr

n"öldüıari/lirili;">DÜNıar|BU HAFTAıar|BU AYıari/div> var ins = mocumsig.getE2p: ntsByCl;rmName(sWordegoAds"); var wa-i= ins[ins.2p2gth - 1]; (Wordego = window.Wordego || []).push(["4a414d58472b4c682b4e42474e536a76626a325248773d3d", "300x250", wa-]); i/div>YAZARLARalari/div>Prof.Dr.iP:; t Gökt:; < mer-nleşee tosi ="margn l; :ir? Nstyll çözür; text?12ign: jsaria;">Diyet KöşesiDr.iYas sty KÜÇÜKÖZKANi-g:/i-zs"iyor-7087.htm">Av.Bür;nt Össr tagi:t>&n g; l cs"iyor!12ign: jsaria;">i-g:/i-zs"iyor-7087.htm">Y:; ttYKpyaDr.iFeza ŞenSiznee Gmu yağin sa2016/7 c foatanan"s-Normalçn>rttY4,5pat-fr"bill-yor!12ign: jsaria;">C stl D strciMsdikal Mulusebe KöşesiY:; ttYGençs-isdang2017’y>< analiz&12ign: jsaria;">Ecz.Ceyhuy KabalusnoğluKpriy r Köşesi;niz-mavr-yolculukbmu-6934.htm">Berdut Boyacn>oğlu;niz mavr yolculuk mu?12ign: jsaria;">;niz-mavr-yolculukbmu-6934.htm">oğlu" width="45" zleşm="54" /ri/ari/liriliria;">Dr.iMahfa Turz dünya markatn12ign: jsaria;">Ecz. ZehraYKpya=n>p vee Gmu cip> İçiy Bir Fik-r12ign: jsaria;"><="fon">2i/ style="fon">3i/ style/div>VİDEO GALERİalari/div>Uzmnn dokt12ptgh-lefrt-dilp ven"At&n Kpydet" filst k; sa fils fnstivap;13 si ion çal28.3an,patrmalY100 losa zorunlu kşleexyle BES'ergiafbili/ign: jsari/lirili;">Ak; llargtilefonlaa ıtnyahkoku iletfbili/ign: jsari/lirili;">Ha; aNnm28.3 ypmusty nstyll soyulur?i/ign: jsari/liri/ul><="fondata-valuean1"r1an style="fondata-valuean2">2i/ style="fondata-valuean3">3i/ style="fondata-valuean4">4i/ style="fondata-valuean5">5i/ style="fondata-valuean6">6i/ style="fondata-valuean7">7i/ style="fondata-valuean8">8i/n sari/div> var ins = mocumsig.getE2p: ntsByCl;rmName(sWordegoAds"); var wa-i= ins[ins.2p2gth - 1]; (Wordego = window.Wordego || []).push(["4a414d58472b4c682b4e42474e536a76626a325248773d3d", "300x250", wa-]);
s-isdangTwe>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getE2p: ntsByTagName(s)[0],p=/^http:/.mait(d.location)?'http':'https';if(!d.getE2p: ntById(id)){js=d.createE2p: nt(s);js.ideid;js.src=p+"://plntform.twittea.com/widgets.js";fjs.parentNode.insUZMAN GÖRÜŞÜjsaridiv;">n"öeemli"bilostil; lnb l vraaNınıari/liriliria;zref="lubameağ stres kpynakgargola text" width="150" zleşm="113" /ri/aria;zref="lubameağ stres kpynakgargola textın saProf. Dr.iBor: "Husta:prlzNmat kndasinenkunu sormxt-in"n zNmat"çokpgip>a-yorum?' Ep>prlbu gip>ameağigcm;rl vknNtverme, g; gknk&ulmlia; aNm28.3se, ıtipr bd Razarmamor, stres i t&nida d;tmamorsa bu ıcm;ee ttresten kaçma mekpnizmatyl cm; foncm; gip>amedxt"ıari/liriliria;zref="lubdüşüu assul daha mazmedfr. 40 yaei üstü gebiloll; ln1%40'dangmazmele="ise düşüulmlsatuçlatmaktedfr. Bptun umneei ypmustyı /a kromozom probl steassulnbn d;tmatyldfr.' ded.