• BIST 10165.52
 • Altın 2411.982
 • Dolar 32.2691
 • Euro 35.0062
 • Ankara 22 °C
 • İstanbul 24 °C
 • Bursa 25 °C
 • Antalya 27 °C
 • İzmir 27 °C

TEB'den İstanbul Eczacı Odası'nın duyurusu hakkında açıklama

TEB'den İstanbul Eczacı Odası'nın duyurusu hakkında açıklama
Türk Eczacıları Birliği (TEB), İstanbul Eczacı Odası'nın 17.02.2015 tarihli "Türk Eczacıları Birliği’nin Yardımlaşma Sandığı Dayatmasına Danıştay Dur Dedi" başlıklı duyurusu hakkında açıklama yazısı yayımladı.

Türk Eczacıları Birliği'nin bilgilendirme yazısı aşağıdadır;

İstanbul Eczacı Odası’nın“Türk Eczacıları Birliği’nin Yardımlaşma Sandığı Dayatmasına Danıştay Dur Dedi” başlığı ile yapmış olduğu duyurunun eksik ve hatalı olması nedeniyle aşağıdaki bilgilendirmenin üyelerimize yapılması gereği hasıl olmuştur.

Yardımlaşma Sandığı nedir?
Yardımlaşma sandığı; eczacıların tasarrufta bulunmasını sağlamak,  onların sosyal ve ekonomik çıkarlarını koruyup geliştirici çalışmalarda bulunmak, eczacılara ölüm, hastalık, muhtaçlık, afet ve benzeri hallerde yardımda bulunmak ve sandık üyesi eczacılar arasında sosyal ve ekonomik dayanışmayı güçlendirmek için kanuna göre kurulmuştur.

Yardımlaşma Sandığı kimindir?
Yardımlaşma Sandığı eczacılara aittir. Türk Eczacıları Birliği’nin bütçesinden tamamen bağımsızdır. Adı üzerinden de anlaşılacağı gibi eczacılar adına tasarruf ve yardımlaşma için kurulmuştur. Eczacıların ödedikleri aidatlar; onlar adına biriktirilmekte olup eczacı ,oda üyeliğinden çıktığında kendisine ya da vefat ettiğinde varislerine geçmiş tüm birikimleri nemasıyla birlikte tamamen ödenir. Yani buraya yapılan ödeme asla kayıp olmaz.

Yardımlaşma Sandığının yasal dayanağı nedir?
Türk Eczacıları Birliği bünyesinde, 6643 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin g bendi gereğince Yardımlaşma Sandığı kurulmuş; Kanunun 58. Maddesi gereğince, Sandığın işleyişi ile ilgili usul ve esaslar Yönetmelikle düzenlenmiştir.

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun

4. maddenin g bendi “g) Azasından yaşlı ve malül olanlarla ölenlerin bakmakla mükellef olduğu kimselere yardım etmek üzere meslektaşlar arasında yardımlaşma sandığı kurmak,” şeklinde;

58. maddesi “Türk Eczacıları Birliğince bir yardımlaşma sandığı kurulur. Bu sandığa birlik azasının hepsi kaydedilmeye ve vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar.  (Değişik : 23/2/1995 - 4078/14 md.) Kurulacak yardımlaşma sandığının işleyişi, yardımlaşma aidatları ve yapılacak yardımlarla ilgili usul ve esaslar, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir.” şeklindedir.

Yardımlaşma Sandığına olan ödemeler bakımından eczacıların yükümlülüğü nedir?

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun 49. Maddesi;

“Madde 49 – (Değişik : 23/2/1995 - 4078/9 md.) Her türlü oda ve yardımlaşma sandığı aidatını ve oda ve Yüksek Haysiyet Divanlarınca hükmedilen para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemiyenler hakkında,İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır.” şeklinde olup ayrıca;

Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği’nin;

 “Oda Hizmetlerinden Faydalanma” başlıklı 36.Maddesi; “Oda ve Yardımlaşma Sandığı aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler, icraen takibe alınmalarının yanı sıra vecibelerini yerine getirinceye kadar Oda hizmetlerinden faydalanamazlar. Hiçbir resmi belge; alkol karnesi, basılı defter ve sözleşme formlarını alamazlar. şeklinde ve

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği’nin;

Sandığa Üye Olmak” başlıklı 6.Maddesi; 6643 Sayılı Kanun’un 4078 sayılı yasa ile değişik 58’nci maddesine göre Türk Eczacıları Birliği’ne kayıtlı bulunan ve bundan sonra kaydedilecek her eczacı Sandığın doğal ve zorunlu üyesidir, yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.şeklinde yine;

“Giriş ve Yıllık Aidatlar” başlıklı 14.Maddesi; Sandığa üye olacak eczacı bir defaya mahsus olmak üzere üye kaydı sırasında kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği yıllık aidatın üç katını giriş aidatı olarak Yardımlaşma Sandığı’na öder. Yıllık aidat, üyenin kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği oda yıllık aidatının üç katıdır. Üyelere duyurulan yıllık aidatların aynı yılın Mayıs ayı sonuna kadar Sandık yönetiminin belirleyeceği şekilde Sandığa ödenmesi zorunludur. Sandığa ait o yılki yıllık aidatlarını ödeyemeyen üyeler oda ve sandık hizmetlerinden yararlanamayacakları gibi haklarında İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yardımlaşma Sandığı ödemeleri nasıl tahsil edilir?