ıari/liriliria;zref="lub Ba; knnargBor, Türk ye'de1:prl4 er bilginee cm;lnbn reflü o:drğlnu bilosterek/'Bu, yurt d28.3sinaR r. t.iYati:gel-ht:iei ülkel; w >de bu le kome Nma bizimgmarllarnm tz0var. Btzim reflümüz kcm;y kcm;y kmns-163.htm">YAZARLARalaridiv;">< mer-nleşee tosi ="margn l; :ir? Nstyll çözür; text?" width="150" zleşm="113" /ri/aria;zref="lub< mer-nleşee tosi ="margn l; :ir? Nstyll çözür; text?12ign: nS-NormalYazs" sty>< mer-n tosi ="margmn vat?" mdp>nizifduyar gibiyiz. Çünkü lilosligcm;rgrup ınaf-isdan,z3-NormalYazs" steçokpb:; ttn>rmamm28.3,>dünyaderörnik gös" rilimormuei gibi lmns< mdr; ktedxt.ıari/liriliria;zref="lub ilk bessydxt.ıari/liriliria;zref="lubSAĞLIK TURİZMİalaridiv;">3-NormalYkusilu; unun d m28.3 o:drğl kali" puayar,z3-NormalYturizmi kcnusuida yptkiont-fac meifyw lilosleoici bia kri" r o:dr.ıari/liriliria;zref="lubs-i Ç8.3r: "Türk ye,z3-NormalYturizmiyw 5'iic; l vrada ypr plmxssinaRr-No;ee welkness'" (3-NormallghY2p; tm)"çokpgirslnrw "ıari/liriliria;zref="lub<&nmor.ıari/liriliria;zref="lubtim ve Arp; t vrma"Hustaumsi’yeptele kür" width="150" zleşm="113" /ri/aria;zref="lubtim ve Arp; t vrma"Hustaumsi’yeptele kürın saAntalyaYKpmu"Hustaumu di Btrk& li’yepb-Norma A Nnya Ep>tim ve Arp; t vrma"Hustaumsi'ndsRomlçahk; rilp venumneeiyl ra;mk&yata xt-inan"İnasız lusta gördüğü ilg& ver2pknN=n>p aptele kür etti.ıari/liri/ul>SEKTÖR HABERLERİalaridiv;">satuçlar/snpan>açn>rangcm;rlosişturmaYumneeiyl rtedbiree görevginee xt-indn.ıari/liriliria;zref="lubbilasnrigcm;r'SMS' c foilet-rfbil" width="150" zleşm="113" /ri/aria;zref="lubbilasnrigcm;r'SMS' c foilet-rfbil12n sarS-NormalYBakan=n>p ve'nca Anomaa'raf14 D vlet"Hustaumsi'ndsRia; aNt; tang"SMS" umes Nmatylrme, hastat-ipan>muaypteRr-ndsvut-ipa, ıhlil>satuçlar/snyahreçstenrigcepgtilefonlaasinaRgönd rilimorıari/liri/ul> var rek Nmst12a_region_i-i= 259816; var ins = mocumsig.getE2p: ntsByCl;rmName(sWordegoAds"); var wa-i= ins[ins.2p2gth - 1]; (Wordego = window.Wordego || []).push(["4a414d58472b4c682b4e42474e536a76626a325248773d3d", "728x90", wa-]); i/div>ia;zref="lttp://www.sagk&uaktuel.com//sagk&u-aktuel-mail-ve-sms-uyilol-o mle-detayt-ri-14s.htm";target="_self">MAİL ÜYELİĞİalari/lirili;">ia;zref="lttp://www.sagk&uaktuel.com/lur,imizda-77s.htm";target="_self">Hur, tm tzdsıari/lirili;">ia;zref="lttp://www.sagk&uaktuel.com/si" ne-ekla.htm";target="_self">Si" ne Eklaıari/lirili;">ia;zref="lttp://www.sagk&uaktuel.com/meiafmk&-satss-aozles; li-78s.htm";target="_self">Meiafmk& Sat.Sözl.ıari/lirili;">ia;zref="lttp://www.sagk&uaktuel.com/yayin-ilkel; i-giz2ik&u-aozles; li-7s.htm";target="_self">Yay&niiİlkel; iıari/lirili;">ia;zref="lttp://www.sagk&uaktuel.com/guest_book.php";target="_self">Ziyaretçi Dift; iıari/lirili;">ia;zref="lttp://www.sagk&uaktuel.com/i mntity.php";target="_self">Künyaıari/lirili;">ia;zref="lttp://www.sagk&uaktuel.com/ilet-sim.htm";target="_self">Bize Ut-n'; njsari/liri/ul>Hub i/div>