Yardımlaşma sandığı ödemeleri; Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden,

 1. Eczacı Odasına yapılarak,
 2. Yardımlaşma Sandığı banka hesaplarına havale/ Eft yapılarak
 3. EBS sistemi üzerinden kolay bir şekilde webden kredi kartı ile E pos ödemesi şeklinde tahsil edilmektedir.

Üyenin Yardımlaşma Sandığı aidatını bağlı bulunduğu odaya ödemesi halinde, ilgili eczacı odası Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden üyeye makbuz kesmekte ve ödenen tutarlar ilgili eczacı odası ile hesaplaşılarak ya da TEB Merkez Heyeti alacaklarından mahsuplaşarak tahsil edilmektedir. Ayrıca bazı eczacı odalarında bulunan Yardımlaşma Sandığına ait POS cihazlarından kredi kartı ile alınmaktadır.

Üyenin Yardımlaşma Sandığı aidatını Yardımlaşma Sandığı banka hesabına yatırması halinde, Sandığa ulaşan banka hesap özetlerinden ödeme yapan üyenin aidat borçlarına karşılık işlem yapılarak ilgili borcun kapatılması sağlanmaktadır.

Üyenin Yardımlaşma Sandığı aidatını E-pos(sanal pos) aracılığıyla ödemesi halinde makbuz EBS üzerinde otomatik oluşturulmakta ve ödeme tutarı da POS ödemelerinin bağlı olduğu Yardımlaşma Sandığı hesabına otomatik olarak banka tarafından aktarılmaktadır.

İstanbul Eczacı Odası, TEB Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin bazı maddelerini neden yargıya taşımıştır? Yargıya taşınan iki madde nedir?

İstanbul Eczacı Odası geçmiş dönemlere ait yardımlaşma sandığı tahsilatlarının büyük bir kısmını yapmamış, bazı dönemlere ait yapmış olduğu tahsilatları (eczacıdan tahsil ettiği halde) Yardımlaşma Sandığına aktarmamış ve bundan doğan borçlarını ödememiştir. Yardımlaşma sandığı tahsilatlarından kaynaklanan sorunlarını çözmek yerine dava açma yolunu tercih etmiştir.

İstanbul Eczacı Odası tarafından Danıştay 8. Daire Başkanlığının 2013/6538 sayılı dosyası ile

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin tamamının (“Sandığa Üye Olmak” başlıklı 6.Maddesi; “6643 Sayılı Kanun’un 4078 sayılı yasa ile değişik 58’nci maddesine göre Türk Eczacıları Birliği’ne kayıtlı bulunan ve bundan sonra kaydedilecek her eczacı Sandığın doğal ve zorunlu üyesidir, yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır”) iptali ve 14. Maddesindeki (Sandığa üye olacak eczacı bir defaya mahsus olmak üzere üye kaydı sırasında kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği yıllık aidatın üç katını giriş aidatı olarak Yardımlaşma Sandığı’na öder. Yıllık aidat, üyenin kayıtlı olduğu eczacı odasına o yıl için ödeyeceği oda yıllık aidatının üç katıdır. Üyelere duyurulan yıllık aidatların aynı yılın Mayıs ayı sonuna kadar Sandık yönetiminin belirleyeceği şekilde Sandığa ödenmesi zorunludur. Sandığa ait o yılki yıllık aidatlarını ödeyemeyen üyeler oda ve sandık hizmetlerinden yararlanamayacakları gibi haklarında İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.” ) “oda ve” ibaresinin  iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle ve ayrıca 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun 58.maddesinin 1.fıkrasında yer alan  “Bu sandığa birlik azasının hepsi kaydedilmeye ve vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar” ibaresinin Anayasa’ ya aykırı olması iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulması talebiyle dava açılmıştır.

Mahkeme süreci nasıl olmuştur?

Danıştay 8.Daire Başkanlığının tarafımıza 02.07.2014 tarihinde tebliğ edilen 27.02.2014 günlü ara kararı ile, davacı tarafın yürütmeyi durdurma talebinin (yani üyelerin aidat ödeme mecburiyetinin kaldırılması ile oda hizmetlerinden faydalanamama durumunun iptali talebi)reddine karar vermiştir. Ayrıca mahkeme kanunun 58. Maddesi açısından Anayasa mahkemesine başvurmuştur.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu neyi reddetmiştir? Neyi iptal etmiştir? Bu ne anlama gelmektedir? 

Danıştay 8. Dairesinin bu kararına İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından, sadece Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği’nin 14. Maddesindeki “oda ve” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına, yönetmeliğin 6.maddesi yönünden ise itirazın reddine karar vermiştir.

Yani ilgili yönetmeliğin 6. Maddesi gereği odaya üye olan her eczacının hem oda aidatını hem de yardımlaşma sandığı aidatını ödemek zorunda olduğunu bunun dışındaki bir durumun söz konusu olamayacağını mahkeme bir kez daha pekiştirmiştir.

Ancak yine aynı yönetmeliğin 14. Maddesindeki “oda ve” ibaresini iptal etmiştir.

950.000 TL değerinde çek neyin karşılığında alınmıştır?

İstanbul Eczacı Odası üyesi olan eczacıların geçmiş dönem Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı aidat  borçlarına karşılık olmak üzere; İstanbul Eczacı Odası tarafından Türk Eczaları Birliğine eczacıların ödedikleri ama İEO’nun aktarmadığı paraları da içeren 950.000 TL bedelli Türk Ekonomi Bankasına ait 6952670 seri nolu 01.11.2014 tarihli çek verilmiştir.    

İstanbul Eczacı Odası ile Merkez Heyeti ve Yardımlaşma Sandığı aidat borçlarına ilişkin olarak 29.10.2013 tarihinde kendi talepleri ile bir protokol yapılmış ve Odanın Eczacı Bilgi Sistemine üye kayıtlarını yapması ve tahsil edilen borçlarının derhal Türk Eczacıları Birliği’ne iletilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. (Bu tutanak aşağıdadır) Bu tutanak altına alınan anlaşma çerçevesinde yeniden alınan 950.000 TL tutarındaki geçmiş dönem aidat borçlarına ilişkin çek ile ilgili olarak Birliğimiz tarafından Ankara 24. İcra Müdürlüğünde 2014/22951 E sayılı dosyası  ile icra takibi başlatılmış ve takip kesinleşmiştir

İstanbul Eczacı Odası mahkeme kararını eksik duyurmuş ve eczacıları yanlış ve eksik bilgilendirmiştir.

Bu mahkeme kararı eczacıların yardımlaşma sandığına olan borçları bakımından neyi sağlar?

Mahkeme kararında yardımlaşma sandığı ödemeleri ile ilgili yükümlülüğün kaldırılması talebi reddedilmiştir. Dolayısıyla eczacıların aidat ödemeleri hala yasal zorunluluk olarak devam etmektedir. İstanbul Eczacı Odasının ima ettiği gibi bir durum söz konusu değildir.

Ayrıca dikkat edilirse aidat ödemesinin yapılmaması halinde yasal takip zorunluluğu bulunmaktadır. İstanbul Eczacı Odası üyelerini yanlış ve eksik bilgilendirmektedir.

Yine Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği’nin “Oda Hizmetlerinden Faydalanma” başlıklı 36.Maddesi; “Oda ve Yardımlaşma Sandığı aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler, icraen takibe alınmalarının yanı sıra vecibelerini yerine getirinceye kadar Oda hizmetlerinden faydalanamazlar. Hiçbir resmi belge; alkol karnesi, basılı defter ve sözleşme formlarını alamazlar. şeklinde, olup halen yürürlüktedir.

İstanbul Eczacı Odası tarafından  web sayfasında yayımlanan, 17.02.2015 tarihli “ Türk Eczacıları Birliği’nin Yardımlaşma Sandığı Dayatmasına Danıştay Dur Dedi” başlıklı yazısında İstanbul Eczacı Odası tarafından Yardımlaşma Sandığı'nın işleyişinin yargıya taşıdığını, Danıştay, Yardımlaşma Sandığına yönelik İstanbul Eczacı Odası tarafından açılan dava ile ilgili kararını verdiğini, Yardımlaşma Sandığı üyeliğinin zorunlu olmaktan çıkarılması talebinin Danıştay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınırken, Yardımlaşma Sandığı aidatlarını ödemeyen eczacıların Oda hizmetlerinden faydalanmasını engelleyen düzenlemenin ise yürütmesinin durdurulduğu, Danıştay, oda ve ibaresinin yürütmesini durdurduğu için Yardımlaşma Sandığı'na aidat ödemeyen eczacıların, Eczacı Odası hizmetlerinin tamamından yararlanabileceklerini belirtmiştir.

Yasal takibe konu olan çek, Danıştay 8. Dairesi Başkanlığında açılan dava ve Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından Yönetmeliğin 14.maddesinde yer alan “oda ve” ibaresinin yürütmesinin durdurulması, üyelerin sandık borçlarından kurtulma veya sandık aidatlarını ödemekten muafiyet anlamına gelmediği gibi yasal takipteki çeki hükümsüz kılmamaktadır.

Eczacı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımında bu konuyla ilgili olarak Mahkeme Kararı ve daha önce yapılmış olan mutabakat tutanağı ekte sunulmaktadır.

Ek 1:Mahkeme Kararı 
Ek 2: Tutanak 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

 

 

İstanbul Eczacı Odasından TEB'e suçlama!

İstanbul Eczacı Odasından TEB'e suçlama!

İstanbul Eczacı Odası'ndan TEB'e "Yardımlaşma Sandığı Dayatması" iddiası

İstanbul Eczacı Odası, kurum web sitesinde "Türk Eczacıları Birliği’nin Yardımlaşma Sandığı Dayatmasına Danıştay Dur Dedi!" başlıklı yazı yayımladı.
Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 6401 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